1130003 Työnhakuvalmennus 3 op

Studies in Applying for Jobs

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiuksia työnhakuun.

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan
1) kiteyttää oma osaamisensa ja vahvuutensa sekä markkinoida niitä potentiaalisille työnantajille
2) käyttää eri työnhakukanavia sekä analysoida työpaikkailmoituksia
3) suunnitella ja tuottaa persoonalliset hakemusasiakirjat huomioiden työnantajan odotukset
4) soveltaa työpaikkahaastatteluista ja psykologisista soveltuvuusarvioinneista saamaansa tietoa omassa työnhaussaan
5) perustella oikeutensa ja velvollisuutensa liittyen työsopimuksen solmimiseen sekä työsuhteen alkamiseen
6) arvioida mitä opintojaksolla opittu tieto merkitsee itselle työnhakijana ja kehittää työnhakutaitojaan edelleen onnistuneen työnhaun ja työllistymisen edistämiseksi

Sisältö

Opintojakson alussa opiskelija päivittää / laatii oman perusportfolionsa. Opintojakson aikana hankitaan tietoa nykypäivän työmarkkinoista sekä Itä-Suomen yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä, tutustutaan työnhakuprosessin eri vaiheisiin ja harjoitellaan työnhakua käytännössä mm. sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Suoritustavat

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella etäopintoina Moodle–oppimisympäristössä 81 t kevätlukukaudella lähiopetuksena 10 t sekä työskentelynä Moodlessa 71 t. Moodle -työskentelyyn sisältyy oppimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen sekä aktiivinen osallistuminen keskustelualueilla.

Arvosteluperusteet

Opintojakso arvioidaan lähitapaamisiin osallistumisen ja oppimistehtävien perusteella hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Hyväksyttävistä oppimistehtävistä näkyy, että käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat ymmärretty ja niiden sovellettavuudesta työnhakuun on muodostunut selkeä käsitys. Oppimistehtävien keskeisenä tavoitteena on toimia itsearvioinnin välineenä konkretisoiden opiskelijoille opintojaksolla saavutettuja tavoitteita sekä auttaa ja tukea opiskelijoita opintojakson sisältöjen edelleen oppimisessa.

Opettajat

Uraohjaaja Outi Suorsa ja uraohjaaja Janne Saarela

Ajankohta

Opintojakso järjestetään 2 kertaa lukuvuoden aikana, syys- ja kevätlukukaudella

Kampustieto

Lähitapaamiset järjestetään Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Syksyn opintojakso järjestetään etäopintoina.

Tarjontatieto

Opintojakso soveltuu parhaiten opiskelijoille, joille työelämään siirtyminen ja työnhaku ovat ajankohtaista. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan opintojaksoa 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op.

Lisätietoja

Opetuskieli suomi

Aikataulut ja ilmoittautuminen WebOodissa