Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyjä, joilla opiskelijan aiempi osaaminen voidaan arvioida ja hyväksyä osana opintoja. Osaaminen voi olla syntynyt aiempien opintojen yhteydessä tai muissa yhteyksissä, esimerkiksi työssä tai harrastuksissa.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi hyväksytty opiskelija voi hakea kirjallisesti osaamisensa tunnistamista ja tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa opetussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita sisällöltään ja tasoltaan.

Hyväksilukemisen hakeminen

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan siitä yksiköstä, joka vastaa kyseisestä opetuksesta. Tiedekunnilla, laitoksilla ja osastoilla on tarkentavia linjauksia siitä, mitä ja miten osaamisen tunnustamista toteutetaan. Opintojen hyväksilukemisesta kannattaa käydä etukäteen keskustelemassa HOPS-ohjaajan, amanuenssin tai kurssin opettajan kanssa.

Opintojen hyväksilukua haetaan sähköisillä hakulomakkeilla 1.8.2017 lukien, jotka löytyvät asiointipalvelusta (asiointi.uef.fi) johon tulee kirjautua yliopiston tunnuksilla. Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit käyttää paperilomaketta. Nämä löytyvät asianomaisten yksiköiden omilta sivuilta (ks. seuraava kappale ’Ohjeet’).

Opiskelija saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen. Suostumuksellaan opiskelija voi saada päätöksen myös sähköisenä. Päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen muutosta muutoksenhakumenettelyllä.​

Ohjeet

Tiedekuntatasoiset ohjeet:

Oppiainekohtaiset ohjeet löydät Opintoyhteisöistä ja erillislaitoksien ohjeet linkeistä:

Keskeiset AH​​OT-kä​sitteet

  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa eri menettelyjä, joilla opiskelijan osaaminen voidaan arvioida ja hyväksyä osana hänen opintojaan.
  • Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan osaamisen arviointia eri muodoissaan.
  • Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan menettelyjä, jolla aiemmin hankitun osaamisen perusteella opiskelijalle kirjataan opintosuoritus, hyväksiluku tai niiden osa.
  • Hyväksilukemisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin suoritettujen opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Hyväksilukeminen perustuu opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin.
  • Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväksymistä tutkintoon sellaisenaan.

Opintojen korvaamisessa opiskelijan suoritusrekisteriin kirjataan korvattava opintojakso, -kokonaisuus tai sen osa. Korvaaminen tapahtuu korvattavaa opintojaksoa tai -kokonaisuutta sisällöltään ja tasoltaan vastaavan opintosuorituksen tai muun osaamisen perusteella.

AHOT-näyttöjen avulla opiskelija voi todentaa osaamisensa siten, että se voidaan arvioida. AHOT-näyttöä (esim. portfolio, haastattelu, testaus) käytetään, kun hyväksilukeminen korvaamismenettelyllä suoraan ei ole mahdollista tai osaamisen tunnustaminen muutoin edellyttää opiskelijan osaamisen erillistä arviointia, osaamisen näyttöä.

Ks. ​Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) yleiset periaatteet​ (akateemisen rehtorin päätös 22.6.2016, pdf)

Ks. myös tutkintosääntö 38 §