31579 Biomed opas Tutkintorakenne LuK 2022-23

Tutkintorakenne, Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI 180 OP

Suuntautumisvaihtoehdot

  • Biolääketiede
  • Laskennallinen biolääketiede

TYÖELÄMÄVALMIUDET (29 op)
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot
KK00CI34 Academic and Professional English 1 for Biomedicine (2 op)
4484012 Bioinnovation (5 op)
TL00CQ30 Biolääketieteen etiikka (2 op)
4482001 Biolääketieteen HOPS-opintojakso 1 (2 op)
4482003 Biolääketieteen HOPS-opintojakso 2  (1 op)
TL00CL87 Biolääketieteen HOPS-opintojakso 3 (1 op)
8020360 Biolääketieteen tiedonhaku (1 op)
5426101A Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (3 op)
KK00CI37 Kirjoitusviestintää biolääketieteen opiskelijoille (2 op)
5426104 Moniammatillinen SOTE johtaminen (2 op)
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (1 op)
KK00CI35 Ruotsia biolääketieteen opiskelijoille, kirjallinen taito (1,5 op)
KK00CI36 Ruotsia biolääketieteen opiskelijoille, suullinen taito (1,5 op)
8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena (2 op)
KK00CI38 Vuorovaikutusosaaminen biolääketieteen opiskelijoille (2 op)

LUONNONTIETEET (25,5 tai 17,5 op)
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot (17,5 op)
4217239 Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia (4 op)
4217240 Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, harjoitustyöt (1 op)
4482002 Fysiikkaa biolääketiedettä opiskeleville (2,5 op)
4217241 Lääkeaineiden orgaaninen kemia (4 op)
4217242 Lääkeaineiden orgaaninen kemia, harjoitustyöt (1 op)
3355781 Matematiikan propedeuttinen kurssi (5 op)
Lisäksi pakolliset opinnot biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille
4217211 Orgaaninen kemia (4 op)
4217236 Lääkeaineanalytiikka (4 op)

IHMISEN BIOLOGIA (41 tai 37 op)
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot (37 op)
4429404 Elimistön säätelyjärjestelmät (6 op)
TL00CD02 Genomin toiminta (5 op)
4429401 Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö (2 op)
4429405 Kehitysbiologia (3 op)
4460808 Mikrobiologian perusteet (4 op)
4218801 Perusfarmakologia (3 op)
4429403 Ruuansulatus ja aineenvaihdunta (4 op)
4421612 Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta (6 op)
4429402 Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta (4 op)
 Lisäksi pakolliset opinnot biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille
4422611 Elimistön puolustusjärjestelmät (4 op)

DATATIEDE (10 tai 32 op)
Kaikille pakolliset yhteiset opinnot (10 op)
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi (5 op)
3622231 Tilastotieteen peruskurssi (5 op)
Lisäksi pakolliset opinnot laskennallisen biolääketieteen suuntautumisvaihdon opiskelijoille (22 op)
3622352 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 (5 op)
3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2 (5 op)
3621420 Datasta näkemyksiä  (4 op)
3621256 Johdatus Python ohjelmointiin (5 op)
3621434 Lyhyt johdatus algoritmiseen data-analyysiin (3 op)

BIOLÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS (53 tai 47 op)
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot (41 op)
4484101 Biolääketieteellinen tutkimus 1 (Solu- ja kudoskuvantaminen) 5 op
4484102 Biolääketieteellinen tutkimus 2 (Biokemiallinen analytiikka) 5 op
4484103 Biolääketieteellinen tutkimus 3 (Rekombinantti -DNA) 5 op
4484104 Biolääketieteellinen tutkimus 4 (Bioinformatiikka) 5 op
4484106 Biolääketieteellinen tutkimus 6 (Geeniekspressio) 5 op
4484107 Biolääketieteellinen tutkimus 7 (Biomarkkerit ja diagnostiikka) 3 op
TL00CD20 Bioturvallisuus (1 op)
4484110 Johdatus laskennalliseen biolääketieteeseen (2 op)
4484901 Kypsyysnäyte (LuK) 0 op
TL00CG36 Laboratorio- ja kemikaaliturvallisuus (1 op)
TL00CR58 LuK-opinnäytetyö (6 op)
4484018 Solun viestintäjärjestelmät (3 op)
Lisäksi
pakolliset opinnot Biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille (12 op)

4484105 Biolääketieteellinen tutkimus 5 (Soluviljely) 5 op
TL00CL88 Biolääketieteellinen tutkimus 8 (Proteomiikka) (5 op)
TA00CX23 Theory course: The use of animals in research (2 op*)
*) Opiskelijalla mahdollisuus suorittaa eläinlajikohtaiset harjoitustyöt, jolloin kurssin laajuus 2,5 tai 3 op.
pakolliset opinnot Laskennallisen biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille (6 op)
4484111 Laskennallinen biolääketiede (3 op)
4484112 Johdatus biologisten systeemien matemaattiseen mallinnukseen (3 op)

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (Suunnitellaan HOPS-työskentelyn yhteydessä)
Biolääketieteen suuntautumisvaihtoehto: 21,5 op.
Laskennalliset biolääketieteen suuntautumisvaihtoehto: 17,5 op.

Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia oppiaineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiaineissa (esim. englannin kieli, psykologia, sosiaalityö, hoitotiede, lääketiede) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoitettu. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy Pepin opinto-oppaasta.

Suositeltavia opintoja biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille
TL00CS25 Biolääketieteellinen tutkimusprojekti (4-10 op)
4484203 Johdatus biologisten systeemien matemaattiseen mallinnukseen (3 op)
3621256 Johdatus Python ohjelmointiin (5 op)
4484202 Laskennallinen biolääketiede (3 op)
Suositeltavia opintoja laskennallisen biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille
4484105 Biolääketieteellinen tutkimus 5 (Soluviljely) (5 op)
TL00CL88 Biolääketieteellinen tutkimus 8 (Proteomiikka) (5 op)
TL00CS25 Biolääketieteellinen tutkimusprojekti (4-10 op)
4422611 Elimistön puolustusjärjestelmät (4 op)
4217236 Lääkeaineanalytiikka (LAA) 4 op
4217211 Orgaaninen kemia (ORK) 4 op
TA00CX23 Theory course: The use of animals in research (2 op)

Muita biolääketieteen opintoihin sopivia vapaavalintaisia opintoja voivat olla esimerkiksi datatieteen, kauppatieteen tai kielten opinnot.