14727 LL opas 2021 Opinnäytetyön ohjaus ja vastuut

Opinnäytetyön ohjaus ja vastuut

Opinnäytetyölle esitetään pääsääntöisesti kaksi ohjaajaa, joita oppiaineen vastuuhenkilö puoltaa. Työllä voi myös erityistapauksissa olla yksi tai kolme ohjaajaa. Vähintään yksi ohjaajista on oltava yliopiston henkilökuntaa. Tällä varmistetaan mm., että opinnäytteen sähköinen tarkastusprosessi etenee ja, että opinnäyte vastaa UEF:n ohjeita (voi olla tarvittaessa ns. tekninen ohjaaja). Lääketieteen ja hammaslääketieteen ohjaajien nimeämisen hyväksyy oppiaineen vastuuhenkilö.

Ohjaajina ja tarkastajina toimivat ensisijaisesti professorit, dosentit, kliiniset opettajat, lehtorit ja muut yliopiston opettajat ja tutkijat. Muiden, esimerkiksi yliopiston ulkopuolisten ohjaajien ja tarkastajien sopivuus tehtävään tulee ensin hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä.

Opiskelija sopii ohjaajiensa kanssa työn ohjausprosessista. Opiskelija ja ohjaajat täyttävät yhdessä ohjaussopimuslomakkeen, jossa on määritelty tarkemmin sekä opiskelijan että ohjaajan vastuut ja velvollisuudet opinnäyteprosessin aikana.

Opinnäytetyön ohjaajia voidaan vaihtaa oppiaineen kanssa neuvotellen, esimerkiksi tilanteissa:

  • kun ohjaaja ei ole enää käytettävissä (siirtynyt muihin tehtäviin, eläkkeelle ym.)
  • kun opinnäytetyö ei etene
  • ristiriitatilanteissa

Opinnäytetyön tehtävänä on osoittaa opiskelijan kypsyyttä itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn sekä -osaamiseen. Vastuu opinnäytetyön tekemisestä ja tuloksista on opiskelijalla. Ohjaajat tukevat opiskelijaa opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamisessa ja varmistavat, että opinnäyte vastaa tiedekunnan ohjeita. Opiskelija saa ohjausta opinnäytetyöhön liittyvissä erityiskysymyksissä ohjaajan kanssa sovituissa tapaamisissa.

Opinnäytteen ohjaukseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät Moodlesta;

  • Opinnäytetyö -Hammaslääketiede (HLL -opiskelijat)
  • SyväriMoodle (LL -opiskelijat).