8847 Hoitotiede: Koulutusalakohtaiset tavoitteet

Koulutusalakohtaiset tavoitteet

Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot

Hoitotyön johtamisen opintojen tavoitteena on kouluttaa hoitotyön strategiseen ja lähijohtamiseen terveystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet:

 • kehittää ennakoiden asiakaslähtöistä hoitotyötä ja palvelujärjestelmää vastaamaan väestön terveystarpeita
 • toteuttaa ja edistää näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyön, hoitohenkilöstön osaamisen, työyhteisön ja oman johtajuuden kehittämisessä
 • arvioida ja edistää johtamista ja työyhteisön vetovoimaisuutta soveltaen monipuolisia toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden arvioinnin ja kehittämisen menetelmiä
 • vaikuttaa asiantuntijana hoitotyötä ja sosiaali- ja terveysalan johtamista ja tieteenalaa koskevaan kansalliseen ja kansianväliseen keskusteluun ja kehittämiseen

Preventiivisen hoitotieteen suuntaavat opinnot

Preventiivisen hoitotieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa terveyden edistämiseen terveystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet:

 • toimia terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä monialaisissa työryhmissä hyvinvointialueilla, kolmannella sektorilla ja muilla terveyden edistämisen toimintakentillä
 • kehittää asiantuntijuuttaan terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista kansalliset ja kansainväliset näkökohdat huomioiden
 • suunnitella, toteuttaa ja tutkia terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn toimintamalleja monialaisessa ja tieteiden välisessä yhteistyössä
 • osallistua hoitotieteen asiantuntijana terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja näyttöön perustuvan terveyden edistämisen kehittämiseen

Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntaavat opinnot

Terveystieteiden opettajankoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa terveysalalle terveystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet:

 • käyttää tieteelliseen tietoon ja näyttöön perustuvaa ajattelu- ja toimintatapaa opetuksessa sekä muissa kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä
 • soveltaa aktivoivia ja osallistavia opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmiä erilaisissa oppimisympäristöissä oppijoiden erilaisuus ja kulttuuritausta huomioiden
 • arvioida ja soveltaa tutkivaa ja kehittävää työotetta opettajan työssä ja muissa asiantuntijatehtävissä
 • osallistua terveysalan koulutusta ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja oman alansa kehittämiseen