12147 Sivuaine: Yrittäjyys

Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus, perusopinnot, (väh. 25 op)/ Entrepreneurship studies, minor (min. 25 ECTS)

Yrittäjyyden sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, johtamisen ja kehittämisen lähtökohdat ja edellytykset. Hän tunnistaa yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet niin yleisesti kuin omalta kohdaltaan. Hänellä on valmiuksia ja hän tuntee menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla hän voi analysoida, suunnitella ja kehittää yritystoimintaa asiakaslähtöisesti markkinat huomioiden. Hän tuntee innovointiin, tuote- ja palvelukehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyviä teorioita ja malleja ja hänellä on tieto-taitoa soveltaa niitä käytäntöön.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehityskohteitaan niin yrittäjyyden kuin työelämän näkökulmista. Hänellä on taitoa toimia ryhmässä tavoitteellisesti ja hyvät valmiudet kehittää verkostojaan eri aloja edustavien opiskelijoiden, yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Minor studies in entrepreneurship deepens students understanding of the bases and requirements of generating, managing, and developing businesses. Students can recognize the opportunities and barriers of entrepreneurship in general and more specifically applying to their own situation. They are able and know methods and tools to analyse, plan and develop businesses from the perspectives of customers and markets. They know theories and models related to innovation, product and service development as well as starting and developing a firm. In addition, they know how to apply these theories and models in practice.

Students can assess their own know-how and areas of development from the perspectives of entrepreneurship and work life. They have know-how to work target-orientedly in groups and they are also well prepared to network with students, firms, and experts in different fields.

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus

Lisätietoa

Lue lisää kauppatieteiden sivuaineista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Kauppatieteiden laitos