21715 FILO OPAS Työharjoittelut

Työharjoittelu filosofisen tiedekunnan koulutusohjelmissa

Yliopiston tuettu työharjoittelu jaetaan sekä kotimaan että ulkomaan harjoitteluun, joihin on molempiin omat ohjeensa. Kotimaan harjoittelutuki on tarkoitettu generalistiopiskelijoille eli opiskelijoille, joiden tutkinto ei suoraan anna pätevyyttä tiettyyn ammattiin. Ulkomaan harjoittelutukea voidaan myöntää myös opettajaksi opiskeleville. Lisätietoja harjoittelusta löytyy Kamusta.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen sisältyy työharjoittelu opiskelijan työelämäorientaation mukaisessa harjoittelupaikassa. Harjoittelussa perehdytään koulutusalan asiantuntijuutta edellyttäviin työtehtäviin käytännössä ja kehitetään ammatillista osaamista. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikat itse.

Humanistisen osaston koulutuksissa  logopediaa lukuun ottamatta maisterin tutkinnon pääaineen syventäviin opintoihin tai tutkinnon muihin opintoihin voi sisältyä työharjoittelu (2110043 Asiantuntijuutta kehittävä työharjoittelu 10 op).

Logopedian koulutukseen kuuluvat seuraavat harjoittelut:

  • Harjoittelu I (4 op), pakollinen harjoittelu kandidaatin tutkinnossa.
  • Harjoittelu II (5 op), pakollinen harjoittelu kandidaatin tutkinnossa
  • Harjoittelu III (5 op), pakollinen harjoittelu kandidaatin tutkinnossa
  • Harjoittelu IV (7 op), pakollinen harjoittelu maisterin tutkinnossa.
  • Pitkä harjoittelu (25 op), pakollinen harjoittelu maisterin tutkinnossa.

Kandidaatin tutkintoon tulevat harjoittelut suoritetaan toisena ja kolmantena opintovuonna. Maisterin tutkintoon kuuluvat harjoittelut tehdään neljäntenä ja viidentenä opintovuonna.

Psykologian koulutukseen kuuluvat seuraavat harjoittelut:

  • orientoiva harjoittelu, 5 op, vapaavalintaisina aineopintoina kandidaatin tutkinnossa
  • psykologiharjoittelu, 30 op, pakollisina syventävinä opintoina maisterin tutkinnossa.

Orientoivan harjoittelun tavoitteena on tutustuminen sosiaali- ja terveydenhuollon, työpsykologian ja muiden psykologian sovellusalojen ammatilliseen kenttään ja tuleviin yhteistyökumppaneihin. Tavoitteena on lisätä opiskelijan ammatillisia perusvalmiuksia ja -taitoja valmistaen opiskelijoita syventävien opintojen ammatilliseen opetukseen. Harjoittelu ei ole varsinaista psykologin työtä. Siihen voi kuulua toimipisteen normaaleihin työtehtäviin osallistumista ja niiden seuraamista, ja esim. avustavia tehtäviä, asiakkaiden haastatteluja, yksilö- tai ryhmäohjausta, neuvontatilanteita tai muita asiakastilanteita, niiltä osin kuin edeltävät opinnot antavat siihen valmiuksia.  Orientoivan harjoittelun voi suorittaa myös tutkimuksellisin painotuksin oppiaineen tutkimusryhmissä. Tällöin harjoittelun tulee sisältää monipuolisesti tutustumista ja osallistumista tutkimuksen teon eri vaiheisiin.

Viiden kuukauden mittainen psykologiharjoittelu sijoittuu opintopolun loppuun. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija asiakkaan kohtaamiseen, psykologisiin tutkimuksiin, lausunnon laadintaan, moniammatilliseen työskentelyyn sekä psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi.

Läntisen teologian teologin suuntautumisvaihtoehdon maisteriopintojen soveltaviin opintoihin sisältyy työssäoppimisjakso. Lisätietoa soveltavista opinnoista ja työssäoppimisesta on teologian opintoyhteisösssä (vaatii kirjautumisen).

Ortodoksisen teologian työharjoittelumahdollisuuksista on lisätietoa ortodoksisen teologian soveltavien opintojen yhteydessä teologian opintoyhteisössä (vaatii kirjautumisen).