Hakutulokset: tutkinnon-hakeminen

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvaus ​(22.12.2015)​ Ohje opiskelijoiden rikostaustaotteista (14.11.2013) Opintopisteet luottamustoimista yliopistolla (17.12.2010) Päätös opintojaksopalautteesta (25.8.2010) Opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa (22.6.2010) Lisäajan hakeminen tutkinnon suorittamiseen​ Erikoistumiskoulutuksia koskevat suositukset ja ohjeet (23.3.2018) ja mallilomake…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ts. aiemman tutkinnon minimilaajuuden ylittävä. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 105 b) Korkeakoulututkinnot Alemman yliopistotutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikor- keakoulututkinnon suorittanut opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kauppatie- teiden…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…maisterintutkinnon lisäksi maisterintutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Tieteellisenä jatkotutkintona metsätieteiden osastolla voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon metsätieteissä. Osaston koordinoima metsätieteiden tutkijakoulutus- ohjelma tarjoaa hyvät…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…muutosta valittamalla. (Tutkintosääntö, 54 §) 6.6 Tutkinnon hakeminen ja publiikki Tutkintoja tulee hakea tiedekunnalta. Tutkinnot myöntää filosofisen tiedekunnan dekaani. Tutkinnonhakulomakkeita saa Humanistisen osaston opiskelijoiden opintoyhteisöstä. Kandidaatin tutkinnon tulee olla suoritettu…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…opintopalveluiden päällikölle Satu Koukille. Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (pää- tös 1003/12.00.01.01/2017). https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 23 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…UEF // Opinto-opas 2018-2019 48 6.6 TUTKINNON HAKEMINEN JA PUBLIIKKI Tutkintoja tulee hakea tiedekunnalta. Tutkinnot myöntää filosofisen tiedekunnan de- kaani. Tutkinnonhakulomakkeita saa tiedekunnan opintopalveluita hoitavilta henki- löiltä ja verkkosivuilta www.uef.fi/web/kapsy/tutkinnon-haku….

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas [sivu]

…terveystieto perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op) TUTKINNON HAKEMINEN Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus löytyy Kamusta Opiskelijan käsikirjasta Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus Siellä ovat myös Terveystieteiden tiedekunnan tutkinnon hakuohjeet…