14744 YHKA opas: Kauppatiede ops

Laitoksen esittely

Itä-Suomen yliopistossa opiskellaan ja opetetaan kauppatieteitä sekä Joensuussa että Kuopiossa. Tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat ovat saaneet opinto-oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTK+KTM) tai filosofian maisterin datatieteen tutkinnon (KTK+FM).

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi saat käyttää ekonomin arvonimeä ja voit liittyä Itä-Suomen yliopiston alumniksi. Alumnitoiminta on väylä yhteydenpitoon kotiyliopistoon maisteriksi valmistumisen jälkeen. Se mahdollistaa osaamisen päivittämisen työuran aikana sekä elinikäisen oppimisen. Alumnitoiminnan kautta voit luoda esimerkiksi erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Kauppatieteiden laitoksen verkkosivuilla (avautuu uuteen välilehteen) voit tutustua laitokseen tarkemmin.

Opintojen suunnittelu

Opiskelijalta edellytetään tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Opintojaksoissa noudatetaan ns. edeltävät (aikaisemmat) opinnot -sääntöä. Toisin sanoen kullekin opintojaksolle osallistumisen perusvaatimuksena on, että opintojaksokuvaukseen merkityt aikaisemmat opinnot on suoritettu.

Kauppatieteiden laitoksen järjestämille opintojaksoille on ilmoittauduttava WebOodissa vähintään viikko ennen opetuksen alkamista, ellei opintojaksolla muuta ilmoiteta.

Opiskelijat laativat itse oman lukujärjestyksensä. Opintojen suunnittelussa on huomattava, että kaikkia aineopintojen ja syventävien opintojen vapaavalintaisia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka vuosi. Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista (avautuu uuteen välilehteen). Mahdolliset aikataulu- ja tilamuutokset päivitetään WebOodiin. Seuraa siksi WebOodia säännöllisesti!

Jos opintojakson suorittamiseen kuuluu tentti eli kirjallinen kuulustelu, lukuvuoden aikana on yleensä kolme tenttimahdollisuutta. Kauppatieteiden laitoksen tentteihin on aina ilmoittauduttava vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksoihin liittyvät osasuoritukset, kuten ryhmätyöt, ovat pääsääntöisesti voimassa kuluvan lukuvuoden ajan.
Huom! Saman opintojakson voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.

Tiedottaminen

Opiskelija ilmoittautuu kurssille WebOodissa, jonka kautta ilmoittautuneille lähetetään tietoa oppimateriaalista ja muista kurssin suorittamiseen liittyvistä seikoista sekä usein myös linkki kurssin Moodle-sivuille. Koska viestintä tapahtuu opiskelijan sähköpostiin, on opiskelijan huolehdittava siitä, että WebOodin perustiedoissa on voimassa oleva sähköpostiosoite.

Opiskelijan tulee seurata ajankohtaisviestintää Yammerissa (liity ryhmään: UEF Kauppatieteiden opiskelijat). Opiskelijoiden digitaalinen työympäristö on nimeltään UEF// Kamu. KAMUssa on kauppatieteiden opintoyhteisö (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen), josta löytyy lisätietoa opinnoista.

Opiskelijapalaute

Kauppatieteiden laitoksella kerätään palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejärjestelmän avulla. Lisäksi opettaja voi kerätä palautetta omilla menetelmillään.

Palautteeseen sisällytetään opintojakson ja opetuksen arvioinnin lisäksi opiskelijan arvio omasta ko. opintojaksolla tekemästä työmäärästä ja laadusta sekä oppimisesta. Palautetta kerätään aina, kun on perustettu uusi opintojakso, kun opintojaksoon on tehty merkittäviä rakenteellisia tai sisällöllisiä muutoksia, tai kun opintojakson opettaja on muuttunut.

Kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestöt keräävät opiskelijapalautetta, jota käsitellään kauppatieteiden laitoksella.

Kuulustelut

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on antanut tässä oppaassa määräyksiä kuulusteluista (kuulustelupäivät, ilmoittautuminen, etätentit, muut määräykset). Lisäksi määräyksiä on annettu opintojohtosäännössä. Kauppatieteiden laitoksella noudatetaan em. määräysten lisäksi seuraavia tarkempia periaatteita:

Kauppatieteissä ei ole erikseen luentokuulusteluja, yleisiä tenttejä tai kirjatenttejä, vaan kaikki opintojaksot tentitään erikseen määriteltyinä tenttipäivinä. Kaikkiin tentteihin on pakollinen ilmoittautuminen vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttipäivää. Opiskelija voi tenttiä samalla kertaa useampia opintojaksoja, kuitenkin niin, että kuhunkin tenttiin ilmoittaudutaan erikseen.

Tentteihin saavat osallistua vain läsnä olevina yliopiston opiskelijaluetteloon merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat.

Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä

Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin suoritetulla kurssilla (sähköinen korvaavuushakemus löytyy KAMUsta). Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun kurssin sisällyttämistä kauppatieteiden tutkintoon sellaisenaan. Tämä koskee vapaasti valittavia kursseja.

Tässä oppaassa on kerrottu tiedekunnan hyväksilukemisia koskevat linjaukset.

Aiempien opintojen perusteella ei voida korvata kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Kauppatieteiden opintoja ei voi hyväksilukea yli 12 vuotta vanhoilla opintosuorituksilla ellei erityisestä syystä muuta johdu. Esimerkiksi haettaessa opintojen korvaavuutta tai yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuonna 2020–2021, tarkastellaan vain lukuvuonna 2008-2009 tai sen jälkeen suoritettuja opintoja.

Mikäli hyväksiluetut opinnot on suoritettu yliopistossa ja käytetty arvosteluasteikko on sama kuin Itä-Suomen yliopistossa käytetty, arvostellaan opinnot asteikolla 1-5. Muut hyväksiluetut opinnot arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty, eikä hyväksiluettujen suoritusten arvosanoja tällöin huomioida opintokokonaisuuden arvolausetta määriteltäessä.

Hyväksilukemisen perusteet

a) Yliopistotasoiset opinnot

Ellei erityisistä syistä muuta johdu, muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan pääsääntöisesti hyväksi suomalaiseen yliopistotutkintoon.

Aiempaan korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista voidaan harkinnanvaraisesti hyväksilukea opintojaksoja. Aiemmin suoritettuun yliopistotutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia sisällytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että kokonaisuus on ns. ylimääräinen, ts. aiemman tutkinnon vähimmäislaajuuden ylittävä.

b) Korkeakoulututkinnot

Alemman yliopistotutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kauppatieteiden kandidaatin että kauppatieteiden maisterin tutkintoa, voidaan dekaanin päätöksellä siirtää suorittamaan ainoastaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

Siirto kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan tapahtuu opiskelijan hakemuksesta. Mikäli kauppatieteiden maisterin koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi on välttämätöntä, yliopisto voi vaatia opiskelijaa suorittamaan maisterin tutkinnon opintojen (120 opintopistettä) lisäksi täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Mahdolliset täydentävät opinnot täsmennetään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, eivätkä ne sisälly maisterin tutkintoon. Täydentäviä opintoja määriteltäessä huomioidaan, että hakija täyttää samat kriteerit, joilla voisi tulla valituksi kyseiseen maisteriohjelmaan joko maisterihaussa tai kansainvälisessä valinnassa (pl. kandidaatin tutkielman arvosanavaatimus). Mikäli täydentävien opintojen määräksi muodostuu yli 60 op, hakijaa ei voida siirtää suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

KTK+FM-tutkinnon osalta lisätietoja mahdollisesta siirrosta suorittamaan suoraan filosofian maisterin tutkintoa antaa amanuenssi Paavo Pakoma (paavo.pakoma@uef.fi) tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Mikäli sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoa suorittamaan valittu liiketalouden tradenomi haluaa suorittaa myös kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, eikä hakea siirtoa suoraan maisteriopintoihin, voidaan hänelle hakemuksesta myöntää hyväksilukemisia kandidaatin tutkinnon pakollisiin opintojaksoihin.

Mikäli tradenomitutkinnon opinnot ovat keskeytyneet, on opiskelijalla mahdollisuus anoa yksittäisten opintojaksojen hyväksilukemisia. Tällöin hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja mahdollinen korvaavuus myönnetään aiempien opintojen sisältö- ja laajuusvastaavuuden perusteella. Sähköinen korvaavuushakemuslomake löytyy: KAMU /opiskelijan käsikirja/ oppaita ja ohjeita/ aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT).

Ammattikorkeakoulussa suoritetuista muista tutkinnoista voidaan hyväksilukea harkinnan mukaan tapauskohtaisesti opintoja, jotka voivat olla korvaavia tai muuten hyväksiluettavia.

c) Opistoasteen ja toisen asteen tutkinnot

Opistoasteisista opinnoista tai toisen asteen opinnoista ei myönnetä hyväksilukemisia.

d) Varusmiespalveluksen johtamisopinnot

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet uusimuotoiset johtamisopinnot sisältävän 347 päivän varusmiespalveluksen, voivat hakea näiden opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Tämä määräys koskee niitä, jotka ovat kotiutuneet armeijasta kesällä 1999 tai sen jälkeen. Edellä mainitun koulutuksen saaneille voidaan sisällyttää 6 op kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin muihin opintoihin tai johtamisen sivuaineopintoihin. Korvaavuutta haetaan sähköisesti, katso hakemisesta tarkemmin KAMUsta. Hae sisällytettäväksi opintojaksoa 5215311 Muu johtamisen opintojakso 6 op. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee liittää Puolustusvoimien myöntämä Johtajan palvelustodistus ja henkilöarviointi.

e) Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuksista päättää kielikeskus. Liiketalouden tradenomille (liiketalouden koulutusohjelma) voidaan lukuvuonna 2020–2021 myöntää tietyt kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet ilman erillistä korvaavuushakemusta kielikeskukseen.

f) Ulkomailla suoritetut opinnot

Ulkomailla suoritetut opinnot, jotka sisältävät saman alan tai aihepiirin opintoja väh. 25 op voidaan sisällyttää kauppatieteiden tutkintoon sivuaineena. Jos saman alan tai aihepiirin opintoja on väh. 15 op, voidaan niistä antaa todistukseen oma kokonaisuusmerkintänsä. Muussa tapauksessa ulkomailla suoritetut opinnot voidaan opinnon tasosta ja aihepiiristä riippuen sisällyttää joko pääaineopintoihin tai muihin opintoihin.

g) Yliopistossa suoritetulla eMBA-tutkinnolla

(yht. vähintään 100 op) on mahdollista saada n. 42 op hyväksilukemisia opintojen sisällön ja laajuuden vastaavuuden perusteella.

h) Urheiluakatemian opinnot

voidaan sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkinnon muihin opintoihin (katso KAMUsta tarkempaa tietoa urheiluakatemioista).

Hyväksilukemisen hakeminen

Korvaavuutta ja sisällyttämistä voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnä olevat opiskelijat. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea hyväksilukemisia siitä aineesta, mihin heillä on opinto-oikeus, mutta ei kieli- ja viestintäopintoihin (ennen kuin opiskelija on saanut kauppatieteiden tutkinnon suorittamisoikeuden).

Sähköiseen hakemukseen on liitettävä todistus suoritetuista opinnoista sekä tiedot opintosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (ote opinto-oppaasta tms.). Liitteiden tulee olla hyvälaatuisia ja luettavissa olevia. Sähköisen lomakkeen voit täyttää yliopiston asiointipalvelussa (sähköiseen asiointipalveluun pääset KAMUn kautta). Sähköinen asiointi on mahdollista sekä korvaavuushakemusten että sisällyttämishakemuksen jättämiseen. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat tiedon hakemuksen onnistuneesta jättämisestä palveluun. Kun asian hyväksyjä on käsitellyt asian, saat sähköpostiisi päätöksen. Halutessasi voit saada lisäksi paperisen päätöksen. Hyväksilukemisesta kirjataan suoristusmerkintä opintotietojärjestelmään. Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit käyttää paperilomaketta.

Kaikki hyväksilukemisen anomukset on hyvä jättää syyslukukaudella 30.9. mennessä ja kevätlukukaudella 31.1. mennessä oman kampuksen kauppatieteiden laitoksen amanuenssille. Kaikki hyväksilukemisen anomukset kannattaa tehdä heti opintojen alussa, koska se helpottaa opintojesi suunnittelua. Hyväksilukemisen anomuksia vastaanotetaan ja käsitellään jatkuvalla hakumenettelyllä myös em. ajankohtien jälkeen. Hyväksilukemisen anomusten käsittelyaika on yksi kuukausi.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Ensimmäisenä opintovuotena oman kampuksen amanuenssille palautettavalla HOPS:lla vahvistetaan suuntautumisvaihtoehdon valinta. Suuntautumisen valinnan jälkeen HOPS:aa ohjaa oman opintojen suuntautumisvaihtoehdon HOPS-ohjaaja.

Opetusohjelmassa on ilmoitettu 5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op ajankohdat, jolloin esitellään tutkinnon rakennetta ja opintohallinnon kysymyksiä sekä harjoittelua ja kansainvälistä opiskelua. Tarkemmat ohjeet ja ohjaavien henkilöiden nimet kerrotaan HOPSiin liittyvässä info-tilaisuudessa.

HOPS päivittyy WebOodissa opintojen edetessä, jolloin siitä muodostuu tehokas apuväline omien opintojen suunnittelulle ja opiskeluajan hallinnalle. Keskeisenä ajatuksena opintojen suunnittelussa on omien valintojen (mm.suuntautuminen, sivuaineet, muut opinnot sekä työharjoittelu ja opinnot ulkomailla) suhde omiin tavoitteisiin sekä opintojen tavoitteellinen ja realistinen aikataulutus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan voi saada ohjausta HOPS-ohjaajilta tai amanuensseilta.

Kansainvälinen opiskelu

Kauppatieteiden opiskelijoille on tarjolla monia mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa, joiden kautta on mahdollista päästä opiskelemaan ulkomaille. Kansainväliseen vaihtoon liittyvät ohjeet löydät KAMUsta.

Ulkomailla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon tulee sopia kauppatieteiden laitoksen amanuenssin kanssa ennen vaihtoon lähtöä.

Työharjoittelu

Harjoittelun tavoitteena on perehtyä kauppatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin ammattikäytäntöön jossakin organisaatiossa kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, johon tieteenalan opetuksessa on pyritty antamaan valmiuksia. Tyypillisesti tällaiset tehtävät ovat vaativien asiakaspalvelutehtävien lisäksi kehitys- tai selvitystehtäviä. Tämän vuoksi harjoittelu suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen.

Kauppatieteiden laitos voi tukea työharjoittelua harjoittelumäärärahalla. Ulkomaiseen harjoitteluun voi hakea mm. Erasmus-apurahaa tai osallistua CIMOn harjoitteluohjelmiin.

Työharjoittelun voi sisällyttää kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon (muut opinnot). Työharjoittelun voi suorittaa yhden kerran kandidaatin tutkintoon sekä yhden kerran maisterin tutkintoon.

KTK+FM-tutkinnon osalta edellä kerrottu koskee KTK-tutkintoa. Lisätietoja mahdollisesti filosofian maisterin tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta antaa amanuenssi Paavo Pakoma (paavo.pakoma@uef.fi) tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Katso lisätietoja työharjoittelusta: KAMUn työharjoittelusivulta ja kauppatieteiden opintoyhteisöstä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen).

Siirtymäsäännökset ennen 1.8.2018 aloittaneille opiskelijoille

Mikäli olet aloittanut kauppatieteiden opintosi ennen 1.8.2018 ja haluat suorittaa tutkintosi opetussuunnitelman 2018–2021 rakenteen mukaisesti, laadi henkilökohtainen opintosuunnitelma WebOodissa uuden rakenteen mukaan ja lähetä se amanuenssille hyväksyttäväksi. Vuosina 2009-2014 voimassa ollut kandidaatin tutkintorakenne päättyi 31.12 2018. Sen mukaan tutkintoaan suorittaneiden on siirryttävä uusimpaan tutkintorakenteeseen. Tarvittaessa ota yhteyttä amanuenssiin. Tutkintorakenteen muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset löydät kauppatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen).

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin tutkinto painottaa vahvaa liiketaloustieteellistä osaamista sekä opintojen valinnaisuutta antaen opiskelijalle mahdollisuuden hallita laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot ja ymmärtää sekä kriittisesti arvioida liiketalouden teorioita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. Opiskelija voi rakentaa myös oman näköistä ja yksilöllistä osaamista. Hänellä on edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa tietoa ja kykyä luoviin ratkaisuihin monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijalla on hyvät viestintätaidot ja hän kykenee johtamaan alansa tehtäviä tai työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Hän kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä sekä hänellä on valmius jatkuvaan oppimiseen.

KTK+FM datatieteen tutkintoja suorittamaan valitut saavat edellä mainitun lisäksi valmiuden suorittaa filosofian maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteen alalta.

Itä-Suomen yliopistoon joko Joensuun tai Kuopion kampukselle tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat suorittavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon oman kampuksen suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK+KTM) kuuluvat kauppatieteiden suuntautumisopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot sekä muut opinnot, jotka ovat vapaasti valittavia opintoja ja jotka voivat sisältää sivuaineen (väh. 25 op).

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK+FM) kuuluvat kauppatieteiden suuntautumisopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot sekä 60 op. tietojenkäsittelytieteen aineopinnot. Pakollisena sivuaineena opiskeltavan datatieteen sivuainekokonaisuuden aikana opiskelijat perehtyvät yleisimpiin datatieteen menetelmiin ja niiden käyttämiseen sekä ohjelmoinnin perusteisiin.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvien opintokokonaisuuksien ja niiden sisältöjen tarkempi esittely kauppatieteiden opinto-oppaissa WebOodissa.

Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella

Johtaminen ja markkinointi

Johtamisessa ja markkinoinnissa opiskelija tuntee ja ymmärtää luottamuksellisten ulkoisten ja sisäisten asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomista, johtamista ja säilyttämistä muuttuvassa kilpailu- ja toimintaympäristössä. Johtamisen ja markkinoinnin opinnoissa opiskelija perehtyy keskeisiin teemoihin, ymmärtää ja osaa soveltaa niitä käytännössä, mm. esimiestyö, johtajuus ja henkilöstön johtaminen, palvelu- ja asiakasajattelu, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, osuustoiminta, kilpailukyvyn johtamisen strategiat, viestintä, yhteistyösuhteet ja luottamus.

Laskentatoimi ja verotus

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnitelma- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoja yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan. Laskentatoimen ja verotuksen suuntautumisvaihtoehdossa opit hallitsemaan ydinasiat kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, elinkeinoverotuksesta sekä yhtiöoikeudesta. Laskentatoimen ja verotuksen suuntautumisvaihtoehto sopii kaikille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa. Kannattaa myös muistaa, että talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla!

Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella

Johtaminen ja markkinointi

Luovissa ja kilpailukykyisissä organisaatioissa johtaminen ja markkinointi kohdistuvat organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Johtamisen tehtävänä on saada johtajat ja työntekijät toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Tämän vuoksi johtamisessa opiskellaan ihmisten toimintaa, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Markkinoinnin tehtävänä on edistää organisaatioiden ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Tämän vuoksi markkinoinnissa opiskellaan yritysasiakkaiden ja kuluttajien maailmaa ja näiden muutoksia. Kursseilla opitaan sekä johtamisen ja markkinoinnin teoreettista perustaa että harjoitellaan käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja kuten tiimityötä ja esimiestyötä. Kursseilla tutustaan kestävään liiketoimintaan sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kestävyysperiaatteiden soveltamiseen johtamisessa ja markkinoinnissa.

Johtamisen ja markkinoinnin opinnot soveltuvat sinulle erityisen hyvin, jos haluat tehdä töitä ihmisten parissa ja innostaa muita kohti yhteisiä tavoitteita.

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimen tehtäviin kuuluu organisaation toimintaa kuvaavan taloudellisen tiedon kerääminen, rekisteröiminen ja analysoiminen sekä liiketoiminnan kehittäminen taloudelliseen tietoon nojautuen. Rahoituksen opiskelu antaa puolestaan valmiuksia mm. rahoitusmarkkinoiden toiminnan hahmottamiseen sekä organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen suunnitteluun. Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellisen toiminnan suunnittelua, hallintaa ja mittaamista.

Kandidaatin tutkinto laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa sisältää ydinosaamisen laskentatoimesta ja rahoituksesta. Aineopinnot sisältävät syvemmälle meneviä opintoja ulkoisesta laskentatoimesta, johdon laskentatoimesta ja rahoituksesta sekä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi tilintarkastuksesta. Lisäksi aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma, jonka aiheen valitset omalta suuntautumisalueelta.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee liiketaloustieteen ja oman suuntautumisalansa käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perusteena. Hän kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti kauppatieteen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Opiskelijalla on hyvät viestintä- ja yhteistyötaidot ja hän kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä. Hän osaa arvioida yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Hän kykenee jatkuvaan oppimiseen ja on valmis kartuttamaan kauppatieteiden alan tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu suuntautumisen syventävistä opinnoista (30 op), graduopinnoista (40 op) sekä tutkimusmenetelmäopinnoista (10 op) sekä vapaasti valittavista muista opinnoista (40 op), joihin voi sisältyä sivuaine sekä työharjoittelu.

Suoraan maisteriopintoihin valitut tai siirretyt opiskelijat eivät voi sisällyttää maisterin tutkinnon minimilaajuuteen (120 op) seuraavia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja: 1) kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot (37 op), 2) pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (23 op), 3) kaikille pakollisia opintojaksoja Johtamisen perusteet, Markkinoinnin perusteet, Laskentatoimen perusteet, Rahoituksen perusteet sekä Yritysoikeuden perusteet, tai mitään edellä mainittuja vastaavia opintoja. Täydentäviksi opinnoiksi määriteltyjä opintoja ei myöskään voi sisällyttää maisterin tutkintojen minimilaajuuteen. Suoraan maisteriopintoihin valitun suomalaisen koulusivistyksen saaneen henkilön, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon ulkomailla, tulee suorittaa ruotsin kielen opinnot. Ruotsin kielen opinnot eivät sisälly maisterin tutkinnon vähimmäislaajuuteen.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon sisällöistä tarkemmin kauppatieteiden opinto-oppaassa WebOodissa (avautuu uuteen välilehteen).

Kandidaatin opintojen kolmannen vuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suorittanut n. 120 opintopistettä, opiskelija valitsee oman kampuksensa maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu.

Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella

Palvelujohtaminen

Palvelujohtamisen maisteriopinnoissa opiskelija syventää kandidaattivaiheen osaamista ulkoisten ja sisäisten asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomisesta, johtamisesta ja säilyttämisestä muuttuvassa kilpailu- ja toimintaympäristössä. Maisteriohjelma perustuu johtamisen ja markkinoinnin tieteenalarajat ylittävään tutkimusperustaiseen opetukseen, usein yhteisopettajuutta suosien. Tarjoamme opiskelijoille kattavan kokonaisnäkemyksen liiketoiminnan eri osa-alueista, ja opinnoissamme on tieteellisten lähtökohtien lisäksi vahva yhteys käytännön työelämään ja liiketoimintaan. Palvelujohtamisen maisteriopintojen läpileikkaavana teemana on arvopohjainen liiketoiminta.

Palvelujohtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy johtamista, johtajuutta, organisaatiokäyttäytymistä ja markkinointia käsitteleviin teemoihin, erityisesti aineettoman pääoman johtamisen sekä yritysten menestystekijöiden, muutoksen, kilpailukyvyn ja kuluttajakäyttäytymisen aihepiireihin. Lisäksi opiskelija voi perehtyä esimerkiksi osuuskuntien johtamisen erityispiirteisiin. Näin ollen palvelujohtamisen maisteri tuntee monipuolisesti johtamisen ja markkinoinnin keskeiset osa-alueet ja osaa soveltaa tietoa kilpailukyisen palveluliiketoiminnan tulevaisuuden haasteisiin käytännössä. Opiskelija osaa toimia palveluyhteiskunnan monissa tehtävissä mm. asiantuntijana ja esimiehenä sekä markkinointi- ja kehittämistehtävissä.

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka

Yhä useammin työelämässä tarvitaan osaamista, jossa yhdistyy yritystalouden ja yritysoikeuden osaaminen. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan maisterivaiheen suuntautumisessa yhdistyvät nämä yritystoiminnan kannalta keskeiset opinnot. Tämän lisäksi tarjolla on syventäviä opintoja esimerkiksi tilintarkastukseen ja kirjanpitoon, verotukseen, kansainväliseen kauppaoikeuteen tai yrityksen talouden ohjaukseen.

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opinnoissa opiskelija saa tarvittavat tiedot ja taidot menestyäkseen taloudellista ja juridista osaamista edellyttävissä liike-elämän ja tilintarkastusyhteisöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Opiskelija oppii tulkitsemaan ja tuottamaan yritysten taloudellista informaatiota sekä ymmärtämään ja ohjaamaan yrityksen toimintaa myös juridisesta näkökulmasta.

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautuminen sopii opiskelijalle, joka on kiinnostunut laskentatoimesta, juridiikasta ja yrityksen johtamisesta. Se tarjoaa opiskelijalle monipuoliset uramahdollisuudet asiantuntijatehtävissä sekä esimies- ja johtotehtävissä. Suuntautumisen opinnoissa on mahdollista erikoistua johonkin osa-alueeseen, esimerkiksi kansainväliseen tilinpäätösraportointiin.

Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen ja yritysoikeuden opintolinja

Tilintarkastuksen maisteriohjelma rakentuu laskentatoimen ja tilintarkastuksen sekä niitä tukevien verotuksen ja yritysoikeuden opinnoille. Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia tilintarkastuksen tehtävissä ja se on rakennettu niin, että sen aikana on mahdollista suorittaa HT, KHT- ja JHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot.

Tilintarkastustehtävien lisäksi maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maisteriohjelma tarjoaa näin ollen hyvän perustan myös muille vaativille taloushallinnon tehtäville niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, vaikka opiskelija ei myöhemmin hakeutuisikaan tilintarkastajan tehtäviin.

Tourism Marketing and Management

Students graduating from Tourism Marketing and Management have an in-depth understanding of tourism business and especially about the risks and opportunities in the field. They know central theoretical frameworks, models, and tools of tourism business and can apply them in practice to develop the field and businesses in a sustainable way. Our students are team players who can work with people from all over the world in virtual and real-world environments to solve advanced business challenges in a creative way.

Our students have skills and knowledge to identify and find solutions for even the most difficult tourism business-related problems. They have specialized in nature, wellbeing, and sustainable tourism as well as digital technologies. They understand the role of research, data, and information when making decisions and plans in tourism business and can adapt to the rapidly changing business situations. Our students can conduct analytical, methodologically reliable and practically valuable research to support decision-making processes in tourism businesses and academia.

Tourism Marketing and Management students have a profound understanding of the tourism industry, its challenges, and possibilities. They are motivated to constantly learn and try out and test new things. They are resourceful, efficient and enthusiastic people with high work morale not afraid of new challenges. Our students have worked with real businesses and destinations during their studies and are able to find relevant employment in tourism marketing and management through their and program’s networks or continue to doctoral studies.

Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella

Innovaatiojohtaminen

Innovaatiojohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa opit kehittämään työyhteisöjä ja liiketoimintaa. Opit edistämään ja johtamaan uudistumista, luomaan ja tunnistamaan uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä arvioimaan kestävyysvaikutuksia. Vastaavaa oppimiskokonaisuutta ei ole tarjolla muissa yliopistoissa. Opinnot ruokkivat luovaa ja analyyttistä osaamista. Saat taitoa ja rohkeutta ratkoa innovaatioiden ja uudistamisen haasteita. Saat työkaluja asiakaslähtöisen liiketoiminnan edistämiseen ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen. Innovaatiojohtamisen opintojen jälkeen osaat käyttää erilaisia menetelmiä innovoinnissa ja muutoksen johtamisessa, pystyt toteuttamaan haastavia kehitysprojekteja ja osaat hyödyntää liiketoiminnan uusia ansaintamalleja. Sinusta tulee vastuullista ja eettistä liiketoimintaa ymmärtävä ja toteuttava esimies tai johtaja. Sinulle avautuu monipuolisia uramahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan ja innovaatioiden asiantuntijana, liiketoiminnan, markkinoinnin ja henkilöstön kehittämis- ja johtotehtävissä ja yrittäjänä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Laskentatoimi ja rahoitus

Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä tai rahoitusmarkkinoilla. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen opinnoissa opiskelija harjaantuu tunnistamaan liiketoimintaan ja talouteen liittyviä ongelmakohtia, ratkaisemaan niitä ja kehittämään yrityksen laskenta-, rahoitus- ja johtamisjärjestelmiä. Opinnoissa perehdytään myös rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä yleisellä tasolla että pk-yritysten näkökulmasta. Opintojen aikana opiskelija voi suuntautua talouden johtamiseen, rahoittajan laskentatoimeen, tilintarkastukseen tai rahoitukseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laskentatoimen ja rahoituksen keskeiset osa-alueet kokonaisuutena ja lisäksi opiskelijalla on erityisosaamista valitsemaltaan erikoistumisalueelta.

Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja

Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia tilintarkastuksen tehtävissä ja se on rakennettu niin, että sen aikana on mahdollista suorittaa HT-, KHT- ja JHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot. Tilintarkastuksen lisäksi maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maisteriohjelma tarjoaa näin ollen hyvän perustan myös muille vaativille taloushallinnon tehtäville niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, vaikka opiskelija ei myöhemmin hakeutuisikaan varsinaiseen tilintarkastajatutkintoon.

International Business and Sales Management

The Master's Degree Programme with a unique combination of International Business and Sales Management provides in-depth understanding of the global business environment and firm's approaches to doing business and sales cross borders. This multidisciplinary two-year programme combines high-level teaching and research. The programme is designed for both Finnish and international students so that people with different backgrounds come to study and learn together how to operate successfully in challenging business environments.

In our programme we emphasise three core themes: internationalization, business-to-business sales, and cross-cultural communication. The content of the programme rests on the latest theoretical findings and case exercises, group work and collaboration between peer students, staff and B2B companies. Internationally distinguished academics will bring their state-of-the-art knowledge and companies will provide real life case projects to ensure that your education is also practical. A variety of teaching methods guarantees an interesting, challenging and motivating learning environment.

Our unique program provides you the path to become a valuable leader and sales professional. The gained competence opens up numerous career opportunities for example in international business expert, consultant, and sales, account, marketing or strategic management positions at local, national, international and global levels. Additionally, the programme provides tools to operate successfully in an academic field. Students who have successfully completed the programme will be awarded with Master's Degree in Economics and Business Administration.

Join our international learning environment and find out the differences and opportunities in local and global markets!

Health and Business

Viimeinen sisäänotto oli syksyllä 2016. Opinnot tulee suorittaa valmiiksi 31.7.2020 mennessä. Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat eivät voi valita tätä suuntautumista 30.9.2016 jälkeen.

Filosofian maisterin tutkinto, datatiede

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen datatieteisiin valittu opiskelija siirtyy suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteen laitoksella Joensuussa tai Kuopiossa. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti sillä kampuksella, jonne opinto-oikeus on myönnetty. Opinnot antavat opiskelijalle vahvan pohjan datatieteen menetelmien ymmärtämiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Maisterivaiheen opinnoissa opiskelijat opiskelevat datatieteeseen painottuvia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa on vain vähän pakollisia kursseja ja opiskelijat voivat painottaa opintojaan kiinnostustensa mukaan esimerkiksi eri tekoälyyn, kuvailevaan data-analyysiin tai tilastolliseen data-analyysiin.

Filosofian maisterin tutkintoon tai datatieteen opintoihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä amanuenssi Paavo Pakomaan (paavo.pakoma@uef.fi).