16491 FA opas Opetusapteekkiharjoittelun suorittaminen ulkomailla

Opetusapteekkiharjoittelun suorittaminen ulkomailla

Ohjatun harjoittelun suorittaminen toisessa EU/ETA-jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa

Opetusapteekkiharjoittelu, osa 2:n voi suorittaa myös ulkomailla avohuollon apteekissa tai sairaala-apteekissa.

Ohjattua harjoittelua voi suorittaa ulkomailla, kun opetusapteekkiharjoittelulle farmaseutin ja proviisorin opetussuunnitelmassa asetetut edellytykset täyttyvät. Harjoittelun voi suorittaa joko kansainvälisessä vaihdossa yhteistyökorkeakoulujen kautta tai itse hankitussa organisaatiossa.

Tällä hetkellä Farmasian laitoksella on voimassa olevat sopimukset opetusapteekkiharjoitteluvaihdosta Ghanaan (Kwame Nkrumah University of Science and Technology) ja Australiaan (Australian National University Pharmacy, Canberra).

Opiskelija voi hankkia harjoittelupaikan myös itse varmistuttuaan siitä, että ko. harjoittelupaikka on sellainen, jossa harjoittelulle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja että harjoittelun ohjaajilla on riittävä pätevyys. Opiskelijan tulee olla yhteydessä farmasian laitoksen harjoitteluvastuuhenkilöön, joka päättää harjoittelupaikan hyväksymisestä. Farmasian laitos tekee harjoittelusopimuksen suoraan harjoitteluorganisaation kanssa.

Harjoittelun valvojan tehtävät ulkomailla suoritettavan harjoittelun aikana

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) 44 artiklan b kohdan mukaisesti myös ulkomailla suoritetussa harjoittelussa harjoittelun ohjaajan tulee olla farmasian ammattipätevyyden saanut henkilö. Farmaseutin ja proviisorin tutkintoon sisältyvässä harjoittelussa harjoittelun valvojan tulee olla proviisorin tutkinnon suorittanut henkilö.

Ulkomailla toteutettavan opetusapteekkiharjoittelun valvojan vastuulla on:

  • perehdyttää harjoitteluapteekin/sairaala-apteekin toimintaan ja farmaseuttisiin tehtäviin
  • auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnassa
  • tukea ja ohjata harjoitteluun kuuluvien tehtävien suorittamisessa
  • arvioida ja antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä HOPS:n tavoitteiden mukaisesti
  • antaa suullista ja/tai kirjallista palautetta opiskelijan osaamisesta harjoittelun päättyessä
  • allekirjoittaa harjoittelutodistus harjoittelun päättyessä
  • olla tarvittaessa yhteydessä farmasian laitoksen harjoitteluvastuuhenkilöön.