21843 Biomed opas Tutkintorakenne LuK 2021-22

Tutkintorakenne, Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI 180 OP

Suuntautumisvaihtoehdot

  • Biolääketiede
  • Laskennallinen biolääketiede

TYÖELÄMÄVALMIUDET (30 op)
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot
4484012 Bioinnovation (BINNO) 5 op
4482001 Biolääketieteen HOPS-opintojakso 1 (HOPS) 2 op
4482003 Biolääketieteen HOPS-opintojakso 2 (HOPS2) 1 op
4482004 Biolääketieteen HOPS-opintojakso 3 (HOPS3) 2 op
8020360 Biolääketieteen tiedonhaku (TH BIOLAA) 1 op
8013251 English Academic Reading Skills for Biomedicine (EARS) 2 op
5426101A Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (JOSPA) 3 op
8011252 Kirjoitusviestintää biolääketieteen opiskelijoille (KIVI) 2 op
5426104 Moniammatillinen SOTE johtaminen (MOJO) 2 op
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI) 1 op
8011276 Puheviestintää biolääketieteen opiskelijoille (PUVI) 2 op
8012251 Ruotsia biolääketieteen opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito (RUO/BIOLT) 3 op
4486502 Terveys ja bioetiikka (TERBI) 2 op
8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena (TVT) 2 op

LUONNONTIETEET (25,5 tai 17,5 op)
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot (17,5 op)
4217239 Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia (FAKE) 4 op
4217240 Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, harjoitustyöt (FAKEHA) 1 op
4482002 Fysiikkaa biolääketiedettä opiskeleville (FBO) 2.5 op
4217241 Lääkeaineiden orgaaninen kemia (LÄKE) 4 op
4217242 Lääkeaineiden orgaaninen kemia, harjoitustyöt (LÄKEHA) 1 op
3355781 Matematiikan propedeuttinen kurssi (MPR) 5 op
Lisäksi pakolliset opinnot biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille
4217211 Orgaaninen kemia (ORK) 4 op
4217236 Lääkeaineanalytiikka (LAA) 4 op

IHMISEN BIOLOGIA (42,5 tai 38 op)
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot (38 op)
4429404 Elimistön säätelyjärjestelmät (ELISA) 6 op
4421613 Genomin toiminta (GETO) 6 op
4429401 Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö (JIBTU) 2 op
4429405 Kehitysbiologia (KEBI) 3 op
4460808 Mikrobiologian perusteet (MIPE) 4 op
4218801 Perusfarmakologia (PEFA) 3 op
4429403 Ruuansulatus ja aineenvaihdunta (RASVA) 4 op
4421612 Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta (SORATO) 6 op
4429402 Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta (SYKE) 4 op
 Lisäksi pakolliset opinnot biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille
4429504 Kliininen mikrobiologia (BioMed, luennot) (KM) 4,5 op

DATATIEDE (10 tai 32 op)
Kaikille pakolliset yhteiset opinnot (10 op)
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi (TJK) 5 op
3622231 Tilastotieteen peruskurssi (TPK) 5 op
Lisäksi pakolliset opinnot laskennallisen biolääketieteen suuntautumisvaihdon opiskelijoille (22 op)
3622352 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 (DTN1) 5 op
3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2 (DTN2) 5 op
3621420 Datasta näkemyksiä  (DNK) 4 op
3621256 Johdatus Python ohjelmointiin (POH) 5 op
3621434 Lyhyt johdatus algoritmiseen data-analyysiin (LJAD) 3 op

BIOLÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS (51-56 tai 45-49 op)
Kaikille pakolliset yhteiset opinnot (39-43 op)
4484101 Biolääketieteellinen tutkimus 1 (Solu- ja kudoskuvantaminen) (SOKU) 5 op
4484102 Biolääketieteellinen tutkimus 2 (Biokemiallinen analytiikka) (BIOANA) 5 op
4484103 Biolääketieteellinen tutkimus 3 (Rekombinantti -DNA) (REDNA) 5 op
4484104 Biolääketieteellinen tutkimus 4 (Bioinformatiikka) (BIOINFO) 5 op
4484106 Biolääketieteellinen tutkimus 6 (Geeniekspressio) (GENEX) 5 op
4484107 Biolääketieteellinen tutkimus 7 (Biomarkkerit ja diagnostiikka) (BIDI) 3 op
4484110 Johdatus laskennalliseen biolääketieteeseen (CBM1) 2 op
4484901 Kypsyysnäyte (LuK) 0 oP
4484900 LuK-opinnäytetyö 6 tai 10 op
4484018 Solun viestintäjärjestelmät (SOLVI) 3 op
Lisäksi pakolliset opinnot
Biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille (12-13 op)

4484105 Biolääketieteellinen tutkimus 5 (Soluviljely) (SOLUVI) 5 op
4484108 Biolääketieteellinen tutkimus 8 (Rekombinanttiproteiinit) (RECPRO) 5 op
4510031 Eläinten käyttäminen tutkimuksessa: kurssi toimenpiteiden suorittajille (KTS) 2 op *
Laskennallisen biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille (6 op)
4484111 Laskennallinen biolääketiede (CBM2) 3 op
4484112 Johdatus biologisten systeemien matemaattiseen mallinnukseen (MMBS1) 3 op
*) Opiskelijalla mahdollisuus suorittaa eläinlajikohtaiset harjoitustyöt, jolloin kurssin laajuus 2,5 tai 3 op.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (Suunnitellaan HOPS-työskentelyn yhteydessä)
Suositeltavia opintoja:
Biolääketieteen suuntautumisvaihtoehto (16-21 op)
4485901 Biolääketieteen harjoittelu 1-10 op
3621256 Johdatus Python ohjelmointiin (POH) 5 op
4484111 Laskennallinen biolääketiede (CBM2) 3 op
4484203 Johdatus biologisten systeemien matemaattiseen mallinnukseen (MMBS1) 3 op
Laskennallisen biolääketieteen suuntautumisvaihtoehto (13,5-17,5 op)
4484105 Biolääketieteellinen tutkimus 5 (Soluviljely) (SOLUVI) 5 op
4484108 Biolääketieteellinen tutkimus 8 (Rekombinanttiproteiinit) (RECPRO) 5 op
4485901 Biolääketieteen harjoittelu 1-10 op
4510031 Eläinten käyttäminen tutkimuksessa: kurssi toimenpiteiden suorittajille (KTS) 2 op
4429504 Kliininen mikrobiologia (BioMed, luennot) (KM) 4,5 op
4217236 Lääkeaineanalytiikka (LAA) 4 op
4217211 Orgaaninen kemia (ORK) 4 op