Hakutulokset: hops

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua. Pohjatietoa HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi HOPSia käsitteleviltä luennoilta/opintojaksolta. HOPSin laatimisen lähtökohtana toimii oma opetussuunnitelmasi sekä tutkintorakenteesi, jotka löydät ​opinto-oppaastasi. Sivuainevaihtoehdoista löytyy tietoa Sivuaineopinnot-sivulta.​…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

ja terveysjohtaminen: Yleinen opintoneuvonta perustutkinto-opiskelijoille: Heli Kemppainen Yleinen neuvonta jatko-opiskelijoille: amanuenssi Hanna Reinikainen Hops-ohjaajat tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan hops-ohjaajat Humanistiset tieteet Humanistisella osastolla on otettu käyttöön omaopettajamalli. Hops-ohjauksesta saat lisätietoja Humanistisen…

Opiskelijarekisteri – WebOodi [sivu]

…selata omia opintosuorituksia ja tilata WebOodista epävirallisen opintosuoritusotteen tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tilata opintosuoritusotteen WebOodiin kirjautumiseen tarvitset voimassaolevan käyttäjätunnuksen. WebOodi ei ole käytettävissä tietokannan viikottaisen varmistuskopioinnin aikana (pe 23.55…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella • kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa • jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa • hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivität tarvittaessa opintojen kuluessa. Laitoksen HOPS-ohjaajat neuvo- vat HOPS:n laadinnassa. Jokaisen opetusperiodin jälleen laitoksen HOPS-ohjaajat pitä- vät kullekin vuosikurssille ohjaustilaisuuden, jossa voit antaa palautetta laitoksen ope-…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

HOPS‐ ohjaajalle HOPS tarkistetaan oppiaineessa HOPS joko hyväksy‐ tään tai opiskelijaa pyydetään teke‐ mään siihen täsmennyksiä Opiskelija päivittää HOPSinsa lukuvuosittain yhdessä HOPS‐ ohjaajan kanssa Kuva: HOPS‐prosessi. http://www.uef.fi/opiskelu/uudelleopiskelijalle https://wiola.uef.fi/weboodi/ Hammaslääketieteen ja…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…varmista kynnysten täyttyminen etukäteen • toimita hops s-postilla hops-ohjaajalle poissaolosi aikana: • tiedota paluustasi hyvissä ajoin hops-ohjaajalle (esim. s-postilla myös ulkomailta) palattuasi: • ota yhteys hops-ohjaajaan • tehdään hops tai…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…En- simmäisen lukuvuoden syksyllä HOPS-lomake toimitetaan yliopisto-opettajalle, HOPS-ohjaajalle hy- väksyttäväksi. Kevään HOPS-tapaamisessa analysoidaan tarkemmin kokemuksia opiskelusta ja opin- tojen etenemisestä, opintojaksoista ja oman koulutusalan valinnan osuvuudesta sekä tarkennetaan 30824136_UEF_Smart_Start_opas_Hoitotiede_18_06_25.indd 4…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjel- man tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset 4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa…