Yliopiston sisäinen muutoksenhaku

Oikaisupyyntö opiskelijavalinnasta tai pääaine- tai linjavalinnasta hakukohteen sisällä

1. Opiskelijavalintapäätös (dekaani)
2. Kirjallinen tiedoksianto opiskelijalle oikaisuohjeineen (tiedekunta/laitos)
3. Päätökseen tyytymätön hakija tai opiskelija saa hakea siihen kirjallisesti oikaisua Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta neljätoista (14) päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.
4. Oikaisupyyntö kirjaamoon
5. Kirjaamo toimittaa oikaisupyynnön muutoksenhakulautakunnan sihteerille, joka valmistelee asian muutoksenhakulautakunnan kokousta varten
6. Oikaisupyyntö toimitetaan valinnan tehneelle tiedekunnalle ja pyydetään tiedekunnan lausuntoa

 • Tiedekunta liittää lausuntoonsa ko. hakijaa koskevat asiapaperit, kuten hakemus, jäljennös valintakokeesta jne.
 • Tiedekunta voi tässä vaiheessa itseoikaista opiskelijavalintapäätöksensä tekemällä asiassa dekaanin päätöksen (tiedekunta ottaa yhteyttä hakijaan ja toimittaa hakijalle mm. hyväksymiskirjeen ja vastaanottoilmoituksen sekä muun tarvittavan materiaalin), joka toimitetaan myös muutoksenhakulautakunnalle.
 • Tiedekunnan itseoikaistua päätöksen, asia jää muutoksenhakulautakunnassa raukeamaan. Muutoksenhakulautakunta ei siis käsittele asiaa pidemmälle. Lautakunta toimittaa hakijalle ja tiedekunnalle päätöksensä.

7. Tiedekunnan lausunto saapuu muutoksenhakulautakunnalle
8. Muutoksenhakulautakunta toimittaa tiedekunnan lausunnon (jos ei itseoikaisu) hakijalle ja pyytää vastinetta
9. Hakijan vastine
10. Jos hakijan vastine edellyttää tiedekunnan lisäselvitystä, palataan kohtaan 6. Jos vastine ei edellytä lisäselvitysten hankkimista, asia valmistellaan muutoksenhakulautakunnan kokoukseen.
11. Muutoksenhakulautakunnan kokous.
12. Muutoksenhakulautakunnan päätös ja tiedoksianto hakijalle ja tiedekunnalle.
13. Tiedekunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Oikaisupyyntö muun opintosuorituksen kuin väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen tai syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman arvostelusta

sekä

oikaisupyyntö muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemisesta

(KORVAAVUUS, päätöksentekijänä opettaja / sisällyttäminen, päätöksentekijä riippuu delegoinneista)

1. Opintosuorituksen arvostelu ja tulosten julkistaminen/opintojen hyväksilukemista koskeva päätös
2. Opintosuorituksen arvosteluun/hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta/päätöksen tehneeltä opettajalta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa tai on saanut hyväksilukemista koskevan päätöksen tiedoksi

a. HUOM! Opintosuorituksen arvostelun osalta oikaisuvaatimusaika alkaa kulua vasta kun molemmat ehdoista täyttyneet (tulokset ovat tiedossa ja arvosteluperusteiden selvitys)
b. Mikäli arvostelun suorittanut opettaja ei ole tavoitettavissa, jätetään oikaisupyyntö ko. yksikön toimistoon tai yliopiston kirjaamoon. Hyväksilukemista koskevat oikaisupyynnöt jätetään aina suoraan kirjaamoon.

3. Opettajan päätös kirjataan päivättynä suorituspapereihin tai tehdään erillinen päätös. Hyväksilukemisesta tehdään päätös. Päätökseen/suorituspapereiden mukaan on liitettävä oikaisuohje. Opiskelijalla on tässä vaiheessa oikeus saada maksutta jäljennös oikaisupyyntöön liittyvistä suorituspapereista.
4. Opettajan em. päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen muutosta muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan päätöksestä tiedon.
5. Oikaisupyyntö kirjaamoon
6. Kirjaamo toimittaa oikaisupyynnön muutoksenhakulautakunnan sihteerille, joka valmistelee asian muutoksenhakulautakunnan kokousta varten
7. Oikaisupyyntö toimitetaan päätöksen tehneelle opettajalle ja pyydetään opettajan lausuntoa

 • Opettaja liittää lausuntoonsa ko. hakijaa koskevat asiapaperit, kuten tenttivastauksen, jos opiskelija ei ole sitä toimittanut ja se ei ole oikaisupyynnön liitteenä.
 • Opettaja voi tässä vaiheessa itseoikaista päätöksensä tekemällä asiassa korjatun päätöksen (ja ottaa yhteyttä oikaisupyynnön tekijään), joka toimitetaan myös muutoksenhakulautakunnalle.
 • Opettajan itseoikaistua päätöksen, asia jää muutoksenhakulautakunnassa raukeamaan. Muutoksenhakulautakunta ei siis käsittele asiaa pidemmälle. Lautakunta toimittaa hakijalle ja opettajalle päätöksensä.

8. Opettajan lausunto saapuu muutoksenhakulautakunnalle
9. Muutoksenhakulautakunta toimittaa opettajan lausunnon (jos ei itseoikaisu) hakijalle ja pyytää vastinetta
10. Hakijan vastine
11. Jos hakijan vastine edellyttää opettajan lisäselvitystä, palataan kohtaan 7. Jos vastine ei edellytä lisäselvitysten hankkimista, asia valmistellaan muutoksenhakulautakunnan kokoukseen.
12. Muutoksenhakulautakunnan kokous.
13. Muutoksenhakulautakunnan päätös ja tiedoksianto hakijalle sekä opettajalle.
14. Opettaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Oikaisupyyntö väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen tai syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä

sekä

Oikaisupyyntö opiskeluoikeuden menettämistä koskevasta päätöksestä

1. Tiedekuntaneuvoston tai dekaanin päätös
2. Päätökseen tyytymätön opiskelija saa hakea Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
3. Oikaisupyyntö kirjaamoon
4. Kirjaamo toimittaa oikaisupyynnön muutoksenhakulautakunnan sihteerille, joka valmistelee asian muutoksenhakulautakunnan kokousta varten
5. Oikaisupyyntö toimitetaan päätöksen tehneelle tiedekunnalle ja pyydetään tiedekunnan lausuntoa

 • Tiedekunta liittää lausuntoonsa ko. hakijaa koskevat asiapaperit, kuten tenttivastauksen, jos opiskelija ei ole sitä toimittanut ja se ei ole oikaisupyynnön liitteenä.
 • Tiedekunta voi tässä vaiheessa itseoikaista päätöksensä tekemällä asiassa korjatun päätöksen (tiedekunta ottaa yhteyttä oikaisupyynnön tekijään), joka toimitetaan myös muutoksenhakulautakunnalle.
 • Tiedekunnan itseoikaistua päätöksen, asia jää muutoksenhakulautakunnassa raukeamaan. Muutoksenhakulautakunta ei siis käsittele asiaa pidemmälle. Lautakunta toimittaa hakijalle ja tiedekunnalle päätöksensä.

6. Tiedekunnan lausunto saapuu muutoksenhakulautakunnalle
7. Muutoksenhakulautakunta toimittaa tiedekunnan lausunnon (jos ei itseoikaisu) hakijalle ja pyytää vastinetta
8. Hakijan vastine
9. Jos hakijan vastine edellyttää tiedekunnan lisäselvitystä, palataan kohtaan 5. Jos vastine ei edellytä lisäselvitysten hankkimista, asia valmistellaan muutoksenhakulautakunnan kokoukseen.
10. Muutoksenhakulautakunnan kokous.
11. Muutoksenhakulautakunnan päätös ja tiedoksianto hakijalle sekä tiedekunnalle/opettajalle.
12. Tiedekunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunta

Hallintojohtosäännön 23 § mukaan “Opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuoritusten arvostelua koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa toimikaudekseen yliopiston muutoksenhakulautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Muutoksenhakulautakunnan uuden jäsenen tai varajäsenen kesken kauden määrää rehtori.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita. Jäseniä tulee olla kussakin ryhmässä yhtä paljon molemmilta kampuksilta.”

Yliopiston hallitus on kokouksessaan 2.12.2014 asettanut seuraavan muutoksenhakulautakunnan toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2019:

Jäsenet

 • Professori Antti Kolehmainen, pj
 • Professori Jukka Pelkonen, vpj
 • Yliopistonlehtori Esa Penttilä
 • Yliopisto-opettaja Jonna Kosonen
 • Opiskelija Lasse Jelekäinen
 • Opiskelija Emmi-Tuulia Filatow

Varajäsenet

 • Professori Päivi Atjonen
 • Professori Mikko Kolehmainen
 • Yliopistonlehtori Martti Mäkinen
 • Yliopistonlehtori Terhi Saaranen
 • Opiskelija Veikko Vauhkonen
 • Opiskelija Miko Tapanainen

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset löytyvät Heimosta (vaatii kirjautumisen)