Opiskelumuodot ja -käytännöt

Yliopistossa opetus- ja opiskelumuotoja on monia: opiskelu voi tapahtua esimerkiksi itsenäisesti, ryhmässä, kontaktiopetuksena, verkkokurssina, kirjallisina töinä, osallistumalla harjoituksiin tai laboratoriotöihin. Opetustapojen lisäksi osallistumisvelvollisuus opetukseen vaihtelee. Joillekin kursseille voi olla läsnäolopakko, toisille taas ei. Yksittäisen opintojakson ilmoittautumiskäytännöt, suoritustapa ja muut vaatimukset kannattaakin aina tarkastaa tiedekuntien opetusohjelmista ja WebOodista. Lue lisää opiskelumuodoista Aducaten sivulta.

Lu​ennot

Luento on suullinen esitys, joka on yleinen yliopisto-opetuksen menetelmä. Luennoilla ei yleensä ole läsnäolopakkoa eikä osallistujamäärää rajoiteta. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat, ja siksi yksityiskohdat kannattaa aina tarkastaa jokaisella opintojaksolla erikseen. Luentojen pohjaksi voidaan jakaa materiaalia tai luentojen lisäksi opintojaksoon voi kuulua kirjallisuutta.

​Kuulustelut/tentit

Yleisin tapa arvioida luentosarjan/opintojakson aikana opittuja asioita on tentti eli luentokuulustelu. Yleensä tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, eikä sinne saa ottaa mukaan oheismateriaalia. Tenttien ilmoittautumiskäytännöt ja muut menettelytavat vaihtelevat, joten ne on hyvä tarkastaa etukäteen. Tenttiin osallistuvan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

Opetusta antavat yksiköt voivat järjestää myös yleisiä kuulusteluja erillisinä kuulustelupäivinä. Yleisissä kuulusteluissa voidaan tenttiä pelkästään kirjallisuutta, ns. kirjapaketti, mutta joissakin tiedekunnissa niissä voi tenttiä myös muita opintojaksoja. Parhaiten yleisistä kuulusteluista saa tietoa suoraan tiedekunnista. Yleiseen kuulusteluun tulee ilmoittautua etukäteen (yleisin aika 10 päivää, mutta se voi vaihdella) ennen kuulustelupäivää opetusohjelmassa mainitulla tavalla.

​​​Harjoitusryhmät ja –kurssit, demonstraatiot, kirjalliset työt, seminaari

Kursseja voidaan suorittaa ryhmissä tai itsenäisesti. Harjoitusryhmiä voi olla useita ja usein niihin voidaan ottaa vain rajattu määrä opiskelijoita, joten ota selvää pitääkö niihin ilmoittautua etukäteen. Demonstraatiot eli demot tarkoittavat yleensä käytännön harjoituksia, usein matemaattisissa aineissa, joissa harjoitellaan luennoilla läpi käytyjä laskukaavoja.

Kursseja voidaan suorittaa erilaisina kirjallisina töinä joko kokonaan tai osana kurssia. Esseet, referaatit, raportit, oppimistehtävät, portfoliot, oppimispäiväkirjat jne. eroavat toisistaan muoto- ja sisältövaatimuksiltaan. Kurssin vastuuopettajalta tai opetuksesta vastaavasta yksiköstä saa tarkemmat ohjeet. Myös Kielikeskuksen tieteellisen kirjoittamisen kurssilla käydään läpi eri kirjoitustehtävien muodollisia vaatimuksia. Lisätietoja: www.aducate.fi/kirjalliset-tyot

Seminaarit liittyvät yleensä tutkielman tekovaiheeseen (kandidaatin tutkielma tai pro gradu) ja niissä tavoitteena on perehtyä tarkemmin tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin, joita voi soveltaa omassa työssä. Seminaarin aikana valmistellaan omaa työtä ja esitellään se muille. Toisten töitä voi joutua opponoimaan. Käytännössä opponointi tarkoittaa toisen työhön huolellista perehtymistä ja sen arviointia.