Hakutulokset: vilppi

Tukea hankaliin tilanteisiin [sivu]

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksiin kuuluvat vilppi tieteellisessä toiminnassa (sepittäminen, vääristely, plagiointi, anastaminen) sekä piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä (esim. muiden tutkijoiden osuuden vähättely julkaisuissa ja muu tekijyyden manipulointi, itsensä plagiointi tai huolimaton ja harhaanjohtava raportointi). Jos on aihetta epäillä hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyä, tulee tutkimuseettinen epäily selvittää TENK:n ohjeistuksen mukaisesti. Tutkintaprosessi on […]

Lisensiaatin tutkinto ja -tutkimus yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa [sivu]

Lisensiaatintutkinto koostuu vähintään 50 opintopisteen, kauppatieteissä 40 opintopisteen, laajuisista tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevista opinnoista sekä lisensiaatintutkimuksesta. Opinnot ovat samat kuin tohtorin tutkinnossa. Lisätietoja löydät tohtoriohjelmien opetussuunnitelmista. Alla lisensiaatintutkimusta koskevia ohjeita. Lisensiaatintutkimus Muodot ja vaatimukset Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan on osoitettava hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä itsenäisesti ja kriittisesti. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä a) yksittäinen […]

Itä-Suomen yliopiston opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet päivitetty [uutinen]

Itä- Suomen yliopiston opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet on vahvistettu akateemisen rehtorin päätöksellä. Vahvistetut eettiset ohjeet sisältävät kolme asiakokonaisuutta: menettely vilppiepäilyssä, tenttitilanteiden etävalvonta ja yliopisto-opetuksen julkisuuden periaatteita etäopetuksessa. Lisäksi eettisiin ohjeisiin kuuluu myöhemmin vahvistettava ohjeistus opetuksen häiriötilanteisiin. Menettely vilppiepäilyssä korvaa aiemmin (31.5.2015) annetun ohjeistuksen. Uudessa ohjeessa on pyritty selkeyttämään prosessin eri vaiheita ja täsmentämään ohjetta. Tenttitilanteiden […]

Opintojohtosääntö [sivu]

1.8.2022 I Yleistä 1 § Opintojohtosäännön soveltamisala Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 14.12.2020 hyväksynyt tämän opintojohtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty. Tätä opintojohtosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin erikoistumisopintoihin, muihin erillisiin opintoihin sekä […]

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

Opiskelu yliopistossa on hyvinkin vapaata. Vapauden mukana tulee vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Opiskelija voi saada apua opintojensa suunnitteluun, mutta yleensä tukea ja apua on osattava itse hakea. Opiskelija on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun […]

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

Finlex: Yliopistolaki (558/2009) Finlex: Yliopistolain englanninkielinen käännös Finlex: Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009) Finlex: Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998 + muutokset) Finlex: Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009) Finlex: Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) Finlex: Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004 + muutokset) Finlex: Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005) Finlex: Asetus erikoislääkärin […]

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

Eettinen toiminta opetuksessa ja opiskelussa Itä-Suomen yliopiston opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet sisältävät 1. Menettely vilppiepäilyssä (29.1.2021 alkaen) 2. Tenttitilanteiden etävalvonta 3. Yliopisto-opetuksen julkisuuden periaatteita etäopetuksessa Itä-Suomen yliopiston opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin sisältyy myös ohjeistusopetuksen häiriötilanteisiin, joka erillisellä päätöksellä annetaan myöhemmin. Lisätietoja antaa opintopalveluiden johtaja Miia Turtiainen, miia.turtiainen@uef.fi, p. 0504382610. Tapio MäättäAkateeminen rehtori 14.1.2021 […]