18884 Väitöskirjan vaatimukset, tarkastaminen ja valmistuminen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjan vaatimukset ja tarkastaminen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen esitys, jonka voidaan katsoa laajentavan tietämystä kyseisellä tieteenalalla (monografia). Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa tutkimusongelmaa käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä/ tarkoitettuja käsikirjoituksia (artikkeliväitöskirja) ja niistä laadittu yhteenveto.

Tiedekunnassa artikkeliväitöskirja koostuu tyypillisesti 3-5 vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista, joista vähintään kaksi tai vähintään 50% on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä tieteellisissä sarjoissa.

Väitöskirjassa tulee esittää selvitys väittelijän työn osuudesta yhteisjulkaisuissa.

Tiedekunnassa on määritelty seuraavasti Jatko-opiskelijan ohjaajien, esitarkastajien, tarkastajien, vastaväittäjän ja valvojan pätevyys.

Väitöskirjan esitarkastajien määrääminen

Kun väitöskirjatyön ohjaajat arvioivat, että tutkimus on valmis arvioitavaksi, jatko-opiskelija jättää työn tarkastettavaksi. Opiskelija täyttää omalta osaltaan lomakkeen Esitys esitarkastajiksi/ väittelylupa (LINKKI). Väitöskirjatyön pääohjaaja tekee esityksen esitarkastajista samalla lomakkeella. Lomakkeen allekirjoittaa myös yksikön johtaja tai oppiaineen vastuuhenkilö. Esitarkastajien ja vastaväittäjän pätevyydestä on tiedekunnassa linjattu dekaanin päätöksellä.

Esitarkastajien tulee olla oman yliopiston ulkopuolisia henkilöitä ja heillä tulee olla professorin, dosentin tai vastaavan pätevyys. Mikäli väitöskirjatyön esitarkastajaksi esitetään dosentin pätevyyden omaavaa henkilöä, on hänen ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä esitykseen. Esitarkastajia nimitettäessä huomioidaan hallintolaissa määritellyt esteellisyysperusteet.

Väitöskirjan sähköinen versio ja yllä mainittu lomake toimitetaan tiedekuntaan johdon assistentti Satu Turuselle, satu.turunen@uef.fi, p. 040 355 3698. Lisätietoja asiasta Kuopiossa antaa Satu Turunen ja Joensuussa koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen@uef.fi, p. 050 432 7573.

Dekaani päättää esitarkastajista. Tiedekunta lähettää esitarkastajille dekaanin päätöksen esitarkastajien määräämisestä, ohjeet väitöskirjatyön esitarkastuslausunnon laatimisesta sekä väitöskirjatyön käsikirjoituksen. Esitarkastajien tulee antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastettava työ on saapunut heille.

Ohjeet esitarkastajalle

Väittelyluvan myöntäminen

Tiedekuntaan saapuneet esitarkastuslausunnot lähetetään sähköpostitse tiedoksi väittelijälle ja väitöskirjatyön pääohjaajalle. Mikäli lausunnot ovat puoltavia eikä väittelijällä ei ole niihin huomautettavaa, myöntää dekaani päätöksellään väittelyluvan. Mikäli esitarkastaja kuitenkin vaatii väitöskirjan käsikirjoitukseen muutoksia, toimittaa pääohjaaja tiedekuntaan lausuntonsa, jolla vahvistaa, että vaaditut muutokset on tehty. Väittelylupa voidaan myöntää vasta tämän jälkeen. Erillistä väittelylupahakemusta ei tarvita.

Tiedekunta lähettää väittelylupapäätöksen sähköisesti tiedoksi väittelijälle, väitöskirjatyön pääohjaajalle ja väittelijän tiedelaitoksen tai -osaston johtajalle.

Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen

Dekaani määrää päätöksellään vastaväittäjän ja kustoksen. Väittelyluvan saatuaan väittelijä täyttää yhdessä pääohjaajansa kanssa lomakkeen, jolla esitetään vastaväittäjää ja kustosta (LINKKI). Yliopiston tutkintosäännön mukaan vastaväittäjän tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen, dosentin tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. Tiedekunta suosittaa vastaväittäjäksi professoritasoista henkilöä. Mikäli vastaväittäjäksi kuitenkin ehdotetaan dosentin pätevyyden omaavaa henkilöä, on hänen ajantasainen julkaisuluettelonsa liitettävä esitykseen.

Väitöstilaisuuden kustos (valvoja) edustaa yliopistoa. Tiedekunta suosittaa kustokseksi Itä-Suomen yliopiston professoria tai apulaisprofessoria, mutta myös dosentin pätevyyden omaava pääohjaaja voi toimia väitöstilaisuuden valvojana.

Yksikön johtajan tai oppiaineen vastuuhenkilön, pääohjaajan ja väittelijän itsensä allekirjoittama esityslomake toimitetaan tiedekuntaan, suunnittelija Anna-Leena Nylundille, anna-leena.nylund2uef.fi, p. 040 355 2882 tai koulutuspäällikkö Kaisa Laitiselle, kaisa.laitinen@uef.fi, p. 050 432 7573, jotka myös antavat lisätietoja asiasta. Dekaani nimeää vastaväittäjän ja kustoksen esityksen perusteella. Tiedekunta lähettää dekaanin päätöksen tiedoksi väittelijälle, vastaväittäjälle, kustokselle (myös pääohjaajalle, mikäli hän ei toimi kustoksena), ao. laitoksen tai osaston johtajalle ja opintoasioista vastaavalle sihteerille sekä yliopiston viestintään. Samalla vastaväittäjälle toimitetaan tiedekunnan ohje arvostelulausunnon laatimiseksi.

Ilman erityisen painavaa syytä väitöstilaisuus on järjestettävä Itä-Suomen yliopiston hallinnoimissa tiloissa.

Ohjeet vastaväittäjälle