Search Results: kelpoisuus

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksella (986/1998, muutos 865/2005) seuraavasti: Perusopetustasolla aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut: ylemmän korkeakoulututkinnon; kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…kypsyysnäytteen kieleen, kts. liite. Tutkinnon kielitaitopäätös 2019 (pdf) Viransijaisuuskelpoisuus HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN VIRANSIJAISUUSKELPOISUUS Viransijaisuuskelpoisuus on määritelty valtioneuvoston asetuksissa terveydenhuol-lon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (377/2011 ja 104/2008). Asiaa valvovana viranomaisena toimii Sosiaali-… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Näiden opintojen suorittaminen osana aineenopet- tajan maisterin tutkintoa tuottaa kelpoisuuden myös luokanopettajaksi. Filosofinen tie- dekunta tiedottaa hausta em. opintoihin vuosittain. Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksella (986/1998, muutos 865/2005) seuraavasti: Perusopetustasolla… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…osaa soveltaa erilaisia tutkimusorientaatioita ja -menetelmiä omassa tutkimustehtäväs- sään sekä toteuttaa ja raportoida itsenäisen käsityötieteellisen tutkimuksen. Opettajan pedagogiset opinnot Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…laitosten opintoyhteisöistä. Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma Sivuaineen syventävien opintojen tutkielman vaatimukset ovat samat kuin pro gradu -tutkielman, sillä myös sivuaineen syventävien opintojen tulee tuottaa aineen jatkokoulutuskelpoisuus. YHKA: Opinnäytteiden arvostelu Kandidaatin… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021