23087 YHKA opas 2021: Kauppatiede ops

Laitoksen esittely

Itä-Suomen yliopistossa opiskellaan ja opetetaan kauppatieteitä sekä Joensuussa että Kuopiossa. Tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat ovat saaneet opinto-oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon sekä kauppatieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon. Viimeksi mainitut siirtyvät kandidaatin tutkinnon jälkeen maisteriopintoihin filosofiseen tiedekuntaan, eivätkä ole oikeutettuja käyttämään ekonomin arvonimeä. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus käyttää ekonomin arvonimeä.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi voit liittyä Itä-Suomen yliopiston alumniksi. Alumnitoiminta on väylä yhteydenpitoon kotiyliopistoon maisteriksi valmistumisen jälkeen. Se mahdollistaa osaamisen päivittämisen työuran aikana sekä elinikäisen oppimisen. Alumnitoiminnan kautta voit luoda esimerkiksi erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Kauppatieteiden laitoksen verkkosivuilla (avautuu uuteen välilehteen) voit tutustua laitokseen tarkemmin.

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Opintojen suunnittelu

Opiskelijalta edellytetään tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.  Opintojaksoissa noudatetaan ns.  edeltävät (aikaisemmat) opinnot -sääntöä.  Toisin sanoen kullekin opintojaksolle osallistumisen perusvaatimuksena on, että opintojaksokuvaukseen merkityt aikaisemmat opinnot on suoritettu.

Kauppatieteiden laitoksen järjestämille opintojaksoille on ilmoittauduttava WebOodissa vähintään viikko ennen opetuksen alkamista, ellei opintojaksolla muuta ilmoiteta.

HUOM!  Syksyllä 2021 siirrytään WebOodista Peppi-järjestelmään. Tästä muutoksesta ja sen vaikutuksesta mm. ilmoittautumiseen tiedotetaan erikseen.

Opiskelijat laativat itse oman lukujärjestyksensä. Opintojen suunnittelussa on huo-mattava, että kaikkia aineopintojen ja syventävien opintojen vapaavalintaisia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka vuosi.  Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista (avautuu uuteen välilehteen). Mahdolliset aikataulu- ja tilamuutokset päivitetään WebOodiin. Seuraa siksi WebOodia säännöllisesti!

Jos opintojakson suorittamiseen kuuluu tentti eli kirjallinen kuulustelu, lukuvuoden aikana on yleensä kolme tenttimahdollisuutta. Kauppatieteiden laitoksen tentteihin on aina ilmoittauduttava vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksoihin liittyvät osasuoritukset, kuten ryhmätyöt, ovat pääsääntöisesti voimassa kuluvan lukuvuoden ajan.

Huom! Saman opintojakson voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Kuulustelut

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on antanut tässä oppaassa määräyksiä kuulusteluista (kuulustelupäivät, ilmoittautuminen, etätentit, muut määräykset). Lisäksi määräyksiä on annettu opintojohtosäännössä. Kauppatieteiden laitoksella noudatetaan em. määräysten lisäksi seuraavia tarkempia periaatteita:

Kauppatieteissä ei ole erikseen luentokuulusteluja, yleisiä tenttejä tai kirjatenttejä, vaan kaikki opintojaksot tentitään erikseen määriteltyinä tenttipäivinä. Kaikkiin tentteihin on pakollinen ilmoittautuminen vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttipäivää. Opiskelija voi tenttiä samalla kertaa useampia opintojaksoja, kuitenkin niin, että kuhunkin tenttiin ilmoittaudutaan erikseen.

Tentteihin saavat osallistua vain läsnä olevina yliopiston opiskelijaluetteloon merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat.

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä

Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) sekä yliopistolaissa (558/2009).

Hyväksilukemista on opintojen a) korvaaminen ja b) sisällyttäminen.  Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevankurssin korvaamista aiemmin suoritetuilla kursseilla.  Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun kurssin sisällyttämistä kauppatieteiden tutkintoon sellaisenaan. Tämä koskee vapaasti valittavia kursseja. Ks. voimassa olevat ohjeet hyväksilukujen hakemiseen Kamusta.

Aiempien opintojen perusteella ei voida hyväksilukea kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa eikä työharjoittelua. Kauppatieteiden tutkinnoissa voi hyväksiluettuja opintoja olla enintään puolet tutkinnon vähimmäislaajuudesta (pl. siirto-opiskelijat).

Korvaavan suorituksen on laajuudeltaan ja sisällöltään vastattava korvattavaa opintojaksoa, kuitenkin niin, että yhden opintopisteen vajaus korvattavan opintosuorituksen ja muualla tai aiemmin suoritetun opintosuorituksen välillä on hyväksyttävä, mikäli opintosuorituksen osaamistavoitteet vastaavat toisiaan.

Kauppatieteiden laitoksella ei hyväksytä osakorvaavuuksia.

Kauppatieteiden opintoja ei voi hyväksilukea yli 10 vuotta vanhoilla opintosuorituksilla.  Esimerkiksi haettaessa opintojen korvaavuutta tai yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuonna 2021–2022, tarkastellaan vain lukuvuonna 2011–2012 tai sen jälkeen suoritettuja opintoja.

Mikäli hyväksiluetut opinnot on suoritettu suomalaisessa korkeakoulussa ja käytetty arvosteluasteikko on sama kuin Itä-Suomen yliopistossa käytetty, arvostellaan opinnot asteikolla 1-5. Jos korvaavuutta haetaan useampaan eri opintojaksoon kuuluvilla suorituksilla, arvostellaan korvaavuus arvosanalla hyväksytty. Muut hyväksiluetut opinnot arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty, eikä hyväksiluettujen suoritusten arvosanoja tällöin huomioida opintokokonaisuuden arvolausetta määriteltäessä.

Hyväksilukemisen perusteet

a) Korkeakoulutasoiset opinnot

Muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot luetaan hyväksi kauppatieteiden tutkintoihin seuraavin edellytyksin.

Aiemmin suoritetuista, korkeakoulutasoisista opinnoista voidaan harkinnanvaraisesti hyväksilukea erillisiä opintojaksoja niin, että kandidaatin tutkinnon pakollisia opintojaksoja voidaan korvata sekä aiemman tutkinnon vähimmäislaajuuden yli meneviä sisällyttää kauppatieteiden tutkintoihin.

Vain maisterin tutkintoa suorittamaan valitut tai siirretyt voivat hakea hyväksilukemista alemman korkeakoulututkintonsa vähimmäislaajuuden yli menevillä opinnoilla.

Sivuaineopiskelija voi saada aiemmista korkeakoulutasoisista opinnoista korvaavuuksia sivuainekokonaisuuksien pakollisiin opintojaksoihin. Muualla suoritettuja, aiempaan tutkintoon kuulumattomia opintoja sivuaineopiskelija voi sisällyttää kokonaisuuksiin Muu johtamisen/markkinoinnin/jne. opintojaksolle. Sivuaineessa hyväksiluettuja opintojaksoja voi olla korkeintaan puolet sivuaineen vähimmäislaajuudesta.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kauppatieteiden kandidaatin että kauppatieteiden maisterin (KTK+KTM) tutkintoa, voidaan dekaanin päätöksellä siirtää suorittamaan ainoastaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa, jos hänellä on aiemmassa tutkinnossa tai sen lisäksi suoritettuna vähintään 60 op kauppatieteellisiä opintoja pl.  kieli- ja viestintä- sekä menetelmä -opinnot.

Siirto kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan tapahtuu opiskelijan hakemuksesta (Kamu/Opiskelijan käsikirja/Lomakkeet). Mikäli kauppatieteiden maisterin koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi on välttämätöntä, yliopisto voi vaatia opiskelijaa suorittamaan maisterin tutkinnon opintojen (120 opintopistettä) lisäksi täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Mahdolliset täydentävät opinnot täsmennetään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, eivätkä ne sisälly maisterin tutkintoon. Täydentäviä opintoja määriteltäessä huomioidaan, että hakija täyttää samat kriteerit, joilla voisi tulla valituksi kyseiseen maisteriohjelmaan joko maisterihaussa tai kansainvälisessä valinnassa (pl. kandidaatin tutkielmanarvosanavaatimus). Mikäli täydentävien opintojen määräksi muodostuu yli 60 op, hakijaa ei voida siirtää suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

Mikäli sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoa suorittamaan valittu, jo aiemman alemman korkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija haluaa suorittaa myös kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, eikä hakea siirtoa suoraan maisteriopintoihin, voidaan hänelle hakemuksesta myöntää hyväksilukemisia kandidaatin tutkinnon opintojaksoihin tässä luvussa aiemmin mainituin edellytyksin.

b) Opistoasteen ja toisen asteen tutkinnot

Opistoasteisista opinnoista tai toisen asteen opinnoista ei myönnetä hyväksilukemisia.

c) Varusmiespalveluksen johtamisopinnot

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet uusimuotoiset johtamisopinnot sisältävän 347 päivän varusmiespalveluksen, voivat hakea näiden opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Tämä määräys koskee niitä, jotka ovat kotiutuneet armeijasta kesällä 1999 tai sen jälkeen. Edellä mainitun koulutuksen saaneille voidaan sisällyttää 6 op kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin muihin opintoihin (Muu kauppatieteiden opintojakso).

d) Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuksista päättää kielikeskus.

e) Yliopistossa suoritetulla eMBA-tutkinnolla

(yht. vähintään 100 op) on mahdollista saada hyväksilukemisia opintojen sisällön ja laajuuden vastaavuuden perusteella yllä mainituin edellytyksin.

f) Urheiluakatemian opinnot

voidaan sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkinnon muihin opintoihin (katso KAMUsta tarkempaa tietoa urheiluakatemioista).

g) Ei-muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella ei voi saada hyväksilukuja kauppatieteiden tutkintoihin.

Hyväksilukemisen hakeminen

Korvaavuutta ja sisällyttämistä voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnä olevat opiskelijat. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea hyväksilukemisia siitä aineesta, mihin heillä on opinto-oikeus, mutta ei kieli- ja viestintäopintoihin (ennen kuin opiskelija on saanut kauppatieteiden tutkinnon suorittamisoikeuden).

Sähköiseen hakemukseen on liitettävä todistus suoritetuista opinnoista sekä tiedot opintosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (ote opinto-oppaasta tms.).  Liitteiden tulee olla hyvälaatuisia ja luettavissa olevia.  Sähköisen lomakkeen voi täyttää yliopiston asiointipalvelussa (ks. UEF KAMU). Sähköinen asiointi on mahdollista sekä korvaavuushakemusten että sisällyttämishakemuksen jättämiseen.  Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat tiedon hakemuksen onnistuneesta jättämisestä palveluun. Kun asian hyväksyjä on käsitellyt asian, saat sähköpostiisi päätöksen. Halutessasi voit saada lisäksi paperisen päätöksen. Hyväksilukemisesta kirjataan suo-ristusmerkintä opintotietojärjestelmään. Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit käyttää paperilomaketta.

Kaikki hyväksilukemisen hakemukset kannattaa tehdä heti opintojen alussa, koska se helpottaa opintojesi suunnittelua. Hyväksilukemisen hakemuksia vastaanotetaan ja käsitellään jatkuvalla hakumenettelyllä. Hyväksilukemisen hakemustenkäsittelyaika on yksi kuukausi.

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

HUOM!  Syksyllä  2021  siirrytään  WebOodista  Peppi-järjestelmään. Tästä muutoksesta ja sen vaikutuksesta mm. HOPS:aan tiedotetaan erikseen.

Ensimmäisenä opintovuotena oman kampuksen amanuenssille palautettavalla HOPS:lla vahvistetaan suuntautumisvaihtoehdon valinta. Suuntautumisen valinnan jälkeen HOPS:aa ohjaa oman opintojen suuntautumisvaihtoehdon HOPS-ohjaaja.

Opetusohjelmassa on ilmoitettu 5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op ajankohdat, jolloin esitellään tutkinnon rakennetta ja opintohallinnon kysymyksiä sekä harjoittelua ja kansainvälistä opiskelua. Tarkemmat ohjeet ja ohjaavien henkilöiden nimet kerrotaan HOPSiin liittyvässä info-tilaisuudessa.

HOPS päivittyy WebOodissa opintojen edetessä, jolloin siitä muodostuu tehokas apuväline omien opintojen suunnittelulle ja opiskeluajan hallinnalle. Keskeisenä ajatuksena opintojen suunnittelussa on omien valintojen (mm.suuntautuminen, sivuaineet, muut opinnot sekä työharjoittelu ja opinnot ulkomailla) suhde omiin tavoitteisiin sekä opintojen tavoitteellinen ja realistinen aikataulutus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan voi saada ohjausta HOPS-ohjaajilta tai amanuensseilta.

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Kansainvälinen opiskelu

Kauppatieteiden opiskelijoille on tarjolla monia mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa, joiden kautta on mahdollista päästä opiskelemaan ulkomaille. Kansainväliseen vaihtoon liittyvät ohjeet löydät Kamusta.

Ulkomailla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon tulee sopia kauppatieteiden laitoksen amanuenssin kanssa ennen vaihtoon lähtöä.

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Työharjoittelu

Harjoittelun tavoitteena on perehtyä kauppatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin ammattikäytäntöön jossakin organisaatiossa kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, johon tieteenalan opetuksessa on pyritty antamaan valmiuksia. Tyypillisesti tällaiset tehtävät ovat vaativien asiakaspalvelutehtävien lisäksi kehitys- tai selvitystehtäviä. Tämän vuoksi harjoittelu suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen.

Kauppatieteiden laitos voi tukea työharjoittelua harjoittelumäärärahalla. Ulkomaiseen harjoitteluun voi hakea mm. Erasmus-apurahaa tai osallistua CIMOn harjoitteluohjelmiin.

Työharjoittelun voi sisällyttää kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon (muut opinnot). Työharjoittelun voi suorittaa yhden kerran kandidaatin tutkintoon sekä yhden kerran maisterin tutkintoon.

KTK+FM-tutkinnon osalta edellä kerrottu koskee KTK-tutkintoa. Lisätietoja mahdollisesti filosofian maisterin tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta antaa amanuenssi Paavo Pakoma (paavo.pakoma@uef.fi) tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Katso lisätietoja työharjoittelusta: KAMUn työharjoittelusivulta ja kauppatieteiden opintoyhteisöstä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen).

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin tutkinto painottaa vahvaa liiketaloustieteellistä osaamista sekä opintojen valinnaisuutta antaen opiskelijalle mahdollisuuden hallita laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot ja ymmärtää sekä kriittisesti arvioida liiketalouden teorioita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. Opiskelija voi rakentaa myös oman näköistä ja yksilöllistä osaamista. Hänellä on edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa tietoa ja kykyä luoviin   ratkaisuihin   monimutkaisten   ja   ennakoimattomien   ongelmien   ratkaisemiseksi. Opiskelijalla on hyvät viestintätaidot ja hän kykenee johtamaan alansa tehtäviä tai työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä.  Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.  Opiskelijalla on perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Hän kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä sekä hänellä on valmius jatkuvaan oppimiseen.

Itä-Suomen yliopistoon joko Joensuun tai Kuopion kampukselle tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat suorittavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon oman kampuksen suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat kauppatieteiden suuntautumisopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot sekä muut opinnot, jotka ovat vapaasti valittavia opintoja ja jotka voivat sisältää sivuaineen (väh. 25 op). Joensuun tai Kuopion kampukselle kauppatieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin (KTK+FM) tutkintoja suorittamaan valitut  opiskelijat suorittavat  kieli- ja  viestintäopinnot  tietojenkäsittelytieteen LuK-tutkinnon vaatimusten mukaisesti sekä laajan sivuaineen (60 op) tietojenkäsittelytieteen  aineopinnot,  joihin  sisältyvät  KTK-tutkintoon  vaadittavat  menetelmäopinnot.

Kaikki kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteet (KTK+KTM) 2014-2020 sekä Joensuun että Kuopion kampuksella päättyvät 31.7.2023. Kaikki opinnot on suoritettava sekä tutkintotodistusta haettava em. päivämärään mennessä, muussa tapauksessa opiskelija siirtyy opintoaikansa puitteissa suorittamaan tutkintoa siirtymishetkellä voimassa olevan tutkintorakenteen mukaisesti. Tämä ei koske KTK+FM-tutkintorakenteita.

Tutkintorakennemuutoksiin sisältyvät siirtymäsäännökset

Tutkintorakenteiden muutoksiin liittyvät siirtymäsäännökset löytyvät kauppatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä Kamu/opintoyhteisöt/kauppatiede.

Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella

Johtaminen ja markkinointi

Johtamisessa ja markkinoinnissa opiskelija tuntee ja ymmärtää luottamuksellisten ulkoisten ja sisäisten asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomista, johtamista ja säilyttämistä muuttuvassa kilpailu- ja toimintaympäristössä. Johtamisen ja markkinoinnin opinnoissa opiskelija perehtyy keskeisiin teemoihin, ymmärtää ja osaa soveltaa niitä käytännössä, mm. esimiestyö, johtajuus ja henkilöstön johtaminen, palvelu- ja asiakasajattelu, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, osuustoiminta, kilpailukyvyn johtamisen strategiat, viestintä, yhteistyösuhteet ja luottamus.

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnitelma- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoja yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten.  Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus ja yritysjuridiikka kokonaisuudessaan. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdossa opit hallitsemaan ydinasiat kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, elinkeinoverotuksesta sekä yhtiöoikeudesta. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto sopii kaikille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa. Kannattaa myös muistaa, että talousasioiden ja yritysjuridiikanosaajat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla!

Kansainvälinen vähittäiskauppa

Kansainvälisen vähittäiskaupassa opitaan johtamisen, markkinoinnin, erilaisten liiketoimintamuotojen sekä yrittäjyyden osaamista kansainvälisissä vähittäiskaupan kilpailuympäristöissä.  Opiskelija perehtyy vähittäiskaupan keskeisiin osa-alueisiin ja ymmärtää niiden roolin ja sisällön käytännössä.  Kursseilla opitaan vähittäiskaupan strategista johtamista ml. yritysten välisten asiakassuhteiden johtaminen ja kuluttajakäyttäytyminen sekä perehdytään ketjuliiketoimintaan, toimitusketjuihin ja digitalisaatioon muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla.  Lisäksi harjoitellaan käytännön vähittäiskaupassa tarvittavia työkaluja ja taitoja yhdessä vähittäiskaupassa jo työskentelevien ja sitä johtavien ammattilaisten kanssa.

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot sopivat niille opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä muuttuvan kansainvälisen kaupan tehtävissä ja toimia tulevaisuuden monipuolisissa työyhteisöissä ja tiimeissä

Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella

Johtaminen ja markkinointi

Luovissa ja kilpailukykyisissä organisaatioissa johtaminen ja markkinointi tarkoittavat koko organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Viisaasti johtamalla saadaan esimiehet ja työntekijät toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Keskeisiä opintojen teemoja ovat yritysten ja yhteisöjen rakentuminen ja kehittäminen, ihmisten väliset suhteet ja valtasuhteet, yhteisöjen moninaisuus ja vastuullinen johtaminen sekä vuorovaikutus ja viestintä johtamisessa ja muutostilanteissa.

Markkinoinnin tehtävänä on puolestaan auttaa yritystä tunnistamaan ja ymmärtämää asiakkaiden tarpeita sekä vastaamaan niihin taloudellisesti kannattavalla tavalla.  Tämän vuoksi markkinoinnissa opiskellaan muuttuvia markkinoita ja liiketoimintaympäristöjä, sidosryhmien osallistamista liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen sekä vastuullista markkinointia.

Kursseilla opitaan sekä johtamisen ja markkinoinnin teoreettista perustaa että harjoitellaan ja hankitaan käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja, kuten tiimityötä, viestintää ja esimiestyötä. Kursseilla tutustutaan kestävään liiketoimintaan sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kestävyysperiaatteiden soveltamiseen johtamisessa ja markkinoinnissa.

Johtamisen ja markkinoinnin opinnot soveltuvat sinulle erityisen hyvin, jos haluat tehdä töitä ihmisten parissa ja innostaa muita kohti yhteisiä tavoitteita.

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimen tehtäviin kuuluu organisaation toimintaa kuvaavan taloudellisen tiedon kerääminen, rekisteröiminen ja analysoiminen sekä liiketoiminnan kehittäminen taloudelliseen tietoon nojautuen. Rahoituksen opiskelu antaa puolestaan valmiuksia mm.  rahoitusmarkkinoiden toiminnan hahmottamiseen sekä organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen suunnitteluun. Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellisen toiminnan suunnittelua, hallintaa ja mittaamista.

Kandidaatin tutkinto laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa sisältää ydinosaamisen laskentatoimesta ja rahoituksesta.  Aineopinnot sisältävät syvemmälle meneviä opintoja ulkoisesta laskentatoimesta, johdon laskentatoimesta ja rahoituksesta sekä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi tilintarkastuksesta.  Lisäksi aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma, jonka aiheen valitset omalta suuntautumisalueelta.

Kansainvälinen vähittäiskauppa

Kansainvälisen vähittäiskaupassa opitaan johtamisen, markkinoinnin, erilaisten liiketoimintamuotojen sekä yrittäjyyden osaamista kansainvälisissä vähittäiskaupan kilpailuympäristöissä.  Opiskelija perehtyy vähittäiskaupan keskeisiin osa-alueisiin ja ymmärtää niiden roolin ja sisällön käytännössä.  Kursseilla opitaan vähittäiskaupan strategista johtamista ml. yritysten välisten asiakassuhteiden johtaminen ja kuluttajakäyttäytyminen sekä perehdytään ketjuliiketoimintaan, toimitusketjuihin ja digitalisaatioon muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla.  Lisäksi harjoitellaan käytännön vähittäiskaupassa tarvittavia työkaluja ja taitoja yhdessä vähittäiskaupassa jo työskentelevien ja sitä johtavien ammattilaisten kanssa.

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot sopivat niille opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä muuttuvan kansainvälisen kaupan tehtävissä ja toimia tulevaisuuden monipuolisissa työyhteisöissä ja tiimeissä.

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee liiketaloustie-teen ja oman suuntautumisalansa käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perusteena. Hän kykenee ratkaisemaan vaati-via ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti kauppatieteen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Opiskelijalla on hyvät viestintä- ja yhteistyötaidot ja hän kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä. Hän osaa arvioida yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Hän kykenee jatkuvaan oppimiseen ja on valmis kartuttamaan kauppatieteiden alan tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Kauppatieteidenmaisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu suuntautumisen syventävistä opinnoista (30 op), graduopinnoista (40 op) sekä tutkimusmenetelmäopinnoista (5-10 op) sekä vapaasti valittavista muista opinnoista (40-45op), joihin voi sisältyä sivuaine sekä työharjoittelu.

Kandidaatin opintojen kolmannen vuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suorittanut  n.  120 opintopistettä, opiskelija valitsee oman kampuksensa maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu.

Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella

Palvelujohtaminen

Palvelujohtamisen maisteriopinnoissa opiskelija syventää kandidaattivaiheen osaamista ulkoisten ja sisäisten asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomisesta, johtamisesta ja säilyttämisestä muuttuvassa kilpailu- ja toimintaympäristössä. Maisteriohjelma perustuu johtamisen ja markkinoinnin tieteenalarajat ylittävään tutkimusperustaiseen opetukseen, usein yhteisopettajuutta suosien. Tarjoamme opiskelijoille kattavan kokonaisnäkemyksen liiketoiminnan eri osa-alueista, ja opinnoissamme on tieteellisten lähtökohtien lisäksi vahva yhteys käytännön työelämään ja liiketoimintaan.  Palvelujohtamisen maisteriopintojen läpileikkaavana teemana on arvopohjainen liiketoiminta.

Palvelujohtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy johtamista, johtajuutta, organisaatiokäyttäytymistä ja markkinointia käsitteleviin teemoihin, erityisesti aineettoman pääoman johtamisen sekä yritysten menestystekijöiden, muutoksen, kilpailukyvyn ja kuluttajakäyttäytymisen aihepiireihin. Lisäksi opiskelija voi perehtyä esimerkiksi osuuskuntien johtamisen erityispiirteisiin. Näin ollen palvelujohtamisen maisteri tuntee monipuolisesti johtamisen ja markkinoinnin keskeiset osa-alueet ja osaa soveltaa tietoa kilpailukyisen palveluliiketoiminnan tulevaisuuden haasteisiin käytännössä. Opiskelija osaa toimia palveluyhteiskunnan monissa tehtävissä mm. asiantuntijana ja esimiehenä sekä markkinointi- ja kehittämistehtävissä.

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka

Yhä useammin työelämässä tarvitaan osaamista, jossa yhdistyy yritystalouden ja yritysoikeuden osaaminen. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan maisterivaiheen suuntautumisessa yhdistyvät nämä yritystoiminnan kannalta keskeiset opinnot. Tämän lisäksi tarjolla on syventäviä opintoja esimerkiksi tilintarkastukseen ja kirjanpitoon, verotukseen, kansainväliseen kauppaoikeuteen tai yrityksen talouden ohjaukseen.

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opinnoissa opiskelija saa tarvittavat tiedot ja taidot menestyäkseen taloudellista ja juridista osaamista edellyttävissä liike-elämän ja tilintarkastusyhteisöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Opiskelija oppii tulkitsemaan ja tuottamaan yritysten taloudellista informaatiota sekä ymmärtämään ja ohjaamaan yrityksen toimintaa myös juridisesta näkökulmasta.

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautuminen sopii opiskelijalle, joka on kiinnostunut laskentatoimesta, juridiikasta ja yrityksen johtamisesta. Se tarjoaa opiskelijalle monipuoliset uramahdollisuudet asiantuntijatehtävissä sekä esimies- ja johtotehtävissä. Suuntautumisen opinnoissa on mahdollista erikoistua johonkin osa-alueeseen, esimerkiksi kansainväliseen tilinpäätösraportointiin.

Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen ja yritysoikeuden opintolinja

Tilintarkastuksen maisteriohjelma rakentuu laskentatoimen ja tilintarkastuksen sekä niitä tukevien verotuksen ja yritysoikeuden opinnoille. Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia tilintarkastuksen tehtävissä ja se on rakennettu niin, että sen aikana on mahdollista suorittaa HT-, KHT- ja JHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot.

Tilintarkastustehtävien lisäksi maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.  Maisteriohjelma tarjoaa näin ollen hyvän perustan myös muille vaativille taloushallinnon tehtäville niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, vaikka opiskelija ei myöhemmin hakeutuisikaan tilintarkastajantehtäviin.

Tourism Marketing and Management

Students graduating from Tourism Marketing and Management have an in-depth understanding of tourism business and especially about the risks and opportunities in the field.  They know central theoretical frameworks, models, and tools of tourism business and can apply them in practice to develop the field and businesses in a sustainable way. Our students are team players who can work with people from all over the world in virtual and real-world environments to solve advanced business challenges in a creative way.

Our students have skills and knowledge to identify and find solutions for even the most difficult tourism business related problems. They have specialized in nature, wellbeing, and sustainable tourism as well as digital technologies. They understand the role of research, data, and information when making decisions and plans in tour-ism business and can adapt to the rapidly changing business situations. Our students can conduct analytical, methodologically reliable and practically valuable research to support decision making processes in tourism businesses and academia.

Tourism Marketing and Management students have a profound understanding of the tourism industry, its challenges, and possibilities. They are motivated to constantly learn and try out and test new things. They are resourceful, efficient, and enthusiastic people with high work morale not afraid of new challenges. Our students have worked with real businesses and destinations during their studies and are able to find relevant employment in tourism marketing and management through their and program’s networks or continue to doctoral studies.

Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella

Innovaatiojohtaminen

Innovaatiojohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa opit kehittämään työyhteisöjä ja asiakaslähtöistä liiketoimintaa. Vastaavaa oppimiskokonaisuutta ei ole tarjolla muissa yliopistoissa. Opit edistämään ja johtamaan uudistumista, luomaan ja tunnistamaan uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä arvioimaan niidenkestävyysvaikutuksia.  Opinnot ruokkivat luovaa ja analyyttistä osaamista. Saat taitoa ja rohkeutta ratkoa innovaatioiden ja uudistamisen haasteita. Maisteriopintojen aikana rakennat oman innovaatiojohtamisen asiantuntijaprofiilisitutkimuskurssien ja pro gradu -työn kautta. Opit luomaan uutta tietoa sekä hankkimaan, hyödyntämään ja arvioimaan sitä. Osaat käyttää erilaisia menetelmiä innovoinnissa ja muutoksen johtamisessa, pystyt toteuttamaan haastavia kehitysprojekteja ja osaat hyödyntää liiketoiminnan uusia ansaintamalleja. Sinusta tulee vastuullista ja eettistä liiketoimintaa ymmärtävä ja toteuttava esimies tai johtaja. Sinulle avautuu monipuolisia uramahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan ja innovaatioiden asiantuntijana, liiketoiminnan, markkinoinnin ja henkilöstön kehittämis- ja johtotehtävissä, tai yrittäjänä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Laskentatoimi ja rahoitus

Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä tai rahoitusmarkkinoilla. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen opinnoissa opiskelija harjaantuu tunnistamaan liiketoimintaan ja talouteen liittyviä ongelmakohtia, ratkaisemaan niitä ja kehittämään yrityksen laskenta-, rahoitus- ja johtamisjärjestelmiä. Opinnoissa perehdytään myös rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä yleisellä tasolla että pk-yritysten näkökulmasta. Opintojen aikana opiskelija voi suuntautua talouden johtamiseen, rahoittajan laskentatoimeen, tilintarkastukseen tai rahoitukseen.  Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laskentatoimen ja rahoituksen keskeiset osa-alueet kokonaisuutena ja lisäksi opiskelijalla on erityisosaamista valitsemaltaan erikoistumisalueelta.

Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja

Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia tilintarkastuksen tehtävissä ja se on rakennettu niin, että sen aikana on mahdollista suorittaa HT-, KHT- ja JHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot.  Tilintarkastuksen lisäksi maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maisteriohjelma tarjoaa näin ollen hyvän perustan myös muille vaativille taloushallinnon tehtäville niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, vaikka opiskelija ei myöhemmin hakeutuisikaan varsinaiseen tilintarkastajatutkintoon.

International Business and Sales Management

The Master's Degree Programme with a unique combination of International Business and Sales Management provides in-depth understanding of the global business environment and firm's approaches to doing business and sales cross borders. This multidisciplinary two-year programme combines high-level teaching and research. The programme is designed for both Finnish and international students so that people with different backgrounds come to study and learn together how to operate successfully in challenging business environments.

In our programme we emphasise three core themes: internationalization, business-to-business sales, and cross-cultural communication. The content of the programme rests on the latest theoretical findings and case exercises, group work and collaboration between peer students, staff and B2B companies.  Internationally distinguished academics will bring their state-of-the-art knowledge and companies will provide real life case projects to ensure that your education is also practical. A variety of teaching methods guarantees an interesting, challenging, and motivating learning environment.

Our unique program provides you the path to become a valuable leader and sales professional. The gained competence opens up numerous career opportunities for example in international business expert, consultant, and sales, account, marketing or strategic management positions at local, national, international and global levels. Additionally, the programme provides tools to operate successfully in an academic field.  Students who have successfully completed the programme will be awarded with Master's Degree in Economics and Business Administration.

Join our international learning environment and find out the differences and opportunities in local and global markets!

Filosofian maisterin tutkinto, datatiede

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen datatieteisiin valittu opiskelija siirtyy suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteen laitoksella Joensuussa tai Kuopiossa. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti sillä kampuksella, jonne opinto-oikeus on myönnetty. Opinnot antavat opiskelijalle vahvan pohjan datatieteen menetelmien ymmärtämiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Maisterivaiheen opinnoissa opiskelijat opiskelevat datatieteeseen painottuvia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa on vain vähän pakollisia kursseja ja opiskelijat voivat painottaa opintojaan kiinnostustensa mukaan esimerkiksi eri tekoälyyn, kuvailevaan data-analyysiin tai tilastolliseen data-analyysiin. Filosofian maisterin tutkintoon tai datatieteen opintoihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä amanuenssi Paavo Pakomaan (paavo.pakoma@uef.fi).

Sisältöä päivitetty 29.9.2021

Kauppatieteellinen koulutus ja suuntautumisen valinta

Kauppatieteissä kandidaatin opintojen ensimmäisen vuoden aikana opiskelija valitsee oman kampuksensa suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu. Tarjolla on kolme kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa kummallakin kampuksella. Opiskelija vahvistaa suuntautumisvaihtoehtonsa palauttamalla WebOodissa valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

HUOM! Syksyllä 2021 siirrytään WebOodista Peppi-järjestelmään. Tästä muutoksesta ja sen vaikutuksesta mm. suuntautumisvaihtoehdon valintaan ja HOPS:iin tiedotetaan erikseen.

Suuntautumisen vaihtoa voi hakea kerran kandidaatin opintojen aikana omalla kampuksella palauttamalla oman kampuksen amanuenssille halutun suuntautumisvaihtoehdon mukainen HOPS kommentilla ”suuntautumisen vaihto”.

Opetussuunnitelmien 2014-2020 mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoja suorittavat opiskelijat voivat siirtyä suorittamaan uusinta voimassa olevan opetus-suunnitelman mukaista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa palauttamalla oman kampuksen amanuenssille uusimman voimassa olevan opetussuunnitelman mukainen HOPS. Samassa yhteydessä opiskelija valitsee kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisen. Opiskelijan suorittamat opintojaksot huomioidaan uudessa rakenteessa soveltuvin osin. Jos opiskelija siirtyy suorittamaan kanditutkintoa uusimman rakenteen mukaan, tällöin tulee maisterin tutkinto suorittaa vastaavasti uusimman rakenteen mukaisesti. Siirtymäsäännökset ja opintojaksoja koskevat muutokset löytyvät laitoksen opintoyhteisöstä (Kamu/opintoyhteisöt/kauppatiede).

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto vahvistetaan kolmannen opintovuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suorittanut n. 120 opintopistettä kandidaatin tutkinnon opintoja. Suuntautumisvaihtoehto valitaan oman kampuksen tarjonnasta ja valinta vahvistetaan WebOodissa palautettavalla henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS).

Mikäli opiskelija valitsee kandidaatin suuntautumisesta poikkeavan maisterin tutkinnon suuntautumisen, voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Näin varmistetaan, että opiskelijalla on ko. suuntautumisessa vaaditut maisterin tutkintoon vaaditut valmiudet.

Suuntautumisen vaihtaminen

Omalla kampuksella kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisen vaihto voidaan myöntää hakemuksesta (vaihtaminen on mahdollista yhden kerran). Hakemuksena toimii halutun suuntautumisvaihtoehdon mukainen HOPS, joka toimitetaan oman kampuksen amanuenssille.

Päävalinnassa valitut sekä avoimen yliopiston ja siirtohaun kautta valitut opiskelijat voivat vaihtaa kampusta kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kampuksen vaihtajia otetaan vuosittain 5/kampus. Hakuajat ovat samat kuin siirto-opiskelijoiden valintaerässä. Haku tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, ks. kauppatieteiden laitoksen opintoyhteisö (Kamu/opintoyhteisöt/kauppatiede).

Maisterin tutkintoon vaadittavien valmiuksien saavuttamiseksi voidaan uuteen suuntautumisvaihtoehtoon siirretylle opiskelijalle määritellä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa täydentävät opinnot (enintään 60 op).