23090 YHKA opas 2021: STJ ops

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella voi opiskella pääaineena sosiaali- ja terveyshallintotiedettä, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja terveystaloustiedettä. Useat laitoksen oppiaineista ovat ainutlaatuisia, eikä niitä voi opiskella pääaineena missään muualla Suomessa.

Laitoksella on mahdollista suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (TtM, YTM) sekä tieteellisenä jatkotutkintona joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden lisensiaatin (TtL, YTL) tai filosofian, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin (FT, TtT, YTT) tutkinto. Terveystaloustieteen opiskelijat suorittavat terveystieteiden maisterin tutkinnon, sosiaali- ja terveyshallintotieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon.

HOPS ja opinto-ohjaus

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opiskelijan tärkein työväline, jonka jokainen opiskelija laatii opintojensa alussa. HOPS:lla tarkoitetaan koko opiskelun ajan kestävää tavoitteellista, vuorovaikutteista ja opiskelijalähtöistä ohjausprosessia. HOPS ohjaa pohtimaan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita sekä uratavoitteita. Ohjauksen määrä ja laatu ovat suhteessa kunkin opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin. HOPS-prosessin merkitys korostuu erityisesti työn ohessa opiskelevilla. HOPS on myös paras työkalu opintojen etenemisen seuraamiseen. Opiskelija suorittaa opintonsa aloitusvuoden mukaisella tutkintorakenteella.

HOPS:n teossa avustavat HOPS-ohjaajat, joina toimivat lukuvuonna 2021–2022:

 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma: yliopistonlehtori Nina Lunkka
 • Terveystaloustiede: yliopisto-opettaja Mervi Rantsi
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen
 • Kaikkien koulutusten osalta 2019 ja tätä ennen aloittaneet opiskelijat: amanuenssi Heli Kemppainen

Laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen antaa yleistä opintoneuvontaa ja neuvoo käytännön opiskeluasioissa (opetuksen ja tenttien aikataulut, ilmoittautuminen, ahot-hakemukset, harjoittelutuki, tutkinnon hakeminen, ym.).

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen ja terveystaloustieteen maisteriohjelmien tutkintorakenteisiin kuuluu vapaavalintaiset opinnot. Vapaavalintaiset opinnot tukevat opiskelijan tavoitetutkintoa ja valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi suunnata osaamistaan haluamallaan tavalla. Vapaavalintaisista opinnoista keskustellaan HOPSin yhteydessä. Opiskelija voi halutessaan suoritta valinnaisiksi opinnoiksi myös sivuainekokonaisuuden. Muissa yliopistoissa suoritettujen valinnaisten opintojen tai sivuainekokonaisuuksien sisällyttämistä tutkintoon haetaan asiointipalvelun kautta; HOPS-ohjaaja hyväksyy sisällytettävät opinnot tutkintoon.

Kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritusrekisterissä, tarkista, että opintokokonaisuuksista on merkintä, myös syventävistä opinnoista. Itä-Suomen yliopiston muilla laitoksilla tai avoimessa yliopistossa suoritettujen sivuaineopintojen koostamista pyydetään ao. laitokselta ennen todistushakemuksen jättämistä. Täytä sähköinen todistushakemus. Tarkistettu ja hyväksytty HOPS on paras työkalu todistushakemuksen täyttämiseen.

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

HOPS-keskusteluissa sovitaan aiemmin suoritettujen opintojen korvaavuuksista ja muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä opintoihin. Korvaaminen tarkoittaa tutkintorakenteessa pakollisena olevan opintojakson korvaamista aiemmin suoritetulla opintojaksolla. Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintoon sellaisenaan. Tämä koskee vapaasti valittavia opintoja. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauksia hyväksi lukemisesta. Aiempien opintojen perusteella hyväksytään korvaavia opintoja syventäviin opintoihin korkeintaan 15 opintopisteen verran. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla ei voi korvata tutkintoon sisältyviä opintojaksoja.

Alemman ja ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja ei lähtökohtaisesti hyväksytä sisällytettäväksi osaksi maisterin tutkintoa. Poikkeuksena tästä ovat maisterin tutkinnon opinto-oikeuden aikana saadun ristiinopiskeluoikeuden kautta nimetyt erilliset opintojaksot, mikäli ne soveltuvat ja vahvistavat opiskelijan maisteritutkintoa. Jokainen ratkaisu katsotaan erikseen tapauskohtaisesti HOPS-ohjaajan kanssa.

Saman Itä-Suomen yliopiston opintojakson voi sisällyttää useaan (kaksoiskiinnitys) opintokokonaisuuteen laitosten tai oppiaineiden opetussuunnitelmien mukaisesti, jos kyseessä on opintokokonaisuuksiin kuuluva pakollinen opintojakso, jonka asemesta ei voi suorittaa muita opintoja eikä useasti kiinnittämistä ole opetussuunnitelmassa erikseen rajattu (tiedekunnan ohje). Jos kaksoiskiinnitettäviä opintoja on enemmän kuin kuuden (6) opintopisteen edestä, opiskelija sopii HOPS-ohjaajan kanssa täydentävästä suorituksesta kuuden opintopisteen ylittävien opintojen osalta.

Opintojen vanheneminen: 1.8.2019 ja tämän jälkeen opintonsa aloittavia koskee opintojen vanhenemissääntö. Maisterin tutkintoon voidaan sisällyttää enintään 10 vuotta vanhoja opintosuorituksia koskien sisältyvyyksiä ja hyväksilukuja.

Tavoitetutkinnon muuttaminen

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriopiskelijat voivat suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Tavoitetutkinnon muuttaminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella viimeistään siinä vaiheessa, kun gradu jätetään tarkastukseen. Hakemukset palautetaan sähköpostin liitetiedostona amanuenssi Heli Kemppaiselle (heli.kemppainen@uef.fi).

Harjoittelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja terveystaloustieteen opiskelijoilla maisteriopintoihin sisältyy 5 op laajuinen harjoittelu. Tutkintoon sisältyvä harjoittelu voi olla joko käytäntö- tai tutkimuspainotteinen. Oleellista on, että harjoittelu tukee tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan urasuunnitelmien toteutumista. Harjoittelun tulee soveltua opiskelijan tutkintoon ja pääaineeseen. Harjoittelun soveltuvuus katsotaan yhdessä HOPS-ohjaajan kanssa.

Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan harjoittelupaikka itsenäisesti, mutta mahdollisia harjoittelupaikkoja voi tiedustella myös HOPS-ohjaajalta. Opiskelijat voivat tutustua yliopistolle lähetettyihin harjoittelupaikkatarjouksiin Jobteaserissa. Ohjeet Jobteaserin käyttöön ovat Kamussa.

Harjoitteluun voi hakea vuosittain tiedekunnan laitoksille myöntämää määrärahaa eli harjoittelun tukikuukausia, jotka on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille ja maksetaan työnantajalle. Harjoittelutukihaku on syksyisin (marras-joulukuu) ja mahdollinen täydennyshaku keväisin. Jäljellä olevia harjoittelutukia voi kysyä myös lukuvuoden aikana laitoksen amanuenssilta, joka toimii harjoittelun yhdyshenkilönä.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on olennainen osa sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opetusta. Kansainvälisyyttä pyritään edistämään sekä kotikansainvälistymisenä että opiskelija- ja opettajavaihtona. Kotikansainvälistyminen opetuksessa tarkoittaa sitä, että laitoksen kaikissa oppiaineissa käytetään englanninkielistä oppimateriaalia ja osa opinnoista on yhteisiä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Kotikansainvälistymistä on myös ulkomaalaisten opettajien antama opetus sekä kansainvälisten tutkijaryhmien toimintaan osallistuminen ja opinnäytetöiden esittely.

Opiskelija- ja opettajavaihdossa hyödynnetään laitoksen kansainvälisiä yhteistyösopimuksia (lähinnä Erasmus+ ja Nordplus). Vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee sopia learnig agreementin sisällöstä yhdessä HOPS-ohjaajansa kanssa. Ajantasaista tietoa kansainvälisestä opiskelijavaihdosta, vaihto-ohjelmista, vaihtopaikoista, työharjoittelusta, hakuajoista ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy yliopiston kansainvälisten opiskelijapalveluiden sivuilta Kamussa.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Opintorekisteri (WebOodi ja Peppi)

WebOodista löytyvät tutkintorakenne, opintojaksojen kuvaukset (mm. suoritustavat) ja voimassa olevat aikataulut. Myös mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat aikataulumuutokset päivitetään WebOodissa näkyviin aikatauluihin, joten WebOodia on tarpeen seurata säännöllisesti. Opiskelija tallentaa henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa (HOPS) myös WebOodiin (OodiHOPS). Itä-Suomen yliopisto ottaa käyttöön uuden opintotietojärjestelmän loppuvuonna 2021, kun WebOodi vaihdetaan nykyaikaiseen Peppi-järjestelmäkokonaisuuteen. Vaihdos tapahtuu marraskuussa 2021, jolloin järjestelmissä on noin kolmen viikon mittainen käyttökatko, WebOodi on käyttökatkon aikana lukukäytössä.

Opintojaksoille ja kuulusteluihin ilmoittautuminen

Pääsääntöisesti opintojaksoille ja kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kuulustelua tai opintojakson alkamista WebOodissa. Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan! Jos opiskelija haluaa tenttiä useamman kuin yhden tentin samana tenttipäivänä, tulee jokaiseen tenttiin ilmoittautua erikseen.

Jos taas opiskelija haluaa suorittaa tentin etätenttinä, tulee WebOodin ilmoittautumisen yhteydessä antaa opiskelijan itse järjestämän paikan ja vastuuhenkilön yhteystiedot. Etätenttimisen edellytyksenä on se, että etätentti on samaan aikaan kuin vastaava laitoksen järjestämä tentti Kuopiossa (ks. lisäohjeistus tenttiin ilmoittautumisen yhteydestä).

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opintojaksoja on mahdollista tenttiä vain tiettyinä tenttipäivinä. Yleisiä tenttipäiviä, joissa voisi tenttiä mitä tahansa opintojaksoa, ei ole.

Jos et pääse osallistumaan opintojaksolle, jolle olet ilmoittautunut, poista ilmoittautumisesi mahdollisimman pian. Mikäli ilmoittautuminen on ehtinyt sulkeutua, pyydä ilmoittautumisen perumista amanuenssilta tai opintojakson vastuuopettajalta. Kirjaudu opintojakson Moodleen heti opintojakson alussa, mikäli opintojaksolla on Moodle-ympäristö käytössä.

Läsnäolovelvollisuus

Osallistumiseen ja läsnäolovelvoitteeseen vaikuttavat opintojaksoilla käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat. Ensimmäiselle luentokerralle on osallistuttava, jotta opintojaksoon liittyvät käytännön asiat tulevat selviksi (läsnäolot/poissaolot, suoritukset, tentit). Säännöllinen luennoille osallistuminen on suositeltavaa, jotta opinnot etenevät sujuvasti. Seminaari-, harjoitus- ja suurryhmäopetuksessa (ml. työpajat) on läsnäolovelvoite. Pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus on 80 %, mutta opintojaksolle määritellyt tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Poissaolon peruste ei ole esim. työasiat, luottamustoimet tai lomamatkat. Jos jollakin opintojaksolla on tästä poikkeava läsnäolovelvollisuus, se on kirjattu opetussuunnitelmaan. Opintojaksokuvauksista löytyvät kullakin opintojaksolla käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat (esim. luento (L), seminaari (S)).

Opetuksen muotoja

 • Etäopetus -termiä käytetään, kun opetus on lukujärjestykseen/ weboodiin ajoitettua opetusta, johon opiskelijan tulee osallistua tiettynä aikana verkon välityksellä.
 • Harjoitukset: harjoitellaan käytännössä luennoilla tai itseopiskeluna opittua asiaa. Harjoituksissa edellytetään säännöllistä läsnäoloa yleensä kampuksella.
 • Hybridiopetus on opetustapahtuma, jossa opiskelija voi valita osallistuuko opetukseen kampuksella vai etäopetuksena. Opetus on aikataulutettua ja tiloitettua lukujärjestykseen.
 • Luento: Ensimmäisellä luentokerralla esitellään opintojakson sisältö, arvosteluperusteet ja läsnä-olovaatimukset sekä sovitaan monia käytännön asioita. Säännöllinen luennoille osallistuminen on suositeltavaa.
 • Monimuoto-opetuksesta puhutaan, kun puhutaan koko opintojakson toteutuksesta. Opintojakson sisällä voi olla erilaisia toteutuksia kuten hybridiopetusta, kontaktiopetusta kampuksella jne…
 • Seminaari: osanottajat esittävät vuorollaan seminaarityönsä (esitelmä, tutkielma, referaatti tms.), osallistuvat töitä koskevaan keskusteluun ja toimivat opponentteina. Seminaareissa edellytetään säännöllistä läsnäoloa, usein vähintään 80 % kontaktiopetustunneista, eikä seminaareja voi useinkaan korvata muilla suoritustavoilla.
 • Suurryhmä: Vuorovaikutteista opetusta, jossa yhdistyvät luennointi, vuorovaikutus ja esim. ryhmissä tapahtuva työskentely. Suurryhmätyöskentely edellytetään aktiivista osallistumista työskentelyyn ja yleensä läsnäoloa kampuksella.
 •  Verkko-opetus on opetusta, joka tapahtuu verkkovälitteisesti ajasta ja paikasta riippumatta (ei aikatauluteta lukujärjestykseen).

Opintosuoritusten arviointi

Opintojaksokuvauksissa kuvataan arviointimenettely, ja tarkennettu arviointikäytäntö ja -kriteerit käydään läpi opintojakson ensimmäisellä kerralla. Opintosuorituksia arvioidaan useilla eri tavoilla. Opintosuoritukset arvioidaan kolmen viikon kuluessa tentistä tai opintojakson päättymisestä. Poikkeuksena ovat maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet, joiden tarkastusaika on opintojohtosäännön mukaisesti neljä viikkoa.

Opintosuoritukset tai sen osat on suoritettava ja palautettava asetetussa määräajassa. Viivästyneen palautuksen peruste ei ole työasiat, luottamustoimet tai lomamatkat. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella on linjattu, että opiskelija voi yhden kerran täydentää hylättyä/määräajassa palautettua opintosuoritusta tai sen osaa (esim. oppimistehtävä).

Tiedotuskanavat

Laitos viestii ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan Yammerin STJ/opiskelijat -ryhmässä. Laitoksen virallinen viestintä tapahtuu ryhmän kautta, joten ryhmän viestit kannattaa käydä tilaamassa heti opintojen alussa Yammerista. Kullakin pääaineella on myös oma Yammer-ryhmä, mihin on hyvä liittyä oman pääaineen osalta.

Nämä ovat:

STJ / Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opiskelijat

STJ terveystaloustieteen opiskelijat

STJ Sotehallinnon opiskelijat

Laitoksella on myös omat Facebook- (UEF Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos) ja Twitter-sivustot (UEF Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos @uef_stj), joita käytetään epäviralliseen ja vapaamuotoiseen viestintään sekä erilaisista alaan liittyvistä tapahtumista tiedottamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan Twitter-tili on nimeltään @tiha_uef.  Kannattaa seurata!

Lisäksi huomioitavaa on, että UEF käyttää viestinnässään vain yliopiston sähköpostiosoitetta.

Lisätietoja opiskelusta, ohjauksesta ja toimintakäytännöistä löytyy laitoksen opintoyhteisöstä (avautuu uuteen ikkunaan, vaatii kirjautumisen).

Ainejärjestö

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja terveystaloustieteen opiskelijoiden ainejärjestö on TERHO ry (avautuu uuteen ikkunaan). TERHO ry:n tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja opiskeluun liittyvissä asioissa, järjestää tapahtumia sekä liikunta-aktiviteetteja. TERHO ry löytyy myös Facebookista!

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma

Maisteritutkinto koostuu sosiaali- ja terveyshallintotieteen syventävistä opinnoista (100 op) ja vapaavalintaisista opinnoista (20 op). Sosiaali- ja terveyshallintotieteessä sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Koulutuksen sisältö keskittyy kolmeen kokonaisuuteen: vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut, integroiva johtaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkiminen ja kehittäminen. Näitä tarkastellaan sekä kotimaisesta, että kansainvälisestä näkökulmasta. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelijat voivat suunnata osaamistaan työelämän kiinnostuksensa mukaisesti.

Maisteritutkinnon tavoitteena on

 • omaksua sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskeinen tietosisältö ja tiedontuottamisen menetelmät sekä arvioida ja soveltaa näitä kriittisesti.
 • Vahvistaa tieteellistä lukutaitoa, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä saada valmiuksia tietopääoman uudistamiseen
 • saada valmiuksia työskennellä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä.
 • Maisteriopintojen tavoitteena on lisäksi antaa jatko-opintokelpoisuus pääaineessa

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen HOPS-ohjaajana toimii Nina Lunkka (nina.lunkka(@uef.fi) sekä opintonsa ennen 2019 aloittaneilla amanuenssi Heli Kemppainen (heli.kemppainen@uef.fi)

Tarkemmat tiedot tutkinnosta ja sen sisällöstä ovat WebOodissa (avautuu uuteen välilehteen) olevassa opinto-oppaassa. (Pepissä 1.12.2021 alkaen).

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelman (Master’s Degree Programme in Health and Human Services Informatics) opetuksessa korostuu tiedonhallinnan ja johtamisen näkökulma sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan arvioinnin, kehittämisen ja hyödyntämisen menetelmällisten valmiuksien vahvistaminen. Maisteriohjelman (120 op) sivuaineena opiskellaan tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, joilla varmistetaan tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn perusosaaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Tutkinto (120 op) sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan syventäviä opintoja 95 op ja pakollisena sivuaineena tietojenkäsittelytieteen tai tietojärjestelmätieteen perusopinnot 25 op, sekä näiden lisäksi mahdollisia täydentäviä opintoja maksimissaan 60 op. Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija on jatko-opintokelpoinen Welma-tohtoriohjelman Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan pääaineessa.

Maisteritutkinnon tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija

 • osaa analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeistä tietosisältöä ja tiedontuottamisen menetelmiä
 • analysoida ja edelleen kehittää tieteellisen tiedon haku-, luku- ja kirjoitustaitoa, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä omaa tiedonhallinnan ja sen tutkimuksen tietopääomaan
 • suunnitella ja johtaa oman alansa asiantuntija- ja kehittäjätehtävissä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä

Kansainvälisyys on olennainen osa opetusta ja siksi sitä pyritään edistämään sekä kotikansainvälistymisenä että opiskelija- ja opettajavaihtona. Kotikansainvälistyminen opetuksessa tarkoittaa muun muassa ulkomaalaisten opettajien antamaa opetusta, kansainvälisten opiskelijoiden kanssa yhdessä opiskelua, vieraskielisen oppimateriaalin hyödyntämistä sekä kansainvälisten tutkijaryhmien toimintaan osallistumista ja opinnäytetöiden esittelyä.

Opintojen aikana opiskelijoilta kerätään palautetta sekä toiminnan ja opetuksen kehittämiseksi, että laadun arvioimiseksi. Opetuksessa kehitetään ja sovelletaan kriittisesti uusia opetus- ja oppimismenetelmiä kulloinkin käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa kohderyhmän tarpeet huomioiden. Kehittämistyön taustalla on pyrkimys konstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, jossa oppiminen lähtee joustavasti opiskelijan tarpeista. Tavoitteena on opiskelijalähtöisten oppimisprosessien ohjaaminen ja tukeminen, jossa otetaan huomioon työn ohella opiskelevien opiskelijoiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan HOPS-ohjaajana ja tutoropettajana toimii yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen, ulla-mari.kinnunen@uef.fi, puh 040 355 3953, sekä opintonsa ennen 2019 aloittaneilla amanuenssi Heli Kemppainen (heli.kemppainen@uef.fi)

Tarkemmat tiedot tutkinnosta ja sen sisällöstä ovat WebOodissa (avautuu uuteen välilehteen) olevassa opinto-oppaassa (Pepissä 1.12.2021 alkaen).

Terveystaloustiede

Terveystaloustieteen maisteriohjelma

Terveystaloustieteen (Health economics) maisteriohjelman opetuksessa painottuvat terveydenhuoltojärjestelmän taloudellinen organisointi, tehokkuus hyvinvoinnin tuottamisessa sekä terveyden, terveyspalvelujen käytön ja terveydenhuollon kustannusrasituksen jakauma. Terveystaloustieteen opiskelija perehtyy talousteorian soveltamiseen terveyteen ja terveydenhuoltoon, terveydenhuoltojärjestelmien toimintaan taloudellisina organisaatioina, taloudellisen arvioinnin menetelmiin ja terveystaloustieteelliseen tutkimukseen.

Terveystaloustieteen maisteriohjelman opiskelijat suorittavat terveystieteiden maisterin tutkinnon. Maisteritutkinto koostuu terveystaloustieteen syventävistä opinnoista (90 op), muista maisterin tutkintoon sisältyvistä opinnoista 7 op ja vapaavalintaisista opinnoista (23 op).  Maisterin tutkinnon suorittaminen päätoimisena opiskelijana kestää noin 2 vuotta. Opiskelija suorittaa opintonsa aloitusvuoden mukaisella tutkintorakenteella.

Maisteritutkinnon tavoitteena on

 • omaksua oman pääaineen keskeinen tietosisältö ja tiedontuottamisen menetelmät sekä arvioida ja soveltaa näitä kriittisesti
 • vahventaa tieteellistä lukutaitoa, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä saada valmiuksia tietopääoman uudistamiseen
 • saada valmiuksia työskennellä alan asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä
 • maisteriopintojen tavoitteena on lisäksi antaa jatko-opintokelpoisuus pääaineessa

Opinnot koostuvat suurimmaksi osaksi oman pääaineen opinnoista. Sivuaineilla tai muilla vapaasti valittavilla opintojaksoilla opiskelija voi täydentää ja suunnata osaamistaan haluamallaan tavalla. Vapaasti valittavia opintoja ja sivuainevaihtoehtoja on runsaasti tarjolla, ja niistä keskustellaan oman opettajatutorin kanssa HOPS-ohjauksessa.

Kansainvälisyys on olennainen osa opetusta ja siksi sitä pyritään edistämään sekä kotikansainvälistymisenä että opiskelija- ja opettajavaihtona. Kotikansainvälistyminen opetuksessa tarkoittaa muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden kanssa yhdessä opiskelua ja vieraskielisen oppimateriaalin hyödyntämistä. Myös laitokselle tulevien vaihto-opiskelijoiden tutorina toimiminen on yksi tapa kansainvälistyä jo kotikampuksella. Opiskelijavaihtoon lähteminen kannattaa suunnitella jo opintojen alussa, jotta ne on mahdollista sisällyttää opintosuunnitelmaan.

Terveystaloustieteen oppiainetuutorina ja HOPS-ohjaajana toimii Mervi Rantsi, mervi.rantsi@uef.fi,  puh. +358469202963

Tarkemmat tiedot tutkinnosta ja sen sisällöstä ovat WebOodissa (avautuu uuteen välilehteen) olevassa opinto-oppaassa. (Pepissä 1.12.2021 alkaen).