Tutkielmat ja kypsyysnäytteet

Opinnäytetyö on tutkintoon liittyvä laajempi tieteellinen tutkimus, johon liittyy kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte laaditaan tutkielman jälkeen samasta aiheesta. Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys opinnäytetyön alaan sekä osoittaa äidinkielen taitoa.

Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte

19.8.2004 annettu valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista määrää, että opiskelijan on kirjoitettava alempaan korkeakoulututkintoon kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kun opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi.

Tällöin kandidaatintutkielman tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteenä:

  1. Opinnäytetyön ohjaaja hyväksyy kandidaatintutkielman suomenkielisen tiivistelmän suomenkielisenä kypsyysnäytteenä silloin, kun opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi, kirjoittaa kandidaatintutkielmansa suomeksi, ruotsiksi tai vieraalla kielellä.
  2. Opinnäytetyön ohjaaja tarkastaa sekä tiivistelmän kieliasun että asiasisällön. Opiskelijalla on mahdollisuus korjata tiivistelmää palautteen mukaan ennen kuin hän jättää kandidaatintutkielman plagiaatintunnistustarkastukseen ja ohjaajalle lopulliseen arviointiin.

Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, tutustu tiedekunnan kypsyysnäyteohjeeseen (ks. sisältö alla).

Mikäli opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen kandidaatin tutkintoa varten (ks. tiedekunnan ohjeet alla), opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.

Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte

Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi.

Englanninkielisissä maisteriohjelmissa kypsyysnäyte toteutetaan opetussuunnitelmassa vahvistetulla tavalla.

Mikäli opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen maisterin tutkintoa varten (ks. tiedekunnan ohje alla), opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.

Kts. Opinnäytetyön tarkastus