Search Results: korvaaminen

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…sisällyttäminen ja korvaaminen. jatkokoulutus on jatkotutkintoon tähtäävää koulutusta esim. lisensiaatin ja/tai tohtorin tutkintoon johtava koulutus, esim. FL (filosofian lisensi- aatti) ja FT (filosofian tohtori) ja LT (lääketieteen tohtori) jatko-opinnot tavallisesti…

TT Farmasia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opiskelijalle kirjataan korvattava Itä-Suomen yliopiston opintojakso. Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritetun opintojakson hyväksymistä tutkin- toon sellaisenaan. Opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vastaavat sisäl- löltään ja tasoltaan tiedekunnan tutkintorakenteen…

TT Farmasia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…sisällyttämistä. Opintojen korvaamista opiskelija voi hakea farmaseutin tutkintoon kuuluvista pakol- lisista opinnoista. Opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vastaavat sisällöltään ja tasoltaan korvattavan opintojakson vaatimuksia. Korvaavuudesta päättää kunkin…

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…hyväksymistä sellaisenaan tai opetussuunnitelman tavoitteita vastaavana suorituksena osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. jatkokoulutus on jatkotutkintoon tähtäävää koulutusta esim. lisensiaatin ja/tai tohtorin tutkintoon johtava…

TT Farmasia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…yliopiston opintojakso. Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväksymistä tut- kintoon sellaisenaan. Opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vas- taavat sisällöltään ja tasoltaan korvattavan opintojakson vaatimuksia. Opiskelija…

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Osaamisen arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden opetussuunnitel- massa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaami- sensa esimerkiksi opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoli- olla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opetussuunnitelmaan kuuluvien pakollisen opintojakso- jen tai opintokokonaisuuden opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vastaavat sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan tutkintoraken- teen vaatimuksia. Opiskelija voi hakea opintojakson tai opintokokonaisuuden korvaa-…

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…velvollisuus todistaa osaamisensa esimerkik- si opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoliolla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja korvataan aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla tai esimerkiksi…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…jen tai opintokokonaisuuden opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vastaavat sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan tutkintoraken- teen vaatimuksia. Opiskelija voi hakea opintojakson tai opintokokonaisuuden korvaa- mista myös osoittamalla sisällöltään…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…työaika ja ylityökorvaus matkakustannusten korvaaminen ja matka-ajan palkka palkkauksen sitominen jonkin alan ansiokehitykseen tai työehtosopimukseen vuosiloma ja lomaraha sairausajan ja perhepoliittisten vapaiden palkat jne. mahdolliset salassapitomääräykset, kilpailukiellot tai irtisanomiskorvaukset, jos…