3660 Tietoa yliopisto-opiskelusta

Kansainvälinen opiskelu

Kaikki Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon sopivassa vaiheessa opintoja. Opiskelijavaihto tarjoaa paitsi uutta perspektiiviä opintoihin myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon kotiyliopistolla, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia.  Löydät lisäinfoa vaihtomahdollisuuksista, kansainvälistymisestä ja yhteystietomme oheisista linkeistä:

Kestävyys

Kestävä kehitys ja vastuullisuus UEF:ssa

Globaalisti meillä on ratkaistavana erilaisia kestävyyshaasteita ilmastonmuutoksesta luonnonvarojen riittävyyteen. Itä-Suomen yliopistossa näihin haasteisiin pyritään etsimään ratkaisuja laaja-alaisesti tutkimuksen ja koulutuksen avulla. UEF pyrkii myös kaikissa toiminnoissaan ottamaan huomioon kestävän kehityksen ja toimimaan vastuullisesti. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovatkin läpileikkaavia teemoja kaikessa yliopiston toiminnassa ja niiden juuret ovat yliopiston strategiassa asti (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ohesta löydät lisätietoja UEF:n tarjoamasta kestävän kehityksen koulutuksesta ja yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustoimista sekä vinkkejä siihen, kuinka voit opiskelijana toimia kampuksilla vastuullisesti.

Kestävästi kampuksilla

Itä-Suomen yliopisto on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä vaatii monenlaisia toimenpiteitä yliopistolta. Päästöjä pyritään vähentämään yliopiston kampuksilla, ravintolapalveluissa, hankinnoissa ja matkustuksessa. Lisätietoja UEF:n hiilineutraaliustavoitteesta ja hiilijalanjäljen laskennasta sekä kestävän kehityksen toimenpidesuunnitelman löydät UEFin verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tavoitteeseen pääseminen vaatii yhteistä ponnistelua koko yliopistoyhteisöltä. Yliopisto kannustaakin koko henkilöstöä ja kaikkia opiskelijoita toimimaan kampuksilla vastuullisesti. Omaa hiilijalanjälkeä voi pienentää helposti esimerkiksi valitsemalla kampusruokalassa kasvisvaihtoehdon. Opiskelijahintainen kasvislounas on 1 € halvempi kuin liha- tai kalavaihtoehto. UEF on myös Reilun Kaupan yliopisto ja valitsemalla esimerkiksi Reilun Kaupan kahvin tai teen tuet vastuullista maataloustuotantoa.

Ruokailun ohella jätteen vähentäminen ja kierrättäminen ovat vastuullisuustekoja, joita jokainen voi tehdä. Etenkin ruokahävikin välttäminen on erityisen tärkeää. Jätteen syntymistä voi välttää myös vähentämällä tulostamista. Yliopistolta löytyy myös hyvät kierrätysmahdollisuudet. Lisätietoja kierrätyksestä löytyy yliopiston jätehuoltosuunnitelmasta.

Tehokas tapa toimia kestävästi on myös saapua yliopistolle jalan, pyörällä tai julkista liikennettä käyttäen. Kummassakin kaupungissa on hyvät pyöräilyolosuhteet. Kuopion kampukselta löytyy esimerkiksi Vilkku-kaupunkipyöriä. Itä-Suomen yliopiston kummaltakin kampukselta löytyy myös pyöränhuoltopisteet pienten ongelmien korjaamiseen. Kuopiossa huoltopiste sijaitsee katoksessa Canthian A-portaan vieressä ja Joensuussa Carelian E-sisäänkäynnin katoksessa.

Kestävän kehityksen koulutus

Itä-Suomen yliopistossa tehtävän kestävyysaiheisen tutkimuksen painopistealueet ovat erityisesti ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksessa. Painopistealueiden teemat heijastuvat myös opetustarjontaan. Kestävän kehityksen opetusta on kuitenkin tarjolla monipuolisesti myös muihin kestävyysteemoihin liittyen.

Itä-Suomen yliopistossa pyritään integroimaan kestävä kehityksen teemoja kaikessa opetuksessa niin opetusmateriaaleihin- ja menetelmiin kuin opetusaiheisiin. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija alasta riippumatta saa opintojensa aikana kattavan kokonaiskuvan kestävästä kehityksestä. Opiskelijana kannattaa tutusta, millaisia kestävyyssisältöjä oman pääaineen opetus pitää sisällään. Kestävyysosaaminen on nimittäin työelämässä tärkeää suuntaapa sitten tutkijan tai asiantuntijan uralle, sillä eri työnantajat tahtovat yhä enenevässä määrin tehdä oman osansa kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi.

Omaa kestävyysosaamista voi myös laajentaa sivuaineopintojen kautta tai käymällä yksittäisiä kestävyysaiheisia kursseja. Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla esimerkiksi laaja-alainen ja monitieteinen Kestävän tulevaisuuden opintokokonaisuus (Youtube-video avautuu uuteen välilehteen), joka pitää sisällään kestävyysteemoihin johdattelevat kurssit Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin, A ja B osa. Lisää tietoa Itä-Suomen yliopistossa tarjottavista kestävyyteen liittyvistä koulutusohjelmista ja muista opintokokonaisuuksista löydät UEFin verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Itä-Suomen yliopisto kuuluu myös yhteistyössä muiden kotimaisten yliopistojen kanssa erilaisiin kestävyysaiheista opetusta tarjoaviin verkostoihin. Tällaisia verkostoja ovat muun muassa Kestävyysopintojen verkosto (linkki avautuu uuteen välilehteen) ja Climate University (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kieli- ja viestintäopinnot

Tervetuloa oppimaan tulevaisuuden viestintätaitoja!

Kielikeskus järjestää tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Omaan tutkintoosi kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot kannattaa selvittää heti opintojen alussa omasta opinto-oppaastasi. Tutkintoon kuuluvien kurssien lisäksi voit suorittaa vapaavalintaisia kieliopintoja.

Mikäli sinulla on jo aiempia korkeakouluopintoja tai muuten hankittua osaamista, voit hakea korvaavuuksia tai osallistua näyttökokeeseen.

Lisätietoa:

Yhteystiedot kampuksittain: 

  • Joensuun kampus: Marina Cafaro, marina.cafaro@uef.fi, Emmi Ylihärsilä, emmi.yliharsila@uef.fi
  • Kuopion kampus: Maija Sulkakoski, maija.sulkakoski@uef.fi 
Opinto-oppaat

Opinto-oppaisiin (avautuu uuteen välilehteen) on koottu mm. opiskeluun ja opintoihin liittyvää yliopiston yhteistä tietoa ja ohjeistusta sekä tiedekuntien tarkennuksia yliopistotason ohjeisiin.

Opiskelun etiikka

Yliopisto-opiskeluissa tulee ottaa aina huomioon eettinen opiskelu, hyvä tieteellinen käytäntö, sen loukkaukset ja opiskelijan tekijänoikeudet.  

Eettisen opiskelun periaatteet ja oppiaineen ohjeistama viittaustekniikka on hyvä ottaa käyttöön jo opintojen alusta lähtien. Näin nämä toimintatavat tulevat luonnolliseksi osaksi opiskeluasi.  

Lisätietoa:

Yhteystietomme: oppitupa@uef.fi

Opiskelun taitoja

Miten opiskelen yliopistossa? Onko yliopisto-opiskelulla jotain erityispiirteitä? Tai miten voisin kehittää omia taitojani?

OT - osaamisen tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisella (OT) tarkoitetaan menettelyjä, joilla opiskelijan aiempi osaaminen voidaan arvioida ja hyväksyä osana opintoja. Osaaminen voi olla syntynyt aiempien opintojen yhteydessä tai muissa yhteyksissä, esimerkiksi työssä tai harrastuksissa.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi hyväksytty opiskelija voi hakea kirjallisesti osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa opetussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita sisällöltään ja tasoltaan.

Tarkempaa tietoa hyväksilukujen hakemisesta:

Palautteen antaminen

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa yliopiston toimintaan. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opetukseen, ohjaukseen, neuvontaan ja niiden kehittämiseen antamallaan palautteella. Palautteita käsitellään säännöllisesti osana opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen laatujärjestelmää.

Palautteen antamisen väylät:

Lue lisää opiskelijan eri mahdollisuuksista antaa palautetta tästä linkistä

Sivuaineet UEFssa

Mikä sivuaine?

Itä-Suomen yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus ja sivuaineopintojen pääperiaate on, että opinnot ovat opiskelijalle tarjolla yli kampusrajojen. Periaatteessa voit siis osallistua opetukseen kuten pääaineen opiskelijat.

Tarkempaa informaatiota sivuaineista löydät:

Tiedotuskanavat

Itä-Suomen yliopiston opiskelijaviestinnän kautta on saatavilla kaikki opiskelun oleellinen ja ajankohtainen tieto.

Itä-Suomen ylioppilaskunta ISYY viestii toiminnastaan ja opiskelijoille tärkeistä asioista omissa kanavissaan.

Viestintäkanavat:

Tietoturva

Tietoturva on oleellinen osa yliopiston toiminnan ja palveluiden laatua, kokonaisturvallisuutta ja yliopistossa tapahtuvaa päivittäistä tietojen käsittelyä.  

Itä-Suomen yliopiston tietoturvallisuuden yleiset päämäärät, tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot määritellään yliopiston tietoturvapolitiikassa ja tietoturvavastuissa (vaatii kirjautumisen, avautuu uuteen välilehteen). Niitä tarkennetaan muilla tietoturvasäännöillä ja -ohjeilla.  

Tietoturva on meidän jokaisen vastuulla. Tietoturva on huomioitava tunnusten käytössä, tiedostojen käsittelyssä, laitteiden ja tiedostojen suojaamisessa, sosiaalisessa mediassa ja langattomissa verkoissa sekä yleisillä koneilla työskennellessä. 

Tietoturvaohjeet: 

Yksilölliset järjestelyt

Yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan aikaisemmin erityisjärjestelyiksi kutsuttuja toimia. Jos haet opiskelijaksi yliopistoomme tarkoituksenasi osallistua valintakokeeseen tai olet opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voit hakea oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin. Yksilölliset järjestelyt voivat koskea valintakoetta ja/tai opintojen suorittamista. Lue lisää Kamun Tietopankista (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Yliopistosanastoa

Akateeminen vartti? Tiedekunta? HOPS? OT?

Näihin ja moniin muihin yliopistoelämään liittyviin termeihin löydät selityksen yliopistosanastosta.