Hakutulokset: tutkinnot

Tutkinnot ja opiskeluoikeus [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Koulutustarjonta on esitelty UEFin…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja tutkintorakenteet ……………………………………….23 Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 30 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 43 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 48 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 49 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 66 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 70 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 72…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…Venäjä- ja rajatutkimuksen sivuainekokonaisuutta. Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja fi- losofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun- tijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…kieliai- neet ja opettajan pedagogiset opinnot. Lisätietoja luvussa 5 ja 8 sekä osaston verkkosi- vuilla http://www.uef.fi/web/kapsy/sivuaineopinnot. 4.1 SUORITETTAVAT TUTKINNOT Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yliopistojen tutkinnot ovat kaksiportaisia: Opiskelijat suorittavat ensin…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…suorittaa käsityö- ja kotitaloustieteen aineenopetta- jan tutkinnot, luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutuksen tutkinnot. Osasto to- teuttaa myös aineenopettajien koulutusta humanistisella, matemaattis-luonnontieteelli- sellä ja teologisella alalla. Yhteistyötä tehdään vahvasti myös erityispedagogiikan oppi-…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…sivuaineen valintakokeessa. Näitä ovat esimerkiksi kieliaineet ja opettajan peda- gogiset opinnot. Lisätietoja luvussa 5 ja Kamussa (kamu.uef.fi > Sivuaineopiskelu UEFissa). 4.1 Suoritettavat tutkinnot Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yliopistojen tutkinnot ovat…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…sellaisia, joita oma yliopisto ei tarjoa. korkeakoulututkinto korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot

Opintojohtosääntö [sivu]

…koulutuksia tiedekunnassa voidaan suorittaa ja millä kielillä tutkinnot suoritetaan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmalla kokonaisuutta, joka sisältää tutkintorakenteen, tutkintovaatimukset sekä tutkinnon ja sen osien osaamistavoitteet, sisällöt, arviointimenetelmät ja opetusmuodot opetusohjelmalla lukuvuoden tai pidemmän…