Hakutulokset: tasa-arvo

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus [sivu]

lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus ja mahdollisuuksien tasaarvo Yliopistossamme toimii yhdenvertaisuustoimikunta, jossa on henkilöstöjärjestöjen, ylioppilaskunnan ja työnantajan edustus. Yhteystiedot tasaarvo– ja yhdenvertaisuusasioissa (myös häirintä- ja kiusaamistilanteissa) Lisätietoja: Tasaarvo– ja yhdenvertaisuus Epäasiallinen kohtelu…

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä [sivu]

…/ Yhdenvertaisuuslaki (1325/14) / Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta (609/1986) / Laki naisten ja miesten välisestä tarsa-arvosta annetun lain muuttamisesta (1329/2014) Linkkejä: SORA Esteetön opiskelu Tasaarvo ja yhdenvertaisuus, Tasaarvo

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korva-tut) opintojaksot arvostellaan arvosanalla hyväksytty. Lisätietoihin merkitään alkuperäinen arvosana. Oikeustieteiden opintojaksojen arvostelukriteerit poikkeavat yhteiskunta- ja kauppatie- teiden tiedekunnan käyttämistä arvostelukriteereistä. Oikeustieteissä opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…25 op Moduuli Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä 4312007 Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op 4312103 Community based health promotion 5 op 4312008 Tasaarvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…painotetun keskiarvon perusteella seuraavasti: keskiarvo arvosana 1.00–1.49 1/5 välttävä 1.50–2.49 2/5 tyydyttävä 2.50–3.49 3/5 hyvä 3.50–4.49 4/5 kiitettävä 4.50–5.00 5/5 erinomainen Painotettu keskiarvo lasketaan seuraavalla tavalla: Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…näiden opintojaksojen kokonaisopintopis- temäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppu- arvosanaa laskettaessa. Jos johonkin opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet opintopistemäärästä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…tyydyttävä; 3, hyvä; 4, kiitettävä; 5, erinomainen) tai hyväk- sytty/ hylätty. Arvostelusta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Lääketieteen ja hammaslääketieteen syventävien opintojen tutkielma arvostellaan arvos- teluasteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty pro gradu –tutkielma arvostellaan…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…6 op 4312103 Community based health promotion 5 op 4312008 Tasaarvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op 4310203 Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op 4310210 Intercultural competence and professionalism 5…