Erityisjärjestelyt, apuvälineet, tilat

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Opetusministeriön selvitys (2005): ”Esteetön opiskelu yliopistoissa”.

Esteettömyyden osa-alueisiin kuuluvat:

 • Opintoasiat kuten valintakokeet, opintojen ohjaus, opetusjärjestelyt- ja käytännöt sekä tenttikäytännöt
 • Fyysinen ympäristö kuten tilat, kulkureitit, pysäköintipaikat, valaistus, opasteet
 • Viestinnän esteettömyys kuten www-sivut, muu kirjallinen materiaali ja käytetty kieli

Erityisjärjestelyjen hakeminen

Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta ja/tai opintojen suorittamista.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyä valintakokeessa haetaan lomakkeella: hakemus valintakokeiden erityisjärjestelyiksi. Tämä lomake päivitetään vuosittain hakumateriaalin yhteydessä marraskuun alkuun mennessä. Lisätietoa: Valintakokeiden erityisjärjestelyt Itä-Suomen yliopistossa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa

Jos olet jo yliopiston opiskelija ja tarvitset erityisjärjestelyitä opetustilanteessa, voit hakea erityisjärjestelyitä lomakkeella: hakemus opetuksen erityisjärjestelyiksi (opintojen aikana).

Mikäli tarvitset lisäapua tai -neuvoja hakemiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöihin tai omaan hops-ohjaajaasi. Hakulomakkeen ohjeistuksessa on ilmoitettu tiedekuntakohtainen yhteyshenkilö, jolle hakemus liitteineen toimitetaan.

Ohje erityisjärjestelyistä (pdf)
Valitusosoitus

Esimerkkejä erityisjärjestelyistä

Erityisjärjestelyitä voivat mm. olla:

 • mahdollisuus lisäaikaan tentissä
 • mahdollisuus tenttiä suullisesti
 • mahdollisuus tenttiä rauhallisessa tilassa
 • mahdollisuus lisävalaistukseen
 • mahdollisuus saada luentomateriaali etukäteen, sähköisessä muodossa tai isommalla fontilla
 • vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. suullinen tentti, kotitentti)
 • mahdollisuus tietokoneen tai muun apuvälineen käyttöön
 • mahdollisuus siihen, että tulkki tai henkilökohtainen avustaja voi olla mukana

Apuvälineet

Ennen kuin opiskelija aloittaa opintonsa, hänen kannattaa selvittää ajoissa apuvälinetarpeensa ja -tilanteensa. Vaikeavammaisen opiskelijan apuvälineistä huolehtii Kela, joka myös vastaa apuvälineiden käytön opetuksesta. Kunnallinen terveydenhuolto vastaa lääkinnällisten (esimerkiksi liikkumiseen ja kommunikaatioon tarkoitettujen) apuvälineiden hankinnasta ja rahoituksesta.

Joensuun ja Kuopion kampuksilla on siirrettävä induktiosilmukka, jota opiskelijat saavat lainata. Lainaus tapahtuu Opparin palvelutiskiltä (Joensuussa kampuskirjaston yhteydessä ja Kuopiossa Canthialta). Suurimmista saleista (Joensuun kampus) löytyy myös kiinteä induktiosilmukka (esim. Aurora-rakennuksen auditoriosta AU100 sekä salista AU206). Sähköllä säädettäviä työpöytiä löytyy kirjastosta (2 kpl, lähinnä portaita) sekä Atrium-tilasta (1 kpl).

Tilat

Suuri osa yliopiston tiloista on esteettömiä ja käyttökelpoisia eri vammaisryhmille. Mitä uudemmista rakennuksista on kyse, sitä paremmin niissä on pystytty huomioimaan ajantasaiset esteettömyysratkaisut ja -määräykset. Kampuksille on järjestetty inva-pysäköinti ja esteettömyys on huomioitu myös ulkoalueiden kulkureiteissä mm. rakenneratkaisuissa ja talvikunnossapidossa. Rakennusten pääsisäänkäynnit on varustettu invaluiskilla ja ovissa on pääsääntöisesti myös avauspainikkeet. Rakennusten naulakoista löytyy eri korkeudella olevat säilytysmahdollisuudet. Hissipainikkeet on merkitty pistekirjoituksella ja joissakin hisseissä on myös ääniopasteet. Kaikista rakennuksista Haltiaa lukuun ottamatta löytyvät hissit ja inva-wc:t, joille on opasteet. Suurimmissa opetustiloissa on induktiosilmukat ja niitä on myös lainattavissa tilakohtaiseen käyttöön. Lastenhoitopöydät löytyvät inva-wc-tilojen yhteydestä.

Kampusalueiden kartat 

Kuopion kampuksen talokohtaiset esteettömät sisäänkäynnit näkyvät seminaari- ja luentosalikartoissa.

Ravintolat – ruokailu

Joensuun ja Kuopion kampuksilla on useampia ravintoloita, Savonlinnassa yksi. Periaatteessa kaikki ovat esteettömiä. Joensuun kampuksella Carelia -ravintolaan on pieni metallinen kynnys, joka voi olla hankala pyörätuolilla liikkuville. Paloturvallisuussyistä ovet on pidettävä kiinni. Muissa kampuksen ravintoloissa ei ole kynnyksiä eikä ovia. Kuopion kampuksen Snellmaniassa sijaitsevassa ravintolassa on pyörätuolihissi.

Mikäli tarvitset apua esimerkiksi tarjoittimen kantamiseen, ravintolan henkilökunta auttaa sinua mielellään. Erityisruokavalioista kannattaa ottaa yhteyttä etukäteen asianomaiseen ravintolaan.

Ravintoloiden yhteystiedot ja sijainnit löydät täältä.

Erityistenttitilat

Joensuun ja Kuopion kampuksilla on erityistenttitila. Joensuun kampuksella tila on Carelia-rakennuksessa: CK250. Kuopion kampuksen tila on Canthiassa: Canthia CA206. Ks. lisätietoja.

Tilaa voivat käyttää opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja erityisjärjestelyihin tentissä. (Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Ks. lisätietoja).

Erityistenttitilassa on kaksi tietokonetta, joista toinen on tavallinen tietokone ja toinen on sähköisen tentin tietokone. Tilassa voi tehdä sähköisessä tenttijärjestelmässä olevan tentin, tentin tavallisella tietokoneella tai paperitentin. Tietokoneisiin voidaan tarvittaessa liittää apuohjelma tai –väline (esim. puhesyntetisaattori tai pistenäyttö).

Esteettömyysyhdyshenkilöt

Kummallekin kampukselle on nimetty oma esteettömyysyhdyshenkilö. He antavat esteettömyyteen liittyvää neuvontaa sekä tukevat ja ohjaavat esteettömyystyötä tiedekunnissa, osastoilla ja laitoksilla.

 • Joensuun kampus: Erja Widgrén-Sallinen
 • Kuopion kampus: Tuija Pasanen

Heidän yhteystietonsa löydät yliopiston puhelinluettelosta.

Esteettömyysasioita linjataan ja kehitetään opiskeljoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmässä (HYRY). Ryhmän pj. on opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen.

Linkkejä

Aviris- näkövammaisten apuvälineet
Celia –
kirjastopalvelut näkövammaisille ja luki- tai oppimisvaikeuksisille, linkki korkeakouluopiskelijoiden palveluihin
ESOK (Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa)
Oppaita opiskelijoiden monenlaisuuden huomiomiseksi (esim. näkö-, kuulo-, liikuntavammainen, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöt jne.)
ESTOP (Esteetön opintopolku työelämään)
Invalidiliitto
Kuuloliitto
Kynnys ry
Näkövammaisten keskusliitto
Opi oppimaan -sivusto
Joensuun seudun erilaiset oppijat
Joensuun kaupunki- apuvälineet
Aistituote.fi – viriketuotteita ja apuvälineitä aistijärjestelmän ongelmiin/säätelyyn