23065 YHKA opas 2021 Opintojaksojen arvostelu

YHKA: Opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien arvostelu

Opintojaksojen arvostelu

Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5.

Toisessa suomalaisessa yliopistossa tehdyillä opinnoilla hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan alkuperäisellä arvosanalla, jos käytetty arvosteluasteikko on sama kuin Itä-Suomen yliopistossa käytettävä. Muut hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan arvosanalla hyväksytty. Laitokset voivat antaa tarkempia määräyksiä hyväksiluettujen opintojaksojen arvostelusta.

Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Kun opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0−5, arvosanoittain vaadittavat % -määrät enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:

  • arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä
  • arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä
  • arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä
  • arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä
  • arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä

Laitokset voivat omassa opetussuunnitelmassaan tehdä tarkennuksia yllä mainittuun.

Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksymisen rajana pidetään 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta.

Opintosuoritusta arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon, osoittaako opintosuoritus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa. Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon kokonaisarvostelussa.

Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Toisen kotimaisen kielen taito (yleensä ruotsi) arvostellaan asteikolla tyydyttävä – hyvä.

Opintokokonaisuuksien arvostelu

Opintokokonaisuuden arvostelussa ei huomioida arvosanalla hyväksytty suoritettuja opintoja. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet on hyväksiluettu, arvostellaan opintokokonaisuus arvosanalla hyväksytty. Sisällytetty opintokokonaisuus arvostellaan sillä arvosanalla, millä se on alun perin suoritettu. Jos sisällytettävä opintokokonaisuus on arvosteltu kolmiportaisella asteikolla (tyydyttävät, hyvät, erinomaiset tiedot), muunnetaan arvosana asteikolle 0-5 seuraavasti: TT = 2/5, HT = 3/5, ET = 5/5.

Jos opintokokonaisuuden arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti:

keskiarvo
1.00–1,49 = 1/5 (välttävä)
1.50–2,49 = 2/5 (tyydyttävä)
2.50–3,49 = 3/5 (hyvä)
3.50–4,49 = 4/5 (kiitettävä)
4.50–5,00 = 5/5 (erinomainen)

Laitokset voivat antaa tarkempia määräyksiä opintokokonaisuuksien arvostelusta. Pro gradu -tutkielman arvosanan vaikutuksesta syventävien opintojen arvosanaan kerrotaan laitosten opetussuunnitelmissa.