Hakutulokset: hops

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua. Pohjatietoa HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi HOPSia käsitteleviltä luennoilta/opintojaksolta. HOPSin laatimisen lähtökohtana toimii oma opetussuunnitelmasi sekä tutkintorakenteesi, jotka löydät ​opinto-oppaastasi. Sivuainevaihtoehdoista löytyy tietoa Sivuaineopinnot-sivulta.​…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

ja terveysjohtaminen: Yleinen opintoneuvonta perustutkinto-opiskelijoille: Heli Kemppainen Yleinen neuvonta jatko-opiskelijoille: amanuenssi Hanna Reinikainen Hops-ohjaajat tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan hops-ohjaajat Humanistiset tieteet Humanistisella osastolla on otettu käyttöön omaopettajamalli. Hops-ohjauksesta saat lisätietoja Humanistisen…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella • kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa • jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa • hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivität tarvittaessa opintojen kuluessa. Laitoksen HOPS-ohjaajat neuvo- vat HOPS:n laadinnassa. Jokaisen opetusperiodin jälleen laitoksen HOPS-ohjaajat pitä- vät kullekin vuosikurssille ohjaustilaisuuden, jossa voit antaa palautetta laitoksen ope-…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

HOPS‐ ohjaajalle HOPS tarkistetaan oppiaineessa HOPS joko hyväksy‐ tään tai opiskelijaa pyydetään teke‐ mään siihen täsmennyksiä Opiskelija päivittää HOPSinsa lukuvuosittain yhdessä HOPS‐ ohjaajan kanssa Kuva: HOPS‐prosessi. http://www.uef.fi/opiskelu/uudelleopiskelijalle https://wiola.uef.fi/weboodi/ Hammaslääketieteen ja…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…varmista kynnysten täyttyminen etukäteen • toimita hops s-postilla hops-ohjaajalle poissaolosi aikana: • tiedota paluustasi hyvissä ajoin hops-ohjaajalle (esim. s-postilla myös ulkomailta) palattuasi: • ota yhteys hops-ohjaajaan • tehdään hops tai…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…En- simmäisen lukuvuoden syksyllä HOPS-lomake toimitetaan yliopisto-opettajalle, HOPS-ohjaajalle hy- väksyttäväksi. Kevään HOPS-tapaamisessa analysoidaan tarkemmin kokemuksia opiskelusta ja opin- tojen etenemisestä, opintojaksoista ja oman koulutusalan valinnan osuvuudesta sekä tarkennetaan 30824136_UEF_Smart_Start_opas_Hoitotiede_18_06_25.indd 4…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjel- man tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset 4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa…