9719 FA opas Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautuminen

Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautuminen farmasian laitoksella

Opiskelijan tulee ilmoittautua opintojaksoille Pepissä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu Peppi-järjestelmän (https://peppi.uef.fi) kautta.

Farmasian laitoksen opintojaksoista järjestetään erillisen lopputentin lisäksi kaksi uusintatenttiä laitoksen yleisinä tenttipäivinä. Joistakin opintojaksoissa saatetaan järjestää erillinen uusintatentti, jolloin opintojaksoa voi tenttiä sen jälkeen yhdessä laitoksen yleisessä tenttipäivässä. Joissakin opintojaksoissa saattaa olla alkutentti ja/tai välitenttejä. Lisäksi farmasian laitos järjestää vuosittain kesäkuussa yhden ylimääräisen tenttipäivän (”kesätentti”), jolloin voi tenttiä kaikkia laitoksen lukuvuoden aikana järjestämiä opintojaksoja. Mikäli opiskelija ei läpäise opintojakson tenttiä näillä tenttikerroilla, hän voi tenttiä opintojaksoa sitten, kun se seuraavan kerran järjestetään. Ylimääräisiä tenttitilaisuuksia ei järjestetä.

Tentteihin ilmoittautuminen tulee tehdä kunkin tentin ilmoittautumisaikana Pepissä. Ilmoittautumisajat voivat vaihdella opintojaksoittain. Farmasian laitoksen yleisissä tenteissä opiskelijat saavat ilmoittautua tenttimään kerrallaan korkeintaan kahta opintojaksoa. Yleisiin tentteihin täytyy ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Yleisiin tentteihin ei oteta vastaan jälki-ilmoittautumisia.

Farmasian opiskelijat eivät saa suorittaa tenttejä muualla kuin Kuopion kampuksella. Mikäli opintojaksolla käytetään sähköistä tenttiä (s-tentti, Exam, Moodle), käytännöistä kerrotaan opintojaksolla tai opintojaksokuvauksessa. Lisätietoja farmasian tenttikäytännöistä on erillisessä tenttiohjeessa Farmasian opintoyhteisössä.