31483 LL Opas 2021 Lääketieteen tutkintorakenne 2022-2023 – Copy of #14942 – Copy of #25024

Lääketieteen tutkintorakenne 2022-2023

Tutkintorakenne kokonaisuudessaan:
• Prekliininen vaihe; 110 op
• Kliininen vaihe; 194 op
• Amanuenssuurit 24 op
o Alaan sidottuja amanuenssuureja yht. 12 op
o Vapaavalintaisen alan amanuensuureja yht. 12 op
• Syventävien opintojen opinnäyte 20 op (tai 25 op)
o Kypsyysnäyte (0 op)
• Opinnäytetyöseminaarit 2 op
o Opinnäytetyöseminaari 1, LL, 1 op (TL00CO60)
o Opinnäytetyöseminaari 2, LL, 1 op (TL00CO61)
• Valinnaisia opintoja 5 - 10 op

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto, yhteensä 360 opintopistettä
Huom! Lääketieteen koulutusohjelman kieli- ja opinnäyteopinnot eivät sisälly ns. kynnysopintoihin.

Valinnaisten opintojen rakenne:
Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy 5-10 op valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi kiinnostuksensa mukaan valita vapaasti yliopiston opintojaksotarjonnasta. Rajoituksena on ainoastaan se, että valinnaiset opinnot on suoritettu sen jälkeen, kun opiskelija on saanut opinto-oikeuden lääketieteeseen ja, että suoritettavat opintojaksot ovat yliopistotasoisia. Poikkeustapauksissa, opiskelijalle voidaan hyväksilukea ennen lääketieteen opinto-oikeutta suoritettuja opintoja. Tällainen on esimerkiksi varusmiespalvelun aika suoritettu Puolustusvoimien järjestämä johtamiskoulutus, josta voidaan hyväksilukea 5 op valinnaisiin opintoihin. Urheiluakatemiaan kuuluvien opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää valinnaisiin opintoihin 5 op urheiluakatemiaopintoja.

Valinnaiset opinnot ovat näkyvissä opiskelijoiden Hops-rakenteessa Pepissä sekä opetussuunnitelman ohjeessa ”Valinnaiset opintojaksot lukuvuonna 2022-2023”

LT1: pakolliset opintojaksot (syksyllä 2022 opintonsa aloittaville)
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI) 1 op
TL00CG64 Prekliinisten opintojen ohjaus1 0 op
4421612 Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta (SORATO) 6 op
TL00CD02 Genomin toiminta (GETO) 5 op
4421603 Johdanto ihmisen biologiaan (JIBI) 1,5 op
TL00CD03 Kehitysbiologia ja lisääntyminen (KEHLI) 4 op
4421605 Tuki- ja liikuntaelimistö (TULE) 6 op
4421606 Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino (VERHE) 9 op
4421607 Ruoansulatus ja metabolia (RUMBA) 8 op
4421401 Johdatus lääketieteeseen (JOL) 2 op
4427107 Lääketieteellinen tieto ja viestintä (LTV) 3 op
4421502 Fysiikkaa lääketiedettä opiskeleville (FYL) 2,5 op
5426101A Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (JOSPA) 3 op
KK00CI31 Academic and Professional English 1 for Medicine* 2 op
KK00CI32 Ruotsia lääketieteen opiskelijoille, kirjallinen taito*, 1,5 op
KK00CI33 Ruotsia lääketieteen opiskelijoille, suullinen taito*, 1,5 op
Yhteensä 56

LT2: pakolliset opintojaksot (opinnot lukuvuonna 2023-2024)
4422608 Hermosto (HERMO) 8
4422611 Elimistön puolustusjärjestelmät (REPULSE) 4 op
4422610 Lääketieteen dissektiot (LADIS) 6 op
TL00CF67 Endokrinologia 2 op
4422404 Vuorovaikutus potilas–lääkärisuhteessa (VPL) 2 op
4422410 Epidemiologia ja biostatistiikka (EBIS) 4 op
4422409 Kansanterveystiede (KTT) 3 op
TL00BX96 Kliininen mikrobiologia (KM) 6 op
4422504 Tautiopin perusteet (TAOP) 6 op
4422407 Ympäristöterveydenhuollon perusteet (YTH) 1,5 op
4218801 Perusfarmakologia (PEFA) 3 op
4218802 Systemaattinen farmakologia1 (SYFA1) 4 op
4218804 Systemaattinen farmakologia 2 lääketieteen ja
hammaslääketieteen opiskelijoille (SYLFA2) 4,5 op
TL00CG64 Prekliinisten opintojen ohjaus1 0 op
Yhteensä 54 op

LT3 Kaikille yhteinen opetus (opinnot lukuvuonna 2024-2025)
4423602 Potilas-lääkärisuhde (PLS) 2 op
4423001 Potilaan tutkiminen 2 (POTT) 6 op
4424000 Anestesiologia ja tehohoito (ANE) 4 op
4423501 Tautioppi (TAO) 7 op
4423101 Sisätautioppi; kardiologia (KARD) 5 op
4423201 Sisätautioppi; gastroenterologia, nefrologia
ja reumatologia (GNR) 5 op
4423301 Sisätautioppi; endokrinologia ja hematologia (EnHe) 5 op
4423451 Sisätautioppi; ryhmäopetukset, seminaarit, potilaiden
tutkiminen ja päivystys (S) 5,5 op
4424150 Keuhkosairaudet (KS) 4 op
4424200 Kliininen kemia (KK) 3 op
4423550 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI) 3 op
4424301 Kliininen radiologia (RAD) 4 op
4424302 Säteily ja sen turvallinen käyttö (SÄT) 1,5 op
TL00CG65 Kliinisten opintojen ohjaus* 0 op
Yhteensä 55

LT4 Kaikille yhteinen opetus (opinnot lukuvuonna 2025-2026)
TL00CD37 Fysiatria (FYS) 3,5
4424101 Geriatria (GER) 2,5
4424400 Infektiosairaudet (INFEK) 5
4424050 Johdatus yleislääketieteeseen I (YLE I) 3
4426201 Kirurgia; seminaarit (KIR SEM) 3,5
4426203 Kirurgia (KIR) 15
4424650 Neurokirurgia (NKI) 2
TL00CE75 Neurologia (NEU) 6,5
4424252 Psykiatria ja nuorisopsykiatria (PSYK) 10,5
4214999 Reseptioppi (RES) 1
4424350 Terveyskeskusopetus I (TKOP I) 3
TL00BZ77 Oikeuslääketiede 3 (OLT) (2,0)
TL00BX93 Palliatiivinen lääketiede4 (2)
TL00CG65 Kliinisten opintojen ohjaus 0
Yhteensä 55,5

LT5 Kaikille yhteinen opetus (opinnot lukuvuonna 2026-2027)
4425001 Johdatus yleislääketieteeseen II (YLE II) 3 op
TL00BZ73 Kliininen ravitsemustiede (KLRAV) 2,5 op
4424550 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (KNK) 8 op
4424600 Lastenpsykiatria (LPSY) 3 op
TL00BX75 Lastentaudit ja lastenneurologia (LAST) 14 op
4424500 Naistentaudit ja synnytysoppi (NAIS) 13 op
4424750 Silmätaudit (SIL) 6 op
4425300 Terveyskeskusopetus II (TKOPII) 1,5 op
4425350 Terveyskeskusopetus III (TKOPIII) 1,5 op
4425400 Työlääketiede ja työterveyshuolto (TL) 3 op
KK00BN79 Academic and Medical English* 2 op
5426104 Moniammatillinen SOTE-johtaminen (MOJO) 2 op
TL00BX93 Palliatiivinen lääketiede 2 op
TL00BZ78 Oikeuslääketiede (OLT) (2,0 op )
TL00CG65 Kliinisten opintojen ohjaus 0 op
Yhteensä 61,5

LT6 Kaikille yhteinen opetus (opinnot lukuvuonna 2027-2028)
4426001 Hätätilanteiden tunnistaminen ja hoito (HÄTÄ) 2 op
4426100 Iho- ja sukupuolitaudit (IHO) 5 op
4218215 Kliininen farmakologia (KFLA) 1,5 op
TL00BZ79 Oikeuslääketiede (OLT) 2 op
4425250 Oikeuspsykiatria (OPSY) 1,5 op
TL00CK75 Sisätautiopin täydentävä opetus (SIST)5 4 op
4426500 Syöpätaudit (ST) 3 op
TL00BX74 Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuminen 1,5 op
TL00CG65 Kliinisten opintojen ohjaus 0 op
Seminaarit 1,5
• TL00CO22 Kansanterveystieteen seminaari LT6 6 0 op
• TL00CG21-34 Tapauslähtöiset seminaarit 1,5 op
Yhteensä 22