Search Results: kasvatustiede

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…aineen kanssa. Osaston edustamilla tieteenaloilla – kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede sekä kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista opet- tajankoulutustehtävää. Osaston harjoittama tutkimus, koulutus ja hanketoiminta palve- levat Itä-Suomen…

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…seuraavat jatkotutkinnot: Jatkotutkinto Tiedekunta Jatkotutkinnon pääaine Kasvatustieteen tohtori (KT) ja Kasvatustieteen lisensiaatti (KL) Filosofinen tdk Aikuiskasvatustiede, erityispeda- gogiikka, kasvatustiede, kotitalo- ustiede, käsityötiede Filosofian tohtori (FT) Filosofinen tdk Aikuiskasvatustiede, kasvatus- tiede…

Erasmus partners of Philosophical Faculty [page]

…the application period in February. HUOM! Linkit avautuvat uuteen ikkunaan. // NB! The links open up in a new tab. Soveltava kasvatustiede ja opettajankoulutus / Applied Education and Teacher Training…

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

…tutkimukseen. Tohtoriohjelmassa mukana olevat tieteenalat ovat aikuiskasvatustiede, erityispedago- giikka, kasvatustiede, kotitaloustiede, käsityötiede ja varhaiskasvatus. Tohtoriohjelmassa voivat olla mukana myös matemaattis-luonnontieteelliseen, maata- lous-metsätieteelliseen tohtorintutkintoon tähtäävät jatko-opiskelijat silloin kun lisensi- aatin työn…

2018_Ammattinimikkeet_KASVATUSTIETEELLINEN [pdf]

…lastentarhaopettaja vastuulastentarhaopettaja Aikuiskasvatustiede Ammatillinen opettaja (kasvatustieteen ja ammattiopettaja aikuiskasvatustieteen Business coach asiantuntijakoulutus) erityisasiantuntija henkilöstöassistentti HRO-päällikkö johtaja työterveyshoitaja kirjuri Kotitalouden ja tekstiilityön lehtori kouluttaja kulttuuripäällikkö laboratorionhoitaja/hallinto-ja henkilöstösihteeri lehtori luokanopettaja opettaja opintosihteeri…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Itä-Suomen yliopiston tarjonnasta mm. seuraavia sivuaineita: Kansantaloustiede, tilastotiede, sosiaalipsykologia, oikeustiede, tietojenkäsittely- tiede, sosiologia, terveystaloustiede, kasvatustiede (esimerkkejä, ei tyhjentävä lista). 114 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 5215600 Urheilujohtaminen -sivuainekokonaisuus, vähintään 25 op…

Study communities [page]

…/ Public Health and Clinical Nutrition TT Master’s Degree Program of Public Health Master of Public Health Kasvatustiede ja psykologia / Education and Psychology FILO Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisö…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, so- siologia, terveystaloustiede, kasvatustiede (esimerkkejä, ei tyhjentävä lista). Seuraavat sivuaineet ovat tarjolla kaikille opiskelijoille: Matkailualan monitieteiset opinnot (ks. www.funts.fi) Monitieteiset matkailun perusopinnot verkko-opintoina, vähintään, 25 op Monitieteiset matkailun…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…myös valita siten, että ne sopivat suunniteltuihin maisteriopintoihin. Tietojenkäsittelytieteen erikois- tumisaloihin sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi fysiikka, informaatio- ja teknologia- oikeus, kasvatustiede, kieliteknologia, kauppatiede, matematiikka, sosiaali- ja tervey- denhuollon tietohallinto ja…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ja viestintä sekä taideaineiden opintokokonaisuus Kasvatustiede ja psykologia Syksy 16.9.2016 C 1 perjantai 13–17 14.10.2016 C 1 perjantai 13–17 11.11.2016 C 1 perjantai 13–17 Kevät 20.1.2017 C 1 perjantai 13–17…