Opinnäytetyöt ja kypsyysnäytteet

Opinnäytetyö on tutkintoon liittyvä laajempi tieteellinen tutkimus, johon liitty kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte laaditaan tutkielman jälkeen samasta aiheesta. Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys opinnäytetyön alaan sekä osoittaa äidinkielen taitoa.

Kandidaatin tutkielma

Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva
kandidaatintutkielma. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti.

Kandidaatintutkielman kieli on suomi. Kuitenkin, opiskelija voi erityisestä syystä kirjoittaa kandidaatintutkielman englanniksi kyseisen oppiaineen vastuuhenkilön kirjallisella luvalla.

Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte

19.8.2004 annettu valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista määrää, että opiskelijan on kirjoitettava alempaan korkeakoulututkintoon kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kun opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi.

Tällöin kandidaatintutkielman tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteenä:

  1. Opinnäytetyön ohjaaja hyväksyy kandidaatintutkielman suomenkielisen tiivistelmän suomenkielisenä kypsyysnäytteenä silloin, kun opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi, kirjoittaa kandidaatintutkielmansa suomeksi, ruotsiksi tai vieraalla kielellä.
  2. Opinnäytetyön ohjaaja tarkastaa sekä tiivistelmän kieliasun että asiasisällön. Opiskelijalla on mahdollisuus korjata tiivistelmää palautteen mukaan ennen kuin hän jättää kandidaatintutkielman plagiaatintunnistustarkastukseen ja ohjaajalle lopulliseen arviointiin.

Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, tutustu tiedekunnan kypsyysnäyteohjeeseen (ks. sisältö alla).

Mikäli opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen kandidaatin tutkintoa varten (ks. tiedekunnan ohjeet alla), opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.

Syventävien opintojen opinnäytetyö (Pro gradu -tutkielma)

Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti. Pro gradu -tutkielma kirjoitetaan opetussuunnitelman mukaisella kielellä. Kuitenkin, suomenkieliseen koulutukseen osallistunut voi erityisestä syystä kirjoittaa pro gradu -tutkielman englanniksi kyseisen oppiaineen vastuuhenkilön kirjallisella luvalla.

Pro gradu -tutkielman valmistuessa sille täytyy tehdä alkuperäisyyden tarkastus. Tällä hetkellä käytössä on Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä.

Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte

Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi.

Englanninkielisissä maisteriohjelmissa kypsyysnäyte toteutetaan opetussuunnitelmassa vahvistetulla tavalla.

Mikäli opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen maisterin tutkintoa varten (ks. tiedekunnan ohje alla), opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.

Kts. Opinnäytetyön tarkastus

Tiedekuntien ohjeet opinnäytetöihin liittyen

Tarkista myös, onko opintoyhteisöllä tarkentavia ohjeita.