Tohtorikoulutus

Itä-Suomen yliopistossa on mahdollisuus jatkaa opintoja maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Yliopistossa suoritettavia tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Joillakin aloilla on mahdollista suorittaa myös ammatillinen jatkotutkinto, kuten esimerkiksi sairaalafyysikon ja – kemistin tutkinto. Itä-Suomen yliopistossa jatko-opinnot on järjestetty tohtoriohjelmissa

Tieteellisen jatkokoulutuksen päämääränä on kouluttaa itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä tutkijoita ja asiantuntijoita. Joihinkin tehtäviin tohtorintutkinto voi olla osa pätevyysvaatimuksia. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat valmiudet ratkaista tieteellisiä ongelmia ja itsenäisesti tuottaa uutta tieteellistä tietoa.

Jatko-opintokelpoisuus

Yliopistolain (558/2009 § 37) mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon

2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jos jatko-opinto-oikeutta haetaan muulle kuin perustutkinnon pääaineelle, yliopisto voi edellyttää opiskelijan suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opinto-oikeutta haetaan kirjallisesti johonkin yliopiston tohtoriohjelmaan.  Tiedekunta myöntää jatko-opinto-oikeuden, määrää tutkimustyön ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Jatko-opiskelijaksi aikovan on ennen hakemistaan neuvoteltava jatko-opintomahdollisuuksista mahdollisen ohjaajan/ohjaajien kanssa.

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu koordinoi yliopiston jatkokoulutusta ja antaa yhdessä tohtoriohjelmien ja tiedekuntien kanssa lisätietoja jatkokoulutusmahdollisuuksista.  Ohjeistusta löytyy jatkokoulutuksen sivuilta.

Tohtorikoulun nettisivut