Hakutulokset: kieliopinnot

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta….

Koulusivistyskieli vaikuttaa opintoihin [sivu]

…oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Tarkista kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemuksen jättö omasta opintoyhteisöstä. Koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli ja tutkintoon kuuluvat kieliopinnot kirjataan tutkintotodistukseen….

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…2 opintopis- tettä. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneilta vaadittavat kieliopinnot Suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä ja muulla kuin suomen tai ruot- sin kielellä koulusivistyksensä saaneelta opiskelijalta vaadittavista…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…pääaineen vaihto) JOO-opinto-oikeudet Opintokoordinaattori Erityisjärjestelyt Opiskelijoiden päihdeyhdyshenkilö Opintopalveluiden päällikkö Opiskelijoita koskevien päätösten valmistelu: opinto-oikeuden lisäaikojen myöntämi- nen, opiskelijoiden kurinpito, opiskelijalta vaadittavat kieliopinnot, kieliopinnoista va- pauttaminen, kieliharjoitteluista vapauttaminen, opinto-oikeuden muutoshakemukset kandidaatin…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…ei vaadita pakollisia kieliopintoja, elleivät ne kuulu maisteriohjelman opetussuunnitelmaan. Kieliopinnot on mahdollista suorittaa kielikeskuksen järjestämillä opintojaksoilla tai AHOTnäyttökokeilla, mikäli opiskelijalla jo entuudestaan on tutkintovaatimusten edel- lyttämä kieli- ja viestintäosaaminen. Kielikeskus…

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

Opiskeluhyvinvointi, turvallisuus, saavutettavuus ja tasa-arvoisuus Opiskeluhyvinvointityöllä edistetään opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö. Lue…