Opiskelutaidot ja -tekniikat

Keskeisiä opiskelutaitoja ovat kirjoittamisen, lukemisen, tiedonhankinnan ja ajanhallinnan taidot. Tärkeitä ovat myös oppimaan oppimisen taito ja itseohjautuvuus, kyky työskennellä ja suunnitella opintoja itsenäisesti. Itsetuntemus on hyvä apu: Mitkä ovat juuri sinun vahvuutesi ja heikkoutesi opiskelutaidoissa? Missä olet hyvä ja mitä taitoja tulisi harjoitella lisää? Taitava opiskelija tietää lisäksi, mitä erilaiset tehtävät vaativat, hän osaa suunnitella tekemisiään ja asettaa tavoitteet. Hän myös osaa kehittää taitojaan sekä arvioida, millaiset opiskelutekniikat sopivat hänelle parhaiten.

Kirjoittaminen

Kirjoittaminen on yksi keino mitata oppimista, mutta se toimii myös oppimisen keinona. Kirjoittaminen edistää oppimista, se voi jäsentää ajattelua sekä saada aikaan uusia ideoita. Kirjoittaminen etenee yleensä prosessissa. Kirjoitustyö on hyvä jakaa osiin, jolloin työn alla oleva teksti valmistuu vaiheittain. Tekstiä muokataan kirjoitusprosessin edetessä. Kirjoittamisen aluksi kannatta pohtia, miksi, kenelle ja mitä kirjoitetaan. Valmistautumista seuraavia työvaiheita ovat esimerkiksi ideointi, luonnostelu, muokkaaminen ja viimeistely. Prosessin eri vaiheet etenevät yksilöllisesti ja välillä aikaisempaan vaiheeseen voi joutua palaamaan. Harvoin teksti tulee valmiiksi yhdellä kirjoituskerralla.

Muistiinpanotekniikka

Muistiinpanojen tärkeä tehtävä on auttaa jäsentämään kuultua tai luettua, löytää olennaisimmat tiedot sekä työstää opiskeltavaa ainesta. Muistiinpanoja voi tehdä esimerkiksi tentittävästä kirjasta tai luennoilta. Muistiinpanot auttavat palauttamaan mieleen käsiteltyjä asioita ja ne ovat hyvä apu kertaamisessa. Muistiinpanojen tekeminen saattaa tapahtua kuuntelemisen ja ajattelemisen kustannuksella: mitä enemmän kirjoitetaan muistiin, sitä vähemmän ehditään kuunnella. On siis tärkeää löytää näiden tekemisten välille tasapaino. Kaikkea ei tarvitse kirjoittaa ylös, keskeisimmät asiat ja käsitteet voivat riittää.

Muistiinpanoja voi tehdä myös esimerkiksi piirtämällä käsitekarttoja ja kuvioita, käyttämällä merkkejä, muotoilemalla taulukoita tai käyttämällä muunlaisia tehostekeinoja. Luentomuistiinpanojen käyminen läpi heti luennon jälkeen on hyvä tapa selkiyttää muistiinpanoja, ja samalla niitä voi tuoreeltaan täydentää. Hyvien luentomuistiinpanojen tekemiseen harjaantuu.

Lisätietoja http://www.kielijelppi.fi/

Lukeminen

Lukeminen kehittää ajattelua sekä tuo uusia tietoja. Yliopistossa keskitytään tieteellisiin teksteihin, joita pyritään ymmärtämään, tulkitsemaan sekä arvioimaan. Harjaantunut lukija osaa valikoida ja omaksua tärkeimmät asiat, ohjata omaa lukemistaan, asettaa tavoitteita ja kiinnittää asioita osaksi laajempaa kokonaisuutta. Lukemisen taito on muutakin kuin lukunopeutta. Nopea lukeminen ei takaa sitä, että luetut asiat muistaisi tai ymmärtäisi. Toisaalta taas hitaassa lukemistahdissa vaarana voi olla, että huomio kiinnitetään yksityiskohtiin kokonaisuuden kustannuksella. Hyvä lukutaito on sitä, että osataan ymmärtää, tulkita ja kriittisesti arvioida tekstiä.

Tenttiin lukeminen

Lukeminen on hyvä aloittaa herättämällä mielenkiinto luettavaa asiaa kohtaan, on myös hyvä miettiä lukemisen tavoitteita. Tavoitteena tulisi olla oppiminen, ei niinkään jonkun pelkästään tentin läpäisy. Ennen lukemisen aloittamista kannattaa vielä tehdä lukusuunnitelma. Luettaessa kannattaa ensin pyrkiä hahmottamaan kokonaisuus silmäillen, ja vasta sen jälkeen paneutua tarkemmin tekstiin. Silmäillessä on hyvä pohtia, mitkä asiat ovat tuttuja ennestään ja minkä tiedon pohjalle luettava asia rakentuu. Varsinaisessa lukuvaiheessa kannattaa työstää käsiteltäviä asioita esimerkiksi tekemällä alleviivauksia sekä erilaisia muistiinpanoja.

Lukemisen jälkeen on tärkeää kerrata. Kertaamisen voi tehdä esimerkiksi selailemalla muistiinpanoja, kirjoittamalla tiivistelmiä ja yhteenvetoja tai kuulustelemalla itseään. Muista että mitä useammin ehdit kerrata, sitä paremmin asiat jäävät mieleen! Kertaaminen ei tarkoita tekstin käymistä läpi sanasta sanaan, vaan sen tarkoituksena on palauttaa asioita mieleesi. Samalla kannattaa arvioida ja pohtia oppimaansa. Tärkeä tavoite on myös se, että pystyy kertomaan opittavasta asiasta omin sanoin, ei pelkästään toistamalla kirjan tekstiä. Muista myös varata riittävästi aikaa tenttiin lukemiseen ja kertaamiseen, sillä asioiden omaksuminen yleensä vie aikaa. Kuulustelun voi tehdä myös porukassa, mikäli ryhmässä opiskelu sopii sinulle!

Lisälukemista

Aducaten sivuilta, kohta opiskelutekniikat