Search Results: sopimus

uef_harjoittelusopimus2018_word [docx]

1 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS 2018 Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai laitos [bookmark:…

TT Hammas opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…pidemmistä poissaoloistaan, joilla on vaikutusta ohjaussuhteeseen. On huomioitava, että, ohjaussopimuksen mukaisesti, sopimus ohjaussuhteesta ja tutkimusai- heesta voidaan katsoa rauenneeksi, mikäli jompikumpi osapuoli ei noudata sopimusta tai muuten opiskelija perustellusta syystä…

TT opinnaytoiden-julkaiseminen [pdf]

…ole e- julkaisulupaa, se on luettavissa kampuskirjastoissa sähköisessä muodossa (ei lainattavissa) (Akateemisen rehtorin päätös UEF dnro 1671/12.02.01.02/2011). Opiskelija toimittaa opinnäytteen oppiaineen / koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti ao. oppiaineeseen. Sopimus jätetään samanaikaisesti…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä. Opiskelija sopii ohjaajiensa kanssa työn ohjausprosessista. Opiskelija ja ohjaajat täyttävät yh- dessä ohjaussopimuslomakkeen sekä hopsin. 44 Terveystieteiden tdk Opinnäytetyön ohjaajia voidaan vaihtaa laitoksen johtajan päätöksellä, esim. ohjaaja…

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

…tarjoavat sopimuksiin liittyvää lainopillista neuvontaa, valmistelee sopi- muksia tai kommentoi yhteistyökumppaneiden valmiita sopimusehdotuksia. Yksikön sivuilta löytyy valmiit yliopiston sopimuspohjat ja –mallit. Lisätietoja, yliopiston intrasta: https://www.uef.fi/intra/tip YRITTÄJYYS- JA INNOVAATIOPALVELUT Yrittäjyys- ja…

TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…jäl- keen kun opiskelija on saanut opinto-oikeuden lääketieteeseen ja että suoritettavat opintojaksot ovat yliopistotasoisia. Poikkeustapauksissa, erikseen neuvoteltujen sopimusten puitteissa, opiskelijalle voi- daan hyäksilukea valinnaisiin opintoihin ennen lääketieteen opinto-oikeutta suoritet- tuja…

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…valitussa organisaatiossa (sopimusorganisaatiot). Asiantuntijoiden esityk- set, esim. tutkimuksen ja kehittämisen organisointi palvelujärjestelmässä, valtionhallinnon rooli ja tehtävät sosiaali- ja terveydenhuollossa, terveyden edistämisen organisointi. Opintokäynnit, esim. Eduskunta, STM, THL. Suoritustavat Hyväksytty harjoittelusuunnitelma…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…harjoittelu valitussa organisaatiossa (sopimusorganisaatiot). Asiantuntijoiden esityk- set, esim. tutkimuksen ja kehittämisen organisointi palvelujärjestelmässä, valtionhallinnon rooli ja tehtävät sosiaali- ja terveydenhuollossa, terveyden edistämisen organisointi Opintokäynnit, esim. Eduskunta, STM, THL. Suoritustavat Hyväksytty…

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…sen jälkeen kun opiskelija on saanut opinto-oikeu- den lääketieteeseen ja että suoritettavat opintojaksot ovat yliopistotasoisia. Toiseen tut- kintoon kiinnitettyjä opintoja ei voi hyväksilukea valinnaisiin opintoihin. Poikkeusta- pauksissa, erikseen neuvoteltujen sopimusten…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sen jälkeen, kun opiskelija on saanut opinto-oikeu- den lääketieteeseen ja että suoritettavat opintojaksot ovat yliopistotasoisia. Toiseen tut- kintoon kiinnitettyjä opintoja ei voi hyväksilukea valinnaisiin opintoihin. Poikkeustapauksessa, erikseen neuvoteltujen sopimusten puitteissa,…