Search Results: opintojen-keskeyttaminen

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…-tutkielman arvolause ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan. Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (27 §). 8.6 Aiemmin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemi- nen Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksi-…

yhka_2018-2019 [pdf]

…lukukaudessa (http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen). Opintojen suoritusjärjestys Kauppatieteiden kandidaatin opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtai- sessa opintosuunnitelmassa. Myös…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…muiden tiedekuntien opintojaksot  erityispedagogiikan oppiaineen järjestämät erityiskurssit Näiden opintojen hyväksilukemisesta monialaisten opintojen valinnaisiin opintoihin sovitaan aina monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien opintojen opintoneuvonnasta vastaa amanuenssi…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…HOPS-ohjaus Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:n. HOPS on opintojen suunnittelun väline, jonka tavoitteena on auttaa opiske- lijaa hahmottamaan opintojen kokonaisuus sisällöllisesti, ajallisesti ja suoritustavoiltaan. Opintojen

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan. Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (50 §). 8.6 AIEMMIN TAI MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksiluet- tavilla opinnoilla tarkoitetaan…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…perusteella ei voi hy- väksilukea syventävien opintojen opinnäytetyötä. Tutkintoon liitettävät opinnot sekä opintojen korvaavuudet on hyvä käsitellä heti opintojen alussa. Opiskelija voi hakea korvaavuutta myös myöhemmin opintojen aikana jollekin opintojaksolle…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

opintojen opinnäytetyötä. Tutkintoon liitettävät opinnot sekä opintojen korvaavuudet on hyvä käsitellä heti opintojen alussa. Opiskelija voi hakea korvaavuutta myös myöhemmin opintojen aikana jollekin opinto- jaksolle tai sen osalle sellaisten aikaisempien…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…oh- jausta opintojen eri vaiheissa. Tuutoroinnista annetaan erillinen rehtorin ohjeistus vuosittain. 23 § Opintojen vanheneminen Tiedekuntaneuvosto päättää perusteista, joiden mukaan opiskelijan suorittamat opinnot vanhenevat. Opintojen etenemisen seuranta 24 § Opintojen

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…opetustarjonnasta – sivuaineiden sisälle ja kansainvälisten opintojen tarjottimelle sijoittuvat opintojaksot – muiden tiedekuntien opintojaksot Näiden opintojen hyväksilukemisesta monialaisten opintojen valinnaisiin opintoihin sovitaan aina monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa. Perusopetuksessa opettavien aineiden…

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tutkimushenkilöstön yhteystiedot Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta http://www.uef.fi/web/skope/yhteystiedot tai http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluet- telo). UEF // Opinto-opas 2017-2018 14 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen…