Hakutulokset: opettajan-kelpoisuus

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta….

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tai matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman mukaisesti tai matemaatikoksi suorittamalla nämä tutkinnot matemaatikon koulutusohjelman mukai- sesti. Matematiikan aineenopettajan ja matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kou- lutusohjelmissa tutkintoihin sisältyy pedagogisten opintojen kokonaisuus…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan 1. opinto-oikeus luokanopettajan-, käsityönopettajan-, kotitalousopettajan-, erityisopettajan– tai opinto- ohjaajan koulutuksessa tai 69 2. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot, sekä…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…2018-2019 12 erillisiä kelpoisuusopintoja, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO), erityisopettajan opinnot (ERO) ja opinto-ohjaajan opinnot. Lisäksi osasto järjestää aikuisopettajan pedagogisia opintoja niille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, joiden pääaine antaa mahdollisuuden opettaa…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…kampuksella opettajan pedagogiset opinnot 60 op (A 794/2004). Opinnot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset opinnot, ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa. Hakukelpoisuus Opintoihin…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…noista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: “rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riit- tävä…

Vas­taa­vuus­to­dis­tus [sivu]

Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista antaman asetuksen (794/2004) 26 §:n mukaan ”yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla…

Opetusharjoittelu [sivu]

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja,…

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…opintopiste. Opintoihin on sisällytettävä mahdollisuus harjoitteluun ja kansainvälisiin opintoihin. 14 § Aineenopettajan koulutus Tiedekunnasta on mahdollista valmistua biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen aineenopettajaksi. Tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuus saadaan suorittamalla luonnontieteiden…