Search Results: asetus

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004) Alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteestä päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Kamussa on lisätietoa opinnäytteistä. Alemman korkeakoulututkinnon kypsyysnäyte… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2020-2021

Päihdeohjelma UEF_2019 [pdf]

…tai tunnistettavissa olevaan henki- löön liittyvät tiedot (tietosuoja-asetus 4 artikla kohta 1). Tietosuoja-asetuksen mukaan erityisiä henkilötie- toryhmiä ovat muun muassa terveyttä koskevat tiedot (tietosuoja-asetus 9 artikla). Terveystiedoilla tarkoi- tetaan henkilön… Continue Reading Päihdeohjelma UEF_2019

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…alan tutkimusmenetelmien, lähteiden käytön ja tieteellisen tai taiteellisen esitystavan hallintaa. Tutkintoasetus tutkintoasetuksessa, joka on säädetty yliopistojen perus- ja jatko-tutkintojen uudistamiseksi, määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Tutkintosääntö… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…tutkimusmenetelmien, lähteiden käytön ja tieteellisen tai taiteellisen esitystavan hallintaa. Tutkintoasetus tutkintoasetuksessa, joka on säädetty yliopistojen perus- ja jatko-tutkintojen uudistamiseksi, määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Tutkintosääntö on… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020

oodin rekisteriseloste [pdf]

…tietojen luovutus sekä seu- raavassa luettelossa:  Yliopistolaki 558/2009 sekä muutokset  Yliopistoasetus 115/1998  Ylioppilaskunta-asetus 116/1998  Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004 sekä muutokset)  Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö … Continue Reading oodin rekisteriseloste