13475 FILO Opas Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot filosofisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa

Suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneen opiskelijan kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopintojen opintojaksot on kerrottu kunkin tutkinto-ohjelman oppaassa WebOodissa ja Kielikeskuksen opintoyhteisössä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen).

Humanistisen osaston tutkinto-ohjelmat: 14 op

 • Äidinkieli (puheviestintä ja kirjoitusviestintä) 5 op
 • Toinen kotimainen kieli (suullinen ja kirjallinen taito) 4 op
 • Vieras kieli 5 op

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto: 13 op

 • Äidinkieli (puheviestintä ja kirjoitusviestintä) 6 op
 • Toinen kotimainen kieli (suullinen ja kirjallinen taito) 4 op
 • Vieras kieli 3 op

Teologian osasto: 12 op

 • Äidinkieli (puheviestintä ja kirjoitusviestintä) 4 op
 • Toinen kotimainen kieli (suullinen ja kirjallinen taito) 4 op
 • Vieras kieli 4 op

Kielikeskus järjestää vieraan kielen opetuksen ja siihen liittyvät AHOT-näyttökokeet vain englannin kielessä. Tutkinnon vieraana kielenä voi olla muukin kieli, josta opiskelija on suorittanut vähintään perusopinnot. Opiskelija voi hakea perusopinnoilla hyväksilukua vieraan kielen opintojaksoista. Itä-Suomen yliopiston oppiaineista hyväksiluvun saa englannin, ranskan, saksan ja venäjän perusopinnolla. Kielikeskus käsittelee AHOT-korvaavuushakemukset.

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneen opiskelijan kieli- ja viestintäopinnot

Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi sekä opiskelijan, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, on haettava osastonjohtajalta päätöstä siitä, mitä kieliopintoja häneltä vaaditaan. Hakemus on jätettävä heti opintojen alussa. Tarkemmat ohjeet löydät oppaasta kohdasta Kieli- ja viestintäopintoja koskevat päätökset filosofisessa tiedekunnassa.

Jos osastonjohtajan päätöksessä todetaan, että opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai koulusivistys on hankittu ulkomailla, opiskelijalta vaaditaan seuraavat kieli- ja viestintäopinnot:

Humanistisen osaston koulutusohjelmat, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto sekä kasvatustieteiden ja psykologian osasto: 2–14 op

 • Suomi 1-3-kielikeskuskurssien suorittamista hyväksytysti (12 op) sekä
 • vähintään 2 op yhden vieraan kielen opintoja

Suomi 1-3-kielikeskuskursseja ei kuitenkaan vaadita opiskelijalta, jonka tutkintoon sisältyvät suomen kielen pää- tai sivuaineopinnot (suomen kieli, suomi toisena tai vieraana kielenä, suomen kieli ja kääntäminen, suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille) tai joka voi muulla tavoin todistaa hallitsevansa suomen kielen riittävän hyvin.

Teologian osasto: 8–16 op

 • suomen kielen taidon mukaan joko 4 tai 12 opintopistettä suomen kielen opintoja;
  • jos kielitaito on riittävä, opiskelija suorittaa hyväksyttävästi teologian alan tutkinto-opiskelijan Puheviestintää teologian opiskelijoille (2 op) ja Kirjoitusviestintää teologian opiskelijoille (2 op) -opintojaksot
  • muussa tapauksessa opiskelija suorittaa hyväksytysti Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen Suomi 1-3 -opintojaksot (12 op)
 • vähintään 4 op yhden vieraan kielen opintoja Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen opetustarjonnasta
Opettajan kielitaitovaatimukset

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti:

Rehtori

 • Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu rehtori

 • Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielen hallinta.

Perusopetusta tai esiopetusta antava opettaja

 • Vaaditaan koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
 • Jos opetuskieli on muu kuin koulun opetuskieli, opettajalta vaaditaan opetuksessa käytettävän kielen hallinta.

Kielitaitovaatimukset lukiokoulutuksessa

 • Vaaditaan opetuksessa käytettävän kielen hallinta.
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopetusta antavalla opettajalla tulee olla kyseisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito on henkilöllä, jonka koulusivistyskieli on sama kuin opetuskieli, ja joka on kirjoittanut kypsyysnäytteen ko. kielellä.

Kieli- ja viestintäopintoja koskevat päätökset filosofisessa tiedekunnassa

Vapautus kieliopinnoista

Osastonjohtaja voi perustelluista syistä myöntää vapautuksen pakollisista kieliopinnoista osittain tai kokonaan opiskelijalle, jonka koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi. Vapautusta on haettava heti opintojen alussa.

Ruotsin kielen tai vieraan kielen opinnoista vapauttamisen perusteena voi olla aiempien ko. kielen opintojen puuttuminen, vamma tai sairaus tai muu erityisen painava syy.

Äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoista vapauttamisen perusteena voi olla vamma tai sairaus tai muu erityisen painava syy.

Vapautusta koskevasta vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi:

 • mitä asia koskee,
 • opiskelijan nimi ja opiskelijanumero
 • opiskelijan yhteystiedot: sähköposti, puhelinnumero, postiosoite sekä
 • seikat, joihin hän vetoaa vapautuksen saamiseksi.

Liitteeksi vaaditaan todistus aiemmista opinnoista.

Päätös opiskelijalta vaadittavista kieliopinnoista

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hänen on haettava heti opintojen alussa osastonjohtajalta päätöstä häneltä  vaadittavista kieliopinnoista.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi:

 • mitä asia koskee (esim. "Haen päätöstä minulta vaadittavista kieliopinnoista.")
 • opiskelijan nimi ja opiskelijanumero
 • opiskelijan yhteystiedot: sähköposti, puhelinnumero, postiosoite.

Liitteeksi vaaditaan kopio perusopetuksen ja yleissivistävän koulutuksen päättötodistuksesta (peruskoulu ja lukio tai vastaavat).

Hakemusten käsittely ja neuvonta

amanuenssi Riikka Myllys
Joensuun kampus, Agora-rakennus
riikka.myllys at uef.fi, puh. 050 442 3884