Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä opiskeluvuotena

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan laissa säädetyistä syistä. Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava poissaolon todentavat dokumentit määräaikaan (syksyllä ilmoittautuvat 30.9./kevätlukukaudelle ilmoittautuvat 31.1.) mennessä opintopalveluihin, muuten opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin tulla opiskelijaksi, hänen on haettava opiskeluoikeuden palauttamista kirjallisesti, ks. ohjeet uudelleen kirjoille hakemisesta.

Poissaolosäännöt koskevat uusia perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä siirto-opiskelijoita.

Laissa säädetyt syyt ja niiden todentamiseen vaadittavat dokumentit

 1. Opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua

Dokumentti: Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.

 1. Opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla

Dokumentit: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta.

 1. Opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Dokumentit: Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet, dokumentit: Riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla siis joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Jos käyttää poissaolo-oikeuden vedoten tähän esteeseen, ei voi opiskella ollenkaan, vaikka saisi opiskelijan sairauspäivärahaa (jonka mukaan voi opiskella vähäisessä määrin, eli 40 % ns. normimäärästä).

Muita ohjeita

 • Poissaolodokumentit voivat olla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä.
 • Jos este ajoittuu vaikka vain lukuvuoden ensimmäiseen päivään (1.8.), voi poissaolo-oikeuden käyttää, jos niin itse katsoo järkeväksi. Tämä sen vuoksi, että on hankalaa määritellä sitä aikaa mihin saakka esteen tulisi ajoittua. Lisäaikaa myönnettäessä katsotaan kokonaisuutta ja huomioidaan tämä seikka.
 • Jos este ilmenee vain kevätlukukaudeksi (esim. tammikuussa alkava asepalvelus), opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi tai muuttaa läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.
 • Jos mikä tahansa em. poissaolon syistä ilmenee ilmoittautumisajan jälkeen, olemassa olevaa ilmoittautumista ei muuteta, vaan asia huomioidaan lisäaikaa myönnettäessä.
 • Jos dokumentit eivät ole riittävät tai jos niitä ei toimiteta ollenkaan:
  • Jos ilmoittautumisaikaa on jäljellä, opiskelijaan otetaan yhteyttä ja neuvotaan ilmoittautumaan läsnäolevaksi tai toimittamaan tarvittavat dokumentit.
  • Jos opiskelija ei näin menettele, hän menettää ilmoittautumisajan loppumisen jälkeen opiskeluoikeuden, koska ei ole ilmoittautunut yliopistolain 39 §:n mukaisesti.
  • Opiskelupaikan tällä tavalla menettäneellä on lain mukaan oikeus hakea opiskelupaikkaa takaisin osallistumatta varsinaiseen opiskelijavalintaan. Opiskelija pääsee uudelleen opiskelijaksi samoilla periaatteilla kuin ilmoittautumisen laiminlyöneet eli hakemalla uudelleenkirjoille ja maksamalla uudelleenkirjautumismaksun.
 • Jos uuden opiskelupaikan saanut on jo ehtinyt ilmoittautua poissaolevaksi jonkun muun tutkinnonsuoritusoikeuden perusteella, opiskelijan tulee toimittaa poissaolo-oikeuden osoittavat asiakirjat tai muuttamaan ilmoittautuminen läsnäoloksi. Jos hän ei tee tätä kumpaakaan, hän menettää uuden opiskeluoikeutensa.
 • Kansainväliset tutkinto-opiskelijat, jotka eivät saa oleskelulupaa ajoissa, ilmoittautuvat läsnäolevaksi.
 • Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden toimittamissa asiakirjoissa sama linja kuin muutenkin, eli dokumentit voivat olla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä.
 • Poissaoloa sairauden tai vamman takia lasketaan mukaan lakisääteiseen enimmäisopiskeluaikaan toisin kuin poissaolo ase- tai siviilipalveluksen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan takia. Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman takia, poissaolo kuluttaa hänen lain salliman kahden lukukauden mittaisen poissaolonsa, jota ei lasketa lakisääteiseen enimmäisopiskeluaikaan.