18289 JOO UEFilaisille

JOO-opinto-oikeuden hakeminen ja prosessin vaiheet

Hakulomake käsitellään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa. JOO-hakuprosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa (noin 1½-2 kuukautta). Hakemus jätetään ensin Itä-Suomen yliopistossa tiedekunnan käsittelijälle puoltokäsittelyä varten.

Hakuprosessin vaiheet:

 1. Laadi opintosuunnitelma kotiyliopistosi ohjeen mukaan ja rakenna JOO-opinnot osaksi hopsiasi.
 2. Tutustu kohdeyliopiston JOO-opintotarjontaan ja tarkenna opintosuunnitelmaasi valitsemiesi JOO-opintojen aikataululla.
 3. Tutustu kohdeyliopiston JOO-ohjeisiin ja tarkista JOO-opintojen hakuajat tai jatkuvassa haussa opintojen alkamisajankohta.
 4. Toimita paperinen hakulomake kotiyliopistoosi puollettavaksi. Hakemuksen voi lähettää sähköpostin liitetiedostossa tiedekunnan JOO-opintoja käsittelevälle henkilölle.
  Ilman puoltoa hakemustasi ei käsitellä kohdeyliopistossa.
 5. Puoltaessaan hakemustasi tiedekuntasi hyväksyy suunnittelemasi JOO-opinnot osaksi tutkintoasi.
 6. Mikäli saat opinto-oikeuden kohdeyliopistoon, ilmoittaudu opintoihin kohdeyliopiston ohjeiden mukaan. Sinun tulee olla läsnäolevana myös Itä-Suomen yliopistossa JOO-opintojen suorittamisen aikana. Opinnot suoritettuasi hae niiden hyväksilukua Itä-Suomen yliopistossa.
JOO-hakemus ja sen käsittely

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat hakevat JOO-opintoihin paperilomakkeella. Itä-Suomen yliopiston hakuajat puoltokäsittelyyn päättyvät 31.3. ja 30.9.

Voit hakea kevään hakuaikana seuraavana syksynä alkaviin opintoihin ja syksyn hakuaikana seuraavana keväänä alkaviin opintoihin.

Opiskelijan tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella.

Puoltokäsittely

Opiskelija jättää paperihakemuksen oman tiedekuntansa käsittelijälle puoltokäsittelyä varten (yhteystiedot jäljempänä). Hakemukseen liitetään hyväksytty HOPS (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) ja opintosuoritusote.

Puoltamisen kriteerit
 • Haettavia JOO-opintoja tai niitä vastaavia opintoja ei saa olla tarjolla Itä-Suomen yliopistossa.
 • Haettavat JOO-opinnot eivät saa ylittää opiskelijan muiden opintojen kanssa suoritettavan tutkinnon vähimmäislaajuutta, ja ne on sisällytettävä hyväksyttyyn HOPSiin.
 • Opiskelija ei voi hakea JOO-opintoihin kandidaattivaiheen ensimmäisenä opiskeluvuotena.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 50 opintopistettä, joiden tulee sisältää pääaineen perusopinnot.
 • Opinnoista vähintään 25 opintopistettä on oltava suoritettu hakupäivämäärää edeltävän kalenterivuoden aikana.
 • Opiskelija voi hakea JOO-opintoja enintään yhden perusopintokokonaisuuden eli n. 25 opintopisteen verran. Vain erittäin perustellusta syystä tämä määrä voidaan ylittää.
 • Tiedekunta puoltaa vain yhtä opintokokonaisuutta kerrallaan, vaikka opiskelija olisi anonut useita opintokokonaisuuksia. Poikkeustapauksessa voidaan puoltaa yksittäisiä opintojaksoja.
 • Puoltoja harkittaessa kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat ovat etusijalla. Jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan hakemusta puolletaan vain poikkeustapauksissa.
 • Tiedekunta voi puoltoa käsitellessään käyttää harkintaperusteena myös tutkinnon työllistymisvaikutusta, eli arvioida haettavien JOO-opintojen tarkoituksenmukaisuutta tutkinnon kokonaisuuteen opiskelijan työllistymisen näkökulmasta.
 • Tiedekunta voi käyttää myös esim. taloudellisia kriteereitä puoltopäätöksensä perusteena.
 • Itä-Suomen yliopiston tiedekunnilla saattaa olla erillisiä sopimuksia, joiden puitteissa järjestetään opintojen vaihtoa muiden yliopistojen kanssa JOO -järjestelmän ulkopuolella. Näistä sopimuksista on maininnat ao. tiedekunnan opinto-oppaassa.
Puoltavan opinto-oikeuden kesto

JOO -hakemuksen puolto on voimassa enintään kaksi (2) vuotta puoltopäivästä lukien.

Hakemuksen toimittaminen

Paperihakemus toimitetaan oman tiedekunnan käsittelijälle (kts. sivun alussa).

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Itä-Suomen yliopisto toimittaa puolletut paperihakemukset kohdeyliopistoon ja palauttaa puoltamattomat takaisin hakijalle. Puoltopäätökseen ei voi hakea oikaisua.

Suoritettujen JOO-opintojen sisällyttäminen tutkintoon

Opiskelijan tulee itse toimittaa suorittamistaan JOO-opinnoista hyväksilukua Itä-Suomen yliopistossa.