RA opas: Opetussuunnitelma 2022-23

Opetussuunnitelma

Ravitsemustieteen pakolliset opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista, akateemisista valmiuksista (yleisopinnot ja kieli- ja viestintäopinnot), ravitsemustieteen perus- ja aineopinnoista, syventävistä opinnoista (sisältäen käytännön harjoittelut ja opintojaksot) sekä sivuaineopinnoista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti valittavia opintoja.

Kaikille yhteiset opinnot sisältävät mm. ravitsemustieteen ja elintarviketieteen opintoja, tieteellisen tutkimuksen opintojaksoja ja kandidaatin tutkielman.

Yleisopintoja ovat tieteellisen ajattelun ja tiedonhankinnan perusteet, joiden tavoitteena on perehdyttää opiskelija yliopisto-opiskeluun ja ohjata hänet osaksi tieteellistä yhteisöä.

Kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija viestinnän perusteisiin ja kehittää kielitaitoa.

Ravitsemustieteen perus- ja aineopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen ja elintapojen terveydelliseen merkitykseen, ravitsemusfysiologiaan, syömisen sosiokulttuurisiin ulottuvuuksiin, elintarviketurvallisuuteen ja -prosesseihin ja ravitsemuspolitiikkaan.

Sivuaineopinnot sisältävät mm. lääketieteen ja luonnontieteiden opintoja (ks. tarkemmin taulukot Tutkintorakenne 2022-23 -osiosta).

Ravitsemustieteen syventävät opinnot sisältävät mm. pro gradu -tutkielman ja harjoittelut tai opintojaksot perusterveydenhuollossa ja sairaalassa. Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluu 9 ja 12 opintopisteen ravitsemusterapiajaksot perusterveydenhuollossa ja sairaalassa tai harjoittelut esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, tutkimusryhmässä tai ruokapalveluissa.

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa opiskelijan valitsemia ura- ja tutkintotavoitteiden mukaisia yliopisto-opintoja.