Muut opiskelijan sosiaalietuudet

Suomen sosiaaliturvaan kuuluu asumiseen ja työskentelyyn perustuvia etuuksia. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt kuuluvat eläketurvan ts. terveydenhuoltopalvelujen ja sairausvakuutusetuuksien, vanhempainetuuksien ja perhe-etuuksien piiriin. Joitain etuuksia myönnettäessä maassa asumiselle asetetaan lisävaatimuksia, jotka liittyvät lähinnä asumisen ajalliseen kestoon.

Kela hoitaa erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviä etuuksia. Tavallisimmin opiskelija hakee Kelasta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, yleistä asumistukea, korvauksia lääkärinpalkkioista, mikäli hän on asioinut yksityisellä lääkäriasemalla, perhe-etuuksia eli äitiysavustuksen, äitiys- ja vanhempainrahan sekä kotihoidon tuen. Mikäli jompikumpi vanhemmista on kuollut, voi opiskelun ajalle olla perhe-eläkkeisiin liittyviä etuuksia. Näistä voi tiedustella Kelasta ja työeläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.

 

Vinkkejä asioiden hoitamiseen:

  • ota aktiivisesti itse selvää sosiaalietuuksista ja kysy neuvoa
  • hyödynnä sähköisiä asiointipalveluja
  • muista hakea etuuksia määräaikojen puitteissa (hakuajat vaihtelevat eri etuuksissa)
  • helpotat ja nopeutat asiasi käsittelyä kun täytät hakemuksen huolellisesti ja liitä tarvittavat liitteet mukaan
  • jos on kiire jättää hakemus, muista että hakemusta voi täydentää jälkikäteen
  • vastaa sinulle lähetettyihin selvityspyyntöihin; niitä ei lähetetä turhaan vaan asiasi ratkaisu vaatii lisätietoja
  • selvitä, onko sinulla mahdollisesti yksityisvakuutusta tapaturman tai sairastamisen varalle

 

Päivähoitopalvelut

 

Lapsen päivähoito järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa, joko kunnallisena tai yksityisenä päivähoitona. Kunnallisen päivähoidon maksu määräytyy perheen koon ja tulojen perusteella. Kunnallisen päivähoidon sijaan perheillä on oikeus kotihoidontukeen tai yksityisen hoidon tukeen. Lisätietoja löydät ao. kaupunkien www-sivuilta.

 

Sairaspäiväraha

 

Kela korvaa sairaanhoidosta aiheutuvia kustannuksia sekä maksaa sairauspäivärahaa ansiomenetyksen ajalta. Julkisen terveydenhoidon kustannuksia Kela ei korvaa. Jos et pysty opiskelemaan sairauden vuoksi, olet oikeutettu sairauspäivärahaan ja yleiseen asumistukeen. Mikäli sairautesi kestää yli kaksi kuukautta tai et osaa arvioida työkyvyttömyyden kestoa, niin hae sairauspäivärahaa. Varsinkaan korkeakouluopiskelijan ei kannata käyttää opintotukikuukausia aikana, jolloin opinnot eivät edisty. Opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovittamisesta löydät lisätietoja osoitteesta www.kela.fi/jos-sairastut. Muista Kelan maksamista sairastamiseen liittyvistä korvauksista kuten sairaanhoito- ja lääkekorvauksista löytyy lisätietoja osoitteesta www.kela.fi > sairastaminen.

Yleinen asumistuki

 

Kaikki opiskelijat siirtyvät 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin. Kela lakkauttaa automaattisesti opintotuen asumislisän, mutta yleinen asumistuki on haettava itse uudella hakemuksella. Hakemuksen voi jättää jo toukokuussa, mikäli opiskelija tietää syksyn asumisolosuhteensa ja tulonsa. Asumistuen voi saada takautuvasti enintään hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta. Suurin muutos opintotuen asumislisään on, että yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen. Ks. lisätietoja.

Toimeentulotuki

 

Opiskelijalle ensisijainen toimeentulon muoto on opintotuki, mutta voi tulla tilanteita jolloin opintotuki ei riitä tai sitä ei ole käytettävissä. Tällöin opiskelijakin voi joutua turvautumaan toimeentulotukeen. Toimeentulotukea haetaan Kelalta. Toimeentulotukilaskelmassa voidaan ottaa huomioon mm. nostamaton opintolaina. Lisätietoja toimeentulotuen hakemisesta ja laskemista löydät parhaiten Kelan sivuilta.