13927 RA opas: Koulutuksen tehtävä 2020-21

Koulutuksen tehtävä

Terveystieteiden kandidaatti (TtK)

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon ensisijaisena tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Lisäksi tutkinnon suorittaneilla on ravitsemustieteen pääaineen sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus ja edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. Alakohtaisen osaamisen lisäksi koulutuksen tavoitteena on kehittää valmiuksia jatkuvaan oppimiseen sekä viestintä- ja kielitaitoa.

Terveystieteiden maisteri (TtM)

Terveystieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on ravitsemustieteen hyvä tuntemus ja valmiudet toimia työelämässä monipuolisesti ravitsemuksen asiantuntijana. Lisäksi tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Ravitsemusterapiaopinnoissa (ravitsemusterapiamoduulit) painottuu ravitsemuksen merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Opintoihin kuuluu myös käyttäytymisen muutosta tukevia menetelmäopintoja. Teoriaopintojen lisäksi näihin opintoihin kuuluu käytännön harjoitustöitä, potilastapaamisia ja opintojaksot perusterveydenhuollossa ja sairaalassa. Opetus on käytännönläheistä ja antaa vahvat valmiudet kliiniseen työhön ja tehtäviin, joissa tarvitaan kliinistä osaamista.

Maisterin tutkinto on mahdollista koostaa myös ilman ravitsemusterapiaopintoja, jolloin tutkinto voi koostua mm. elintarviketieteiden, urheiluravitsemuksen, terveydenedistämisen tai kaupallisista opinnoista. Esimerkiksi elintarviketieteisiin suuntautuvassa tutkinnossa tavoitteena on elintarvikemikrobiologian ja –toksikologian hallitseminen sekä tuotekehityksen soveltaminen. Opetuksessa keskitytään elintarvikkeiden terveellisyyteen ja turvallisuuteen korostaen erilaisia terveyden edistämisen mahdollisuuksia elintarvikkeiden tuotannossa ja jalostuksessa sekä laadun että tuotekehityksen näkökulmista. Opetus on käytännönläheistä ja antaa vahvat valmiudet sekä laboratoriopainotteiseen tutkimukseen että teolliseen tuotekehitykseen. Käytännön harjoittelut voi tehdä omien uratavoitteidensa mukaisesti alan hallinnossa, tutkimuksessa tai elintarviketeollisuudessa.