Vas­taa­vuus­to­dis­tus

Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista antaman asetuksen (794/2004) 26 §:n mukaan ”yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja. Itä-Suomen yliopistossa ei kaikissa tapauksissa ole tarjolla ko. täydentäviä opintoja.

Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista antaman asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaan Opettajankoulutuksen opintoja ovat

1) varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;

2) perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen;

3) erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;

4) oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;

5) opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä

6) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja.

Edellä 1 momentin 1―5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.

Vastaavuustodistuksen hakeminen

Itä-Suomen yliopisto myöntää vastaavuustodistuksia oman koulutusvastuunsa puitteissa. Pääsääntöisesti viimeisimmän kokonaisuuden tulee olla suorittu Itä-Suomen yliopistossa.

Vastaavuustodistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettavan vastaavuuden ala sekä henkilötietojen lisäksi hakijan henkilötunnus ja postitusosoite. Liitteenä pitää toimittaa kaikki dokumentit, joiden perusteella vastaavuutta pyydetään arvioitavaksi.  Dokumenteista on käytävä ilmi opintojen sisältö, niin että vastaavuus pystytään arvioimaan. Hakija huolehtii mahdollisesti tarvittavista käännöksistä.

Ota yhteyttä tiedekuntaan, jossa ko. opintoja tarjotaan.

Yhteystiedot:

Filosofinen tiedekunta, opintokoordinaattori Henni Nevalainen, henni.nevalainen [at] uef.fi, 050 3714 330

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen [at] uef.fi, 050 4327 573

Terveystieteiden tiedekunta, opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste, mervi.silaste [at] uef.fi, 040 355 2198

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, opintokoordinaattori Anne Korhonen, anne.m.korhonen [at] uef.fi, 050 442 2686

 

Maksaminen

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n 5 momentissa säädetystä opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta tai sitä koskevaan hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä peritään 126 euroa. Vastaavuustodistuksen hakijalle lähetetään lasku.