Tarkenna hakuasi

13872 Sivuaine: Hyvinvointioikeuden perusopinnot 25 op

Hyvinvointioikeus (25 op)

Hyvinvointioikeuden perusopintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kattava yleiskuva hyvinvointioikeudelliseen sääntelyyn, joka kytkeytyy taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Hyvinvointioikeudellisen tarkastelun keskiössä ovat usein yksilön oikeudet, mutta myös toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmä sekä viranomaiset ja muut toimijat. Hyvinvointioikeuden perusopinnot soveltuvat erityisesti niille, jotka jo työskentelevät julkishallinnossa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla kuntien palveluksessa.

Hyvinvointioikeuden perusopinnot 25 op (5315101)

Hyvinvointioikeuden opinnot aloitetaan kaikille pakollisella 5315104 Johdatus hyvinvointioikeuteen -opintojaksolla. Lisäksi perusopinnot (25 op) suositellaan koostettavaksi seuraavista opintojaksoista:

5311354 Sosiaalihuolto-oikeus 5 op
5311318 Terveydenhuolto-oikeus 5 op
5311638 Lapsen oikeudet 5 op
5311612 Työoikeus 5 op

Opiskelija voi myös valita muita hyvinvointioikeuden aineopintojaksoja perusopintoihin. Sama opintojakso ei kuitenkaan voi kuulua sekä perus- että aineopintoihin.

Hyvinvointioikeuden aineopinnot 35 op (5315102)

Hyvinvointioikeuden aineopintokokonaisuus (60 op) muodostuu Johdatus hyvinvointioikeuteen (5 op) -opintojaksosta, kandidaatin tutkielmasta (10 op), oikeudellisen tiedon hankinnasta (0 op), kypsyysnäytteestä (0 op) sekä muista vapaasti valittavista hyvinvointioikeuden opintojaksoista siten, että aineopintojen minimilaajuus (60 op) täyttyy. Kypsyysnäyte (5311008) on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa. Aineopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteen opintoja. Osana aineopintoja voi suorittaa myös yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalityön oppiaineen järjestämän 5513502 Hallintoasiain käsittely ja oikeussuoja sosiaalihuollossa -opintojakson.

Pakolliset aineopintojaksot (ei voi sisällyttää perusopintoihin)

5315199 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, hyvinvointioikeus 10 op

5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op

5311008 Kypsyysnäyte 0 op

Hyvinvointioikeuden vapaavalintaiset aineopintojaksot (voi sisällyttää myös perusopintoihin):

5311354 Sosiaalihuolto-oikeus 5 op

5311355 Toimeentuloturvaoikeus 5 op

5311318 Terveydenhuolto-oikeus 5 op

5311356 Lapsioikeuden syventävä jakso 5 op

5311357 Lastensuojeluoikeus 5 op

5311358 Vammaisoikeus 5 op

5311359 Päihde- ja mielenterveyshuolto-oikeus 5 op

5311638 Lapsen oikeudet 5 op

5311316 Koulutusoikeus 5 op

5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op

5311612 Työoikeus 5 op

5311657 Työoikeuden jatkokurssi 5 op

5311665 International Labour Law 5 op

5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelliset kysymykset 5 op

5311033 Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op

5311420 Hyvä valvonta 5 op

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

5311306 Kuntaoikeus 5 op

5311307 Virkamiesoikeus

5311407 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op

5311322 Monitieteinen hyvinvointioikeuden ja sosiaalityön klinikka (vain aineopintoihin) 5 op

5513502 Hallintoasiain käsittely ja oikeussuoja sosiaalihuollossa (vain aineopintoihin) 5 op

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus.

Huom! Opintokokonaisuus ei voi olla hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine. Opintokokonaisuus oli aikaisemmin nimeltään Sosiaalioikeuden perusopinnot.

Lisätietoa

Lisätietoa opinnoista löydät oikeustieteiden sivuaineoppaasta WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Oikeustieteiden laitos, Joensuun kampus