12010 Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja, joiden erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Asetus määrittää pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtävien hoitamiseen eli lasten, nuorten ja aikuisten opettamiseen ja ohjaamiseen sekä kasvun tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin opettajan tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston järjestämät opettajan pedagogiset opinnot jakautuvat sisällöllisesti neljään teema-alueeseen: vuorovaikutus; oppiva yhteisö; osallisuus ja yhteiskunta; ilmaisu ja kulttuuri (ks. osaamistavoitteet teema-alueittain Joensuun kampuksen luokanopettajakoulutuksen kohdalta). Opinnoissa rakennetaan tiivis yhteys teoreettis-käsitteellisten opintojen ja ohjatun harjoittelun välille oppimistehtävien ja omien opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla. Ohjattua harjoittelua pedagogisissa opinnoissa on noin kolmasosa, ja se jakaantuu neljään eri harjoittelujaksoon. Ohjattua harjoittelua suoritetaan yliopiston harjoittelukoulussa (Joensuussa kaksi normaalikoulun toimipistettä: joista yksi sijaitsee kampusalueella (luokka-asteet 1-6 sekä luokka-asteet 7-9 ja lukio) ja toinen Rantakylässä (luokka-asteet esikoulu-9) ja muussa oppilaitoksessa koulutuksittain jonkin verran eriytyen, opetussuunnitelmassa täsmennetyllä tavalla. Opintoihin kuuluvien harjoittelujen osaamistavoitteista sekä niiden suorittamiseen liittyvistä asioista löydät enemmän tietoa WebOodista sekä Joensuun normaalikoulun verkkosivuilta.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on pedagogiset opinnot suoritettuaan edellytykset opettaa, ohjata ja kasvattaa iältään, taustoiltaan, tavoitteiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia oppijoita koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetussuunnitelmien mukaista monipuolista ja eheyttävää opetusta ottamalla huomioon opetus- ja kasvatustyön eettisen perustan sekä oppilaiden ikäkauden, erilaisuuden ja kouluyhteisön asettamat vaatimukset. Hän tuntee opetuksen kasvatus-, kehitys- ja oppimispsykologiset sekä didaktiset perusteet ja osaa soveltaa niitä opetuksessaan. Opiskelija osaa käyttää pedagogisia vuorovaikutustaitoja monipuolisesti oppilaiden oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin sekä koulutuspolkujen tukemiseen, soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetustyössä sekä rakentaa ilmaisua ja luovuutta tukevia oppimisympäristöjä. Opiskelija on motivoitunut ja kykenevä arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja opetustyyliään luovasti ja tutkimusperustaisesti muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja haasteita kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti sekä hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja.

Opiskeluoikeus

Ilmoitus/haku ja/tai valinta. Sivuaineoikeutta on haettava. Lisätietoja sivuaineen opinto-oikeuden hakemisesta löydät oheisista sivuaineen valintaperusteista.

Lisätietoa

Lue lisää aineenopettajan pedagogisista opinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuun kampus