31610 Biomed opas Opintojen hyväksilukeminen 2022-23

Lisätietoa osaamisen tunnustamisesta biolääketieteen koulutusohjelmassa

Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää muualla suorittamiaan opintoja pakollisiin pääaineopintoihin tai muihin pakollisiin opintoihin, tulee hänen keskustella asiasta ensin HOPS -ohjaajansa kanssa, jonka jälkeen tehdään suunnitelma opintojen sisällyttämisestä tutkintorakenteeseen. Suunnitelman tarkastaa ja hyväksyy koulutusohjelman johtaja.

Ammattikorkeakouluopintojen opintopistevastaavuuksien osalta voidaan käyttää harkintaa ja niistä voidaan koota laajempia kokonaisuuksia. Esimerkiksi biolääketieteen opiskelijalle, jolla on AMK-tasoinen bioanalyytikon tutkinto (210 op), voidaan hyväksilukea opintoja seuraavasti: Luonnontieteiden opinnot ja vapaasti valittavat opinnot kokonaan sekä soveltuvin osin Biolääketieteellinen tutkimus-, Ihmisen biologia-, Datatieteen ja Työelämävalmiudet- opintokokonaisuuksista opintoja niin, että kaikista edellä mainituista kertyy osaamisen tunnustamisen käytäntöjen mukaisesti maksimissaan noin 90 op.