12122 Sivuaine: Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka (25 op)

Haluatko kehittää pedagogisia valmiuksia soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetukseen ja oppimiseen? Mitä ovat tulevaisuuden digitaidot ja kuinka niiden kehittymistä on mahdollista tukea?

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikan sivuaineopinnoissa (25 op) kehität erityisesti pedagogista ymmärrystä teknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa. Opinnoissa yhdistät teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia analysoimalla median käytön yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä merkityksiä. Monipuoliset työskentelytavat ja ajankohtaiset teemat antavat sinulle valmiudet ymmärtää digitalisoituvassa yhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen mukanaan tuomia pedagogisia mahdollisuuksia ja haasteita. Opintojen aikana yhdistät opetettavan sisällön, pedagogiikan ja teknologian erityispiirteitä. Opinnoissa sovellat myös omaksumaasi tietoa digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä ja arvioinnissa, kun suunnittelet opetuskokonaisuuden ja toteutat sen valitsemassasi oppilaitoksessa tai muussa instituutiossa.

Sivuainekokonaisuus on suunniteltu siten, että kaikki neljä kokonaisuuteen sisältyvää opintojaksoa on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Kolme periodikohtaista opintojaksoa toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja yksi projektityönä, jonka tarkemman aikataulun voit itse suunnitella. Opiskelu sisältää sekä itsenäistä että pienryhmätyöskentelyä verkossa. Verkko-opinnoissa opiskelet yhdessä Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Sivuainekokonaisuus voidaan hyväksilukea (AHOT) osana Itä-Suomen yliopiston Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutusta (60 op).

Linkki UEF DigiErkoon: https://www.uef.fi/fi/koulutus/oppiminen-ja-opettaminen-digitaalisissa-ymparistoissa-digierko

Kohderyhmä

Sivuainekokonaisuus soveltuu erityisesti opettajaksi opiskeleville ja työuraa opettajana aloitteleville, mutta myös muille kokonaisuudesta kiinnostuneille (esimerkiksi tutkimuksen tai koulutussuunnittelun alalla toimivat). Kokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille.

Opintokokonaisuus ei vaadi syvällistä tieto- ja viestintäteknologian osaamista, sillä opintojaksot tarjoavat opiskelijalle hyvät perustiedot ja -taidot opiskeltavista aihepiireistä. Kolme periodikohtaista opintojaksoa sekä erityisesti projektityönä toteutettava opintojakso (10o p) tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden mukauttaa opintojen haastetaso omiin taitoihin ja työelämätarpeisiin soveltuvaksi.

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus

Lisätietoa

Lue lisää tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikasta WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuun kampus