Search Results: laki

Saavutettavuusseloste [Page Search Tag]

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut varmistamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin ja sitä toteuttavan lain mukaisesti. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki velvoittaa kaikkia julkisia toimijoita toteuttamaan verkkopalvelut ns. WCAG-kriteeristön… Continue Reading Saavutettavuusseloste

Opinnäytteet [Student Book Search Tag]

…julkisuuslain perusteella lähtökohtaisesti julkisia (Suomen perustuslaki 731/1999 12,2 §; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 1 §). Opetusministeriön ohjeen mukaan yliopistojen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa… Continue Reading Opinnäytteet

SORA [Student Book Search Tag]

…yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti SORA-säännökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. SORA-säännökset ovat lainsäädäntökokonaisuus, johon kuuluvat seuraavat lait: laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), ammattikorkeakoululakiContinue Reading SORA

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opetusta antavia erillisiä laitoksia. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pi-ka&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pi-ka&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/akup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pi-ka&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/akup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pi-ka&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.uef.fi/fi/web/laake/ohjeet-ja-maaraykset UEF // Opinto-opas 2018-2019 40 Rehtori, tiedekunta ja erillis- ja palvelulaitos voivat antaa tätä tutkintosääntöä tarkentavia määräyksiä. Tämä tutkintosääntö… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019