1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op

Career Planning and Portfolio

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiuksia urasuunnitteluun ja portfolion käyttöön osaamisen ja itsearvioinnin dokumentoinnin välineenä.

Osaamistavoiteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan
1) tunnistaa senhetkiset kiinnostuksensa, vahvuutensa, arvonsa ja kehittämisalueensa
2) kartoittaa oman alansa työmarkkinoiden mahdollisuuksia ja osaamisvaatimuksia
3) työstää omaa urasuunnitelmaansa (osana hopsia)
4) koota perusportfolioonsa monipuolisesti osaamistaan, arvioida oppimistaan sekä urasuunnitelmansa tavoitteiden toteutumista

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan käsitteisiin urasuunnittelu, yleiset työelämävalmiudet ja portfolio. Opitaan tunnistamaan ja jäsentämään omaa osaamista, vahvuuksia ja työelämämahdollisuuksia erilaisten oppimistehtävien avulla sekä työstämään omaa urasuunnitelmaa. Otetaan käyttöön kyvyt.fi ePortfolio, aloitetaan osaamista kuvaavan materiaalin kokoaminen ja tuottaminen portfolioon sekä harjoitellaan näyteportfolion tekemistä osana työnhakua.

Suoritustavat

Opintojakso toteutetaan lähitapaamisina 10 t sekä työskentelynä Moodle -oppimisympäristössä 71 t. Moodle -työskentelyyn sisältyy oppimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen, perusportfolion kokoaminen sekä aktiivinen osallistuminen keskustelualueilla.

Arvosteluperusteet

Opintojakso arvioidaan lähitapaamisiin osallistumisen, oppimistehtävien ja näyteportfolion perusteella hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Hyväksyttävistä oppimistehtävistä näkyy, että käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat ymmärretty ja niiden sovellettavuudesta urasuunnitteluun on muodostunut selkeä käsitys. Portfoliossa tulee olla selkeästi jäsenneltynä siihenastinen osaaminen sekä oman oppimisen reflektointia.

Opettajat

Uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen ja uraohjaaja Janne Saarela

Ajankohta

Opintojakso järjestetään 2 kertaa lukuvuoden aikana, syys- ja kevätlukukaudella.

Kampustieto

Lähitapaamiset järjestetään Joensuun ja Kuopion kampuksilla.

Tarjontatieto

Opintojakso soveltuu parhaiten kandidaattivaiheen opiskelijoille, toisesta opintovuodesta alkaen. Jakso suositellaan kytkettäväksi osaksi oppiaineissa ohjattavaa hops -työskentelyä.

Lisätietoja

Opetuskieli suomi

Aikataulut ja ilmoittautuminen WebOodissa